Адвокат Тодор Мангъров предоставя правни консултации и юридическо обслужване и в сферата търговско право. В тази област се включват дейности като регистриране на фирма, включително и регистриране на офшорна фирма, преобразуване на търговски дружества (вливане, сливане, разделяне и отделяне), придобивания, продажба на търговско предприятие и др.

Какво представлява търговско право

Търговското право най-често се определя като частноправен отрасъл, макар че в неговата уредба намират място и норми с публичен характер.

Що се отнася до гражданското право, търговското право се отнася към него като специално към общо. То се разглежда като самостоятелен отрасъл, който обаче има генетична (историческа) и функционална връзка с гражданското право, тъй като произтича от него, използва някои общи гражданскоправни правила, но съдържа и голям брой специални такива, изключващи приложението на тези от общата част на гражданското право.

Какво се включва в търговското право

Търговско право е отрасъл, чиято система от правни норми регулира правното положение на търговците както и отношенията, в които търговските субекти вземат участие, в рамките и вследствие на осъществяваната от тях дейност.

Търговското право най-общо казано се дели на обща и специална част. Общата част включва общите институти в материята като например уредбата на търговското представителство, общите положения за видовете търговци и т. н. В специалната част са уредени видовете търговци, търговските сделки, несъстоятелността и стабилизацията на търговците.

При нас може да получите необходимото правно обслужване относно всяка една от изброените сфери на търговското право.

Търговско право – основни дялове и важни специфики

Съществена част от търговското право е т. нар. корпоративно или дружествено право. То е свързано с първоначалното създаване на фирма, развиване на търговска дейност, управление на търговеца и възможностите за преобразуването му.

Тук е необходимо вашият правен консултант да е добре запознат с нормативната уредба във връзка с различните видове търговци, тъй като подходът спрямо всеки един от тях трябва да бъде индивидуализиран, поради съществените им отлики като търговски субекти.

Друг основен дял от материята е уредбата на търговските сделки. В тази част се включват както общите правила за тяхното сключване, изпълнение, неизпълнение, обезпечения, така и отделните видове търговски сделки, които имат изрична регламентация в Търговския закон (ТЗ).

Тук говорим за търговска продажба, договор за лизинг, комисионен договор, спедиционен договор, договор за превоз, банкови сделки, менителница, запис на заповед, лицензионен договор и др.

В тази материя е необходимо да се съблюдават както някои общи правила от гражданското право,  като най-често приложимост намира Законът за задълженията и договорите (ЗЗД), така и специалните правила относно търговските сделки, регламентирани в ТЗ.

От голямо значение е вашият адвокат да е добре запознат с това какви принципи се прилагат, когато се говори за търговски правоотношения, тъй като често в съдебната зала се стига до парадокса юристите да се позовават на общи гражданскоправни правила, вместо да използват специалните правила на търговското право, които дерогират първите.

Търговско право

Така например в гражданското право липсата на предписаната от закона форма по отношение на сключената сделка или договор води винаги до нищожност на сделката, т. е. изначално непораждане на желаните правни последици.

В търговското право обаче се прилага друго правило – страната не може да се позове на нищожността поради липса на форма, ако от нейното поведение може да се заключи, че не е оспорила действителността на изявлението (чл. 293, ал. 3 от ТЗ). Така например, ако страната вече е приела изпълнението на своя контрагент, не може да се позове на нищожност поради липса на форма.

Друго правило, дерогиращо общо гражданскоправно такова е уредено в чл. 304 ТЗ, съгласно който пасивната солидарност възниква при всяко поемане на общо задължение по търговска сделка, освен ако от сделката не следва друго. В гражданското право обаче, за да възникне солидарност е необходимо това да е определено изрично в закона за конкретния случай или да е уговорено от страните по сделката (чл. 121 ЗЗД).

Тези и други важни специфики са съществен коз в подхода ни при решаване на търговски казуси, затова може спокойно да се доверите на опита и знанията, които прилагаме в работата ни в TML-Consult. Затова можем да заявим с увереност, че разполагаме с необходимата експертиза в областта на търговското право и затова сме готови да ви окажем нужната правна подкрепа във всеки един аспект на материята.

Връзка с Нас

Търсите добър адвокат по търговско право в София?