Недвижимите имоти и имотните измами вървят ръка за ръка. Адвокатска кантора Тодор Мангъров специализира в разглеждането и  разрешаването на казуси, свързани с недвижими имоти и защита от имотни измами. Клиентите ни могат да  получат консултация и съдебна защита от добър адвокат при делба на недвижими имоти, покупко – продажба на недвижими имоти, отдаване под наем, учредяване на вещни тежести – ипотека или право на ползване, съвети относно способите за придобиване на недвижими имоти от чужденци.

Адвокатска кантора Мангъров съдейства при подготовка на документи за издаване на разрешения  за строеж, учредяване на  суперфиции върху недвижими имоти, подготовка на нотариални актове, заличаване на ипотеки и др. Специален акцент в професионалната реализация на на адвокат Тодор Мангъров, София и колегите адвокати, с които си сътрудничим е защитата от  имотни измами.  В качеството си на водещ адвокат Тодор Мангъров в областта на недвижимите имоти и защитата от имотни измами, адвокат Мангъров, София  разполага със задълбочена експертиза и богат професионален опит,  натрупан при разглеждането и разрешаването на различни имотни казуси.

Адвокатски консултации при сделки с недвижими имоти и процесуално представителство при защита от имотни измами

Нуждаете се от професионална консултация по бъдеща сделка за покупко – продажба на недвижим имот? Имате проблем с имотна измама или желаете да се консултирате как да избегнете такава? Моля, обадете ни се или ни пишете и добър адвокат от адвокатска кантора Тодор Мангъров ще се свърже с вас при първа възможност.

Тъй като сделките по покупко-продажба на недвижими имоти имат вещнопрехвърлителен ефект, валидното сключване предполага прехвърлянето правото на собственост да се извърши при  спазване  изискването на чл. 18 от Закона за задълженията и договорите и сделката да бъде сключена под формата на нотариален акт.

Имотни измами с фалшиво пълномощно

Честа практика против имотни измами е позването фалшиво  пълномощно. Няма проблем при  сключване на предварителен договор за продажба  или покупка на недвижим имот да се ползва пълномощно, тъй като това е начин за преодоляване на текущи пречки, свързани с личното явяване на собствениците на имотите, но с цел избягване на имотни измами препоръчително е при нотариланото прехвърляне на собствеността на имота сделките чрез пълномощно да се избягват. При подписване на предварителен договор за покупко – продажба на имоти е предвидена облекчена форма  на валидност и за да бъде същият действителен е достатъчна обикновена писмена форма чл. 19, ал. 1 от ЗЗД. Предварителният договор обаче не прехвърля собственост, а единствено уговаря параметрите на сделката. Окончателното и сключване е под формата на нотариален акт и тук най-често се случват имотните измами, защото при представяне на пълномощно нотариусът няма възможност за избор и е длъжен да сключи и валидира сделката, дори и да има съмнения относно автентичността на представеното пълномощно.

Недвижими имоти и имотни измами

Сключването на предварителен договор трябва да бъде консултирано с адвокат, защото веднъж подписан се открива възможност за предявяване на иск за сключване на окончателен договор за продажба, дори когато съконтрагентът вече не желае това.

Правила при сделки с недвижими имоти

Съществуват  основни правила при сделки с недвижими имоти, които трябва винаги да се спазват,  защото пренебрегването им може да доведе до проблеми и дори до имотни измами. При  прехвърляне на правото на собственост върху недвижим имот, когато сте на страната на купувача,ва жно е да бъдат извършени проверки, които да предоставят необходимата сигурност, че продавачът е собственик на имота, сделката е законна и условия за измами с недвижими имоти не са налице. Необходимо е да бъде направена справка за наличието на вещни тежести  –  незаличени ипотеки, които могат да доведат до извод за съществуване на права на трети лица върху имота.

Ние осигуряваме на клиентите на кантората извършване на необходимите проверки, гарантиращи необремененост на имота с вещни тежести, в това число проверка на имущественото състояние на продавача или строителя преди сключване на сделката. Адвокатите ни осигуряват и правна защита на правата на купувача или продавача както в съда, ако измама с недвижим имот е налице, или се сблъсткате с  друг проблем при нотариално прехвърляне на собствеността.

Кантората ни разполага с дългогодишен опит при подготовката на документи за всички видове сделки с недвижими имоти – подготовка на нотариални актове за развообразни правни сделки, договори за наем, предварителни договори за сделки с недижими имоти, договори за прехвърляне на имоти срещу издръжка и гледане, завещания, дарения, включително разваляне, намаляване на завещателни разпореждания, оспорване на завещания и др.

