Адвокат Мангъров,София е сред водещите адвокати срещу Топлофикация в страната. Адвокат Мангъров предлага професионални консултации по всички въпроси, свързани с доставката на топлинна енергия от Топлофикация София, включително процесуално представителство при съдебни дела. Проблемът с Топлофикация придоби обществена значимост през последните години.Потребителите на топлинна енергия масово отказват да заплащат дължимите суми за отопление и топла вода, не само заради размера, който не съответства на качеството на услугата и на стандарта на живот в страната, но и заради тоталното погрешно изчисляване и дори надписване на сметки, командно-административната система на общуване с клиентите и злоупотребите с монополното положение на дружеството. Горепосочените проблеми, в съчение с ниското ниво на обслужване от Топлофикация често ги принуждава недоволните потребители да потърсят защита от добър адвокат София срещу Топлофикация.

Безспорно е, че доставката на топлоенергия трябва да бъде заплатена. След като обаче потребителят избира да ползва услугите на Топлофикация, той трябва да може свободно да се откаже от тях и да не дължи заплащане за доставена против волята му топлинна енергия, при това – да го постигне, без да се ползва от услугите на адвокати срещу Топлофикация.

Правото на отказ, на което адвокатите срещу Топлофикация се позовават, е изрично гарантирано от задължителното за България европейско законодателство. Така с параграф 27 от Закона за изменение и допълнение на ЗЗП са създадени нови разпоредби, които възпроизвеждат чл.27 от Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Смисълът на горните документи е, че клиентът има право да избира дали да сключи индивидуален договор, което е основен аргумент на всеки адвокат София срещу Топлофикация.

В изпълнение на горните директиви е създаден чл. 62 от ЗЗП, който изрично регламентира, че заплащане на доставена топлоенергия се дължи само при сключен личен, индивидуален и потребителски договор с дружеството. Това е ясно на адвокатите срещу Топлофикация, но не и на българските съдилища, които упорито продължават да разглеждат делата съгласно мълчаливо отменения Закон за енергетиката. Съдиите не изпитват смущение, че ЗЕ е създаван при друга обществено-икономическа обстановка и условия и към момента не само вече не е актуален житейски, но следва да се счита за отменен юридически от по-новия и третиращ същата материя ЗЗП. Поради тази причина подобен конфликт трудно би се разрешил без добър адвокат София срещу Топлофикация.

Разликата между двата закона е, че съгласно ЗЕ, потребителят дължи заплащане на услугата и при изрично заявено нежелание да я ползва, докато ЗЗП предоставя право на избор. От съществено значение в хода на делото е потребителите да бъдат защищавани от добър адвокат срещу Топлофикация София, който да обясни на съда разликата между задължителна и доброволна услуга и да защити законовото право на отказ от услугите на Топлофикация.

Въпреки всичко, в случай на спор с Топлофикация или други монополисти, довел до запор на банкови сметки и заплаха за разпродажба на имущество, положението невинаги е безнадеждно, когато разчитате на добър адвокат София срещу Топлофикация. В голяма част от случаите претендираните задължения са погасени по давност. Топлофикация разчита на непознаване на закона или на невъзможност за осигуряване услугите на добър адвокат София за дела срещу Топлофикация, и тук трябва да се намеси добър адвокат. Дори и да сте осъдени за цялата сума, включително за вече погасената по давност част, възможно е възобновяване на производството по делото и отписване на задълженията посредством особена процедура, където чрез добри адвокати срещу Топлофикация се установява ненадлежно връчване на съобщението за образуване на заповедно производство, на което основание делото може да бъде възобновено.

Относно погасителната давност трябва да се знае, че тя не се прилага служебно, а при възражение, направено от адвокат срещу Топлофикация най-късно в първото заседение по делото. Ако не възразите навреме и не посочите основанията за това или не разчитате на защитата на добри адвокати срещу Топлофикация, вие ще бъдете осъдени да заплатите дълга, въпреки че давността вече е изтекла. В случай на неплатени задължения, които вече са погасени по давност, препоръчително е да не се изчаква дружествата да заведат съдебен иск, а самите потребители да поемат инициативата, като потърсят услугите на добър адвокат срещу Топлофикация, защото в такъв случай можете да избегнете риска на ненадлежното призоваване и осъждане, без изобщо да разберат, че се води дело.

Честа практика е адвокатите на Топлофикация да опитат да се сдобият изпълнителен лист само на база на фактурираните суми, без исков процес. В такъв случай, след като получите заповед за изпълнение, необходимо е незабавно да потърсите добър адвокат за дело срещу Топлофикация, защото чрез възражение изпълнението може да бъде блокирано, като междувременно се направят необходимите изчисления каква част от претендираните задължения е правилно калкулирана, каква е недължима на основание чл. 62 от ЗЗП и каква – погасена по давност.

Друг похват е офериране на споразумение за разсрочване на задълженията, без услугите на адвокат. Подписвайки подобно споразумение без адвокат, вие доброволно признавате задълженията си, като ги подновявате и по този начин се отказвате от погасителната давност, изтекла във ваша полза. Ако получите подобно предложение, потърсете услугите на опитен адвокат, специалист по дело срещу Топлофикация, за да бъде изяснено дали същото е изгодно, защото веднъж подписано, споразумението вече не може да бъде отменено.

Адвокат Мангъров, София е на разположение за процесуално представителство при необходимост от добър адвокат за дела срещу Топлофикация София и други монополисти. Адвокат от София ще направи проучване относно предявените срещу вас претенции. Ще бъдете посъветван от добър адвокат срещу Топлофикация при вече издадена заповед за изпълнение и изпълнителен лист и какво трябва да бъде направено за спиране на изпълнението срещу вас.

Среща с адвокат Мангъров, София може да бъде проведена след предварително записан час.

Връзка с Нас

Имате проблеми с Топлофикация София?