Гражданско право е основен правен отрасъл, в сферата на който можете да получите отлично юридическо обслужване в лицето на експертите от адвокатска кантора TML-Consult.bg.

Независимо дали казусът ви се отнася до заведено срещу Вас дело, Ваше желание за входиране на искова молба или просто имате нужда от правна консултация за внасяне на яснота по гражданскоправен въпрос, адв. Мангъров разполага с необходимите знания и опит.

Правни консултации по гражданско право от истински експерт в областта

На първо място, в адвокатската ни кантора може да заповядате с всякакви въпроси в областта на гражданското право, които Ви интересуват. Какво точно обхваща материята?

Всяка сделка, която предстои да бъде сключена или в която вече участвате, се регулира от правилата на гражданското право. Тази специфична част от гражданскоправната уредба се нарича още облигационно право. Тук може да става въпрос за условия на сключване на сделка или договор, за етапа на тяхното изпълнение, неизпълнение съгласно договорените правила, прекратяване на взаимоотношенията или унищожаване на сделката или договора.

Освен това тук се включват и преддоговорните отношения, в рамките на които правото също дава защита на страните, които все още не са се обвързали в договорна връзка. Имате въпроси във връзка с договор за дарение, договор за поръчка, искате да направите пълномощно, да предоставите заем или да направите рекламация на закупена стока? Всичко това попада в сферата на гражданско право и може да бъде отнесено като въпрос до кантората ни.

Гражданско право

Учредяването на ипотеки, обезпечения (адвокат недвижими имоти за защита от имотни измами), давността на граждански задължения, имуществената отговорност при причиняване на вреди и други подобни също попадат в сферата на компетенциите на един добър адвокат гражданско право. Тук можем да споменем още аспекти като плащане на неустойки за забава, използване на обезпечителните функции на капарото, разваляне на договори, упражняване на право на задържане също.

Друга основна част от проблемите в тази сфера са в областта на вещното право. Въпросите тук, които могат да се повдигнат са свързани с правото на собственост върху движими вещи и недвижими имоти, фактически състояния като владение, както и непълните вещни права като право на ползване, сервитути, право на строеж, надстрояване и пристрояване.

Предстои ви закупуване на апартамент, земя, гараж, къща, вила или друг тип недвижим имот? Или пък идва ред за прекратяване на съсобственост с делба, извършена пред съда? В TML-Consult.bg ще получите необходимото правно съдействие за проверка на всички документи и условия, свързани с продажбата, които биха повлияли на вашия интерес като купувач.

Друг клон на гражданското право е авторското право (АПИС), по каквито въпроси също може да се обърнете към нашите експерти.

Представителство по граждански дела, независимо от Вашата позиция

Пряка връзка с гражданското право има гражданският процес. Именно в неговите рамки се защитават гражданскоправните интереси, когато страните в правните отношения не могат да разрешат проблема в извънсъдебна среда.

Без значение дали искът предстои да бъде предявен от Вас или е заведен срещу Вас, при нас имате възможност да получите подкрепа от добър юрист с множество спечелени граждански дела. Адв. Тодор Мангъров може да бъде Вашият представител пред съда по пълномощие, който да защити частните Ви интереси в сферата на гражданското право.

Независимо дали сте от страната на ищеца, на ответника или сте подпомагаща някоя от главните участници страна, има важни аспекти в производството, по които е добре да се консултирате с адвокат с опит.

Защо консултацията с адвокат по гражданско право е от голямо значение

В тази област са едни от най-заплетените и сложни казуси на правото въобще. Освен това материята е толкова обширна и обикновено един проблем засяга няколко гражданскоправни клонове наведнъж, което изисква систематично познаване в дълбочина на приложимото законодателство.

Също така важна роля тук има и задължителната съдебна практика по граждански дела, която много често се оказва натежаващият елемент за разрешаване на делото в полза на едната или другата страна. Затова не бива да пренебрегвате казусите, с които се сблъсквате, особено ако е засегнат по-висок имуществен интерес.

Нашата кантора е в готовност да предостави качествено юридическо обслужване в сферата на справедлива на вложените ангажираност, знание и професионализъм цена.

Връзка с Нас

Нуждаете се от адвокат по гражданско право?