Правни съвети от добър адвокат при делба на недвижими имоти

Съсобствеността може да бъде разглеждана като право на собственост, принадлежащо едновременно на няколко физически или юридически лица. При обичайно срещаната хипотеза, а именно, когато е налице делима дялова съсобственост всеки от съсобствениците притежава идеална част от имота, с която може да се разпорежда, ако тази част отговаря на изискванията за самостоятелен обект на правото на собственост. За законосъобразното прехвърляне на съсобствена част от недвижим имот обаче съществуват специални правила. Така например, съгласно чл. 33 от Закона за собствеността (ЗС), в случаите, когато не се касае за етажна собственост е необходимо първо предлагане изкупуването на дела на съсобственика на другите съсобственици, преди да възникне право същият да бъде продаден на трето за съсобствеността лице. Ако предвидените в разпоредбата на чл. 33 от ЗС изисквания не бъдат изпълнени, съсобствениците ще разполагат с право да изкупят съответната идеална част, при условията, които са предложени на третото лице, въпреки че вече е извършена прехвърлителна сделка с имота.

Адвокатска кантора Тодор Мангъров разполага със солиден опит по имотни казуси, свързани със спорове при неделима бездялова съсобственост, каквато възниква при недвижими имоти при сключване на брак. Освен вещноправна, в случая е необходима и експертиза в областта на семейното право, тъй като този вид делба може да третира семейноправни въпроси за признаване приноса на съпруга и съдбата на имота при разтрогване на брака.

Често житейски срещани казуси в областтта на недвижимите имоти са доброволната или съдебната делби и тогава е необходима експертизата на добър адвокат. Обичайно подобни възникват, когато съсобственици или сънаследници не могат да се споразумеят относно подялбата на наследствени недвижими имоти. Съществуват хипотези, при които имотът може да е неделим, като в такъв случай може да бъде поставен в дял на конкретен наследник, в други имотите могат да бъдат поделени на реални дялове, когото са налице необходимите минимални размери и други, нормативно предвидени изисквания.

В някои хипотези делбата може да бъде извършена и извънсъдебно чрез извънсъдебна спогодба, която най-често е възмезден договор, сключен в нотарилна форма между съсобствениците на недвижими имоти. Важен елемент от спазване на формата на делбата е същата да бъде сключена под формата на нотариален акт, а също и участието на всички съсобственици. В случай, че по някаква причина съсобственик на идеална част на недвижим имоти не е участвал в извънсъдебна спогодба за доброволна делба, вклюючително в съдебно производство, това повлича недействителност на договора и невъзможност за пораждане на желаните правни последици между страните.

Ако желаете да сключите договор за делба, включително извънсъдебна, да инициирате съдебно производство за делба или се нуждаете от помощ или защита при вече възникнали делбени въпроси в гражданско дело, адвокатска кантора Тодор Мангъров ще ви помогне с експертизата си в процеса.

Други въпроси, свързани със сделките с недвижими имоти и защитата от имотни измами

Добър адвокат от Адвокатска кантора Тодор Мангъров ще ви консултира по всички въпроси, свързани с придобиване и продажба на недвижими имоти и защита от имотни измами, в това число:

  • Учредяване на ограничени вещни права върху недвижими имоти като право на ползване, право на строеж (суперфиция) и др.;
  • Правна защита при съмнение за имотни измами при сделки с недвижими имоти;
  • Въвеждане в експлоатация на строежите, оспорване на строителни забрани, узаконяване на сгради, разрешителни и др.;
  • Подготовка на договори за строителство, проектиране, подизпълнение и строителен надзор;
  • Реституция и въпроси, свързани с възстановяването на собствеността на недвижими имоти;
  • Регистрация на жилищно-строителни кооперации (ЖСК);
  • Вписване на възбрани, искови молби и ипотеки по партидите на недвижими имоти;

При проблем с недвижим имот е препоръчително да се консултирате със специалист, тъй като обикновено се касае  за сериозен материален интерес и консултацията с добър адвокат е от значение за предотвратяване на вреди.

Не се колебайте да се свържете с адвокатска кантора Тодор Мангъров и при казуси с недвижими имоти, неспоменати по-горе. Адвокатите ни са в ежедневен контакт и обмяна на опит с най-добрите адвокати в София и за нас няма невъзможни казуси в областта на недвижимите имоти и защитата от имотни измами. Експертизата ни винаги работи в полза на нашите клиенти.

Връзка с Нас

Предстои ви сделка за недвижим имот?