Съществен дял от делата в сферата на гражданско право, които обикновените потребители инициират или в които участват, заемат производствата срещу монополни държавни, общински или частни дружества. И с право – когато получите сметка за в пъти увеличени суми, в сравнение с обичайното Ви потребление, е добре да проверите какви са причините за многократното увеличение.

Когато установите, че спрямо Вас се начисляват парични задължения за услуги, които не сте използвали и не срещнете разбиране и адекватна реакция от съответното монополно дружество, е най-добре да потърсите юридическа защита на своите права.

Какво представляват делата срещу монополисти

Обичайно като такива монополни компании се разглеждат дружествата, предлагащи разнороден тип комунални услуги. Това са например топлофикационните дружества, мобилните оператори, доставчиците на ВиК услуги, електроснабдителните компании и др.

В общата хипотеза можете да инициирате исково производство, в рамките на което да поискате да бъде установено несъществуването на Вашето задължение, частично или изцяло, в зависимост от фактите от действителността.

Важни аспекти при организиране на защитата при гражданско право

И тук, както при всеки граждански процес, доказателствата имат съществено значение за провеждане на производството, неговото решаване и крайния акт, който съдът ще постанови.

Тук е необходимо да се снабдