Дела срещу Топлофикация София – когато става въпрос за гражданско дело срещу топлофикация, най-често такива биват инициирани от длъжника, вследствие на връчена заповед за изпълнение, издадена на общинското еднолично акционерно дружество за топлоснабдяване. Тук ще разгледаме най-общо какво представлява самата процедура и какви са начините Ви за защита в нейните рамки.

Заповедно производство при дела срещу Топлофикация София

В контекста на статията, заповедта за изпълнение представлява акт на районния съд, издаден в полза на заявителя (топлофикация), който в настоящия случай има вземане за парична сума срещу длъжника – потребителя на услугите на дружеството.

Самото производство започва с внасяне в съда на заявление за издаване на заповед за изпълнение от кредитора, който в този процес се явява заявител. Процедурата е уредена по такъв начин, че длъжникът всъщност разбира за започнатото изпълнително производство едва след издаване на заповедта за изпълнение – при връчването ѝ от съда в общия случай по чл. 410 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

Когато получите препис от заповед по чл. 410 от ГПК, самата заповед за изпълнение все още не е влязла в сила, т. е. все още не е задействано принудително изпълнение срещу вас. Имате едномесечен срок за доброволно изпълнение на задължението Ви към топлофикация – изплащане на дължимите от вас суми.

Когато сте сигурни, че не дължите претендираните от заявителя суми, Ви съветваме да не пристъпвате към заплащането им, а да подадете възражение по чл. 414 ГПК. По този начин ще възпрепятствате влизането в сила на заповедта, издадена срещу вас. В този случай е най-добре да потърсите професионален юридически съвет от добър адвокат Топлофикация, така че да получите адекватна защита на своите права, тъй като чрез възражението имате възможност да изложите подробно своите доводи.

адвокат топлофикация софия

Не се притеснявайте, когато срещу вас бъде инициирано заповедно производство. Имайте предвид, че този вид производства са предвидени, с цел да се улесни изпълнението на задължения, които са безспорни или не са оспорвани.

Затова и самият заявител (в случая топлофикация София), не е задължен да представи доказателства за съществуване на своето вземане – вашето задължение. Когато става въпрос за договор с потребител, е необходимо само да бъдат представени договорът, неговите изменения и приложения, както и общите условия.

Поради тази причина, когато подадете вече споменатото възражение по чл. 414 ГПК, за да може заявителят да продължи производството ще е необходимо да докаже своето вземане – Вашето задължение за изплащане на конкретната сума. За него възниква възможността за подаване на граждански иск по чл. 422.

Вследствие на внасянето му се образува исково производство, именно в рамките на което кредиторът е необходимо да докаже съществуването на своето вземане, основанието и размера му.

Заповед за незабавно изпълнение и адвокат за защита от Топлофикация

Съществена особеност е, че „Топлофикация София” EАД често избира реда по чл. 417-418 ГПК, чрез който може да се снабди с т. нар. заповед за незабавно изпълнение. Особеното тук е, че заявителят се снабдява с този акт на съда, но и с изпълнителен лист срещу длъжника, вследствие на поисканото от него незабавно изпълнение.

В този случай подаването на възражение няма като резултат възпиране влизането в сила на заповедта и не може да спре принудителното изпълнение по вече издадения изпълнителен лист.

От съществена важност е да бъде обжалвано издаденото разпореждане за незабавно изпълнение с частна жалба в законовия срок, като е необходимо това да стане заедно с възражението срещу заповедта.

Това е така, защото в този случай заявителят е предоставил и изискуемия по чл. 417 ГПК документ, на който се основава вземането, който представлява и своеобразно доказателство за неговото съществуване.

Правна възможност на длъжника е да подаде искане за спиране на незабавното изпълнение пред съда – изключително важен елемент в неговата защита срещу принудителното изпълнение.

Тук защитата на длъжника е по-специфична и е от особено значение да си осигурите процесуално представителство от професионален адвокат, който да Ви преведе успешно през процеса, тъй като става въпрос за вече започнато принудително изпълнение срещу вас.

От TML-Consult сме насреща именно в такива моменти, за да се борим заедно с Вас за справедливо решаване на делото. Ние ще работим за най-добрата защита на вашите права в процеса, така че в крайна сметка да не се налага да плащате за нещо, което не сте потребявали, компенсирайки загубите на монополистите.

Връзка с Нас

Имате нужда от адвокат за защита от Топлофикация София?