Адвокатска кантора Тодор Мангъров и асоциираните адвокати в София предоставят юридически консултации във всички области на трудовправните отношения. Трудовото право е сравнително нов правен отрасъл, най-вече поради това, че дълго време предоставянето на работна сила се разглеждаше от правото като договор за наем. Понастоящем се приема, че трудовите правоотношения се различават от гражданските, поради което отделните закони, уреждащи материята са обединени в единен кодекс.

Кодексът на труда в сегашната му редакция е един от най-социалните закони в Европа, който предоставя широки възможности за противодействие срещу незаконните действия на работодателя. Имайки предвид, че работникът е по-слабата икономически страна, доказателствената тежест при водене на делото и разместена и същият не е необходимо да доказва основателността на претенцията си. Достатъчно е просто заявяване, че уволнението е незаконно, при което работодателят е длъжен да докаже, че е спазил всички изискуеми от закона предпоставки за освобождаване на съответния работник или служител, което често е нелека задача. Въпросът не е само в това, че много от компаниите не разполагат с юрисконсулти, които да облекат в законова форма разпорежданията на ръководителите си, а действията по сключване или прекратяване на трудовите договори се предприемат от счетоводители или лица без нужната компетенция. Главното е, че веднъж обявен за постоянен, трудовият договор може да бъде прекратен само на изрично обявени основания и при съблюдаване на строга процедура, чиито изисквания често не се спазват, при което уволнението се отменя на формално основание.

Искът за отмяна на уволнението като незаконно може да бъде предявен в двумесечен срок, считано от датата на прекратяване на трудовия договор. Най-често се съединяват искове за признаване на уволнението за незаконно с претенция за отмяна и иска за възстановяване на предишната работа, като уважаването на главния иск е предпоставка за уважаването и на обективно съединения.

Работникът има право да предяви иск за присъждане на обезщетение за времето, през което е останал без работа, който може да се предяви и самостоятелно до влизане в сила на решението по главния иск.В случай на признаване на уволнението за незаконно, работникът следва да бъде възмезден със сума, равна на брутното му възнаграждение за времето на оставане без работа, но не повече от 6 месеца.

На основание чл. 310, ал. 1 от ГПК, исковете по чл. 344 КТ се разглеждат по реда на бързото производство и са освободени от заплащане на държавни такси.

В областта на защитата на работниците и служителите от незаконни действия на работодателя адвокат Мангъров, София предоставя висококвалифицирани юридически консултации по всички въпроси, свързани с трудови спорове и незаконно уволнение, в т.ч. налагане и обжалване на дисциплинарни наказания, актове за начет и др.;

Разработваме длъжностни характеристики, типови образци и бланки за сключване и прекратяване на всички видове трудови и граждански договори;

Изготвяме бланки за налагане на налагане на дисциплинарни наказания, обяснения, предупреждения и др.

Осигуряваме процесуално представителство на работодатели и работници във връзка с спорвания по съдебен ред;

Осигуряваме съдействие на работодатели във връзка с претендиране на дисциплинарна и имуществена отговорност на работниците и служителите;

Адвокат Мангъров, София предоставя съдействие и подготовка на документи за регистрация в ТЕЛК след настъпване на трудови злополуки и др.

Контакт с Нас

Имате нужда от защита против незаконно уволнение?