Създаването на офшорна фирма не е толкова труден процес. Съществува разлика между свободна зона – цяла държава или специално обособена територия и офшорна зона – най-често острови, пристанища и др., освободени от данъци и мита във връзка с търговската дейност. Офшорна зона – това е място, където може да се регистрира търговско дружество, което по закон се облага с много ниски или никакви данъци, а най–често данък печалба изобщо не се дължи.

Друго преимущество е, че не се дължи данък върху доходите, а печалбата може да се изнася свободно зад граница. Има ограничително изискване, според което компанията не може да участва в стопанска активност на мястото на регистрацията си, нито да сключва договори и сделки с местни компании. Единствено позволена е търговска дейност по управление на бизнеса. Офшорната компания е местно лице спрямо държавата, където е регистрирана и следователно е данъчно задължена само към нея.

Регистриране на офшорни фирми – първи стъпки

Регистрацията на офшорна компания съществено се различава от регистрацията на дружество с ограничена отговорност или ЕООД по българското законодателство, поради което е добре процедурата да се повери на опитен адвокат.

В случай, че не се предпочете закупуване на вече регистрирана офшорна фирма, необходимо е да се учреди нова такава, а това означава на първо място регистрация на офис и агент, който да действа като представител на компанията. Предпочитат се предимно закрити акционерни дружества или дружества с ограничена отговорност, допуска се също и регистрация на компания само с един акционер. Управлението на офшорната компания се състои от подставени лица, отговорността пред местното законодателство се носи от директора, честа практика е същият да предаде на собственика предварително попълнена оставка, в която липсва дата.

Регистрация на офшорна фирма и офшорни компании

Известни офшорни зони за регистрация на офшорни фирми са Андора, където няма данък печалба, осигурителните вноски са в размер на 13%, дължими от работодателя и 5% – от работника, данъкът върху имуществото е около 1%, няма данък общ доход, Ангуила – няма ДОД, няма социално – осигурителни вноски, няма данък печалба и данък върху имуществото, няма няма гербов налог, Британски Острови и др.

В нашата кантора ще откриете още помощ относно офшорни компании

TML-Consult ще Ви помогне с компетентен съвети по всички въпроси, които възникват при регистрацията на офшорна фирма и други юридически лица, включително, но не само:

  • Регистрации на офшорни дружества и финансови институции;
  • Подготовка на договори за контрол във връзка с управлението на дъщерни дружества от страна на холдинговото дружество майка, учредяване на консорциуми и др.;
  • Преобразуване на търговски дружества;
  • Правни сделки с търговски предприятия – продажби, сделки с акции и дялове, откриване на клонове и др.;
  • Промени в капитала и структурата на търговски дружества, акции и облигации, апортни вноски и др.;
  • Подготовка на договори за управление, прокура, търговско представителство и посредничество, подготовка на комисионни договори и др.;
  • Представителство във връзка със спорове по франчайз права и нелоялна конкуренция;
  • Законосъобразно сключване на договори за франчайз;
  • Прекратяване, несъстоятелност и ликвидация на търговски дружества;
  • Учредяване на обезпечения по търговски договори – ипотеки, особени залози, залози върху дялове и други.

Повече полезна информация за офшорните фирми

По-горе вече беше споменато, че за регистрирането на офшорна фирма в чужда държава е необходимо да разполагате с т.нар. регистриран агент. Неговата роля е да осъществява всички действия, необходими за извършване и завършване на регистрацията, а след това и за поддържане на дейността на фирмата.

За извършване на регистрацията е необходимо да се предоставят изискуемите документи на основателите на фирмата и да се заплати съответната държавна такса, съгласно местното законодателство. Обичайно се изискват документ за самоличност и т.нар. доказателство за адрес, от което да е видно, че това е действителния адрес на собственика.

Когато реалният собственик желае да остане напълно анонимен за търговските фигури в структурата на фирмата се избират лица, на които са връчени управленските функции по документи. Честа практика е тези лица да се откажат от управленските функции или да упълномощят за тази роля други лица, посочени от собственика.

Какво кара хората да регистрират офшорна фирма

Основната причина е гъвкавостта на бизнес законите в избраната държава или офшорна зона. Освен предоставената по-голяма търговска свобода тук можем да включим и чувствително облекчения данъчен режим, който може да спести много средства на бизнеса.

Друга важна причина е ефективната защита на активите.

Към тях се добавят още осезаемо по-простите процедури за регистрацията и поддръжката на офшорното дружество, както и запазването на висока поверителност.

Връзка с Нас

Предстои ви регистрация на офшорна фирма?