Съществува разлика между свободна зона – цяла държава или специално обособена територия и офшорна зона – най-често острови, пристанища и др., освободени от данъци и мита във връзка с търговската дейност.Офшорна зона – това е място, където може да се регистрира търговско дружество, което по закон се облага с много ниски или никакви данъци, а най – често данък печалба изобщо не се дължи.

Друго преимущество е, че не се дължи данък върху доходите, а печалбата може да се изнася свободно зад граница. Има ограничително изискване, според което компанията не може да участва в стопанска активност на мястото на регистрацията си, нито да сключва договори и сделки с местни компании.Единствено позволена е търговска дейност по управление на бизнеса.Офшорната компания е местно лице спрямо държавата, където е регистрирана и следователно е данъчно задължена само към нея.

Регистрацията на офшорна компания съществено се различава от регистрацията на дружество с ограничена отговорност или ЕООД по българското законодателство, поради което е добре процедурата да се повери на опитен адвокат.

В случай, че не се предпочете закупуване на вече регистрирана офшорна компания, необходимо е да се учреди нова такава, а това означава на първо място регистрация на офис и агент, който да действа като представител на компанията.Предпочитат се предимно закрити акционерни дружества или дружества с ограничена отговорност, допуска се също и регистрация на компания само с един акционер. Управлението на офшорната компания се състои от подставени лица, отговорността пред местното законодателство се носи от директора, честа практика е същият да предаде на собственика предварително попълнена оставка, в която липсва дата.

Известни офшорни зони за регистрация на офшорни фирми са Андора,където няма данък печалба, осигурителните вноски са в размер на 13 %, дължми от работодателя и 5% – от работника, данъкът върху имуществото е около 1 %, няма данък общ доход, Ангуила – няма ДОД, няма социално – осигурителни вноски, няма данък печалба и данък върху имуществото, няма няма гербов налог, Британски Острови и др.

Адвокат Мангъров ще ви помогне с компетентен съвети по всички въпроси, които възникват при регистрацията на офшорни фирми и други юридически лица, включително, но не само:

Регистрациии на офшорни дружества и финансови институции;

Подготовка на договори за контрол във връзка с управлението на дъщерни дружества от страна на холдинговото дружество майка, учредяване на консорциуми и др.;

Преобразуване на търговски дружества;

Правни сделки с търговски предприятия – продажби, сделки с акции и дялове, откриване на клонове и др.;

Промени в капитала и структурата на търговски дружества, акции и облигации, апортни вноски и др.;

Подготовка на договори за управление, прокура, търговско представителство и посредничество, подготовка на комисионни договори и др.;

Представителство във връзка със спорове по франчайз права и нелоялна конкуренция;

Законосъобразно сключване на договори за франчайз;

Прекратяване, несъстоятелност и ликвдация на търговски дружества;

Учредяване на обезпечения по търговски договори – ипотеки, особени залози, залози върху дялове и други.

Връзка с Нас

Предстои ви регистрация на офшорна фирма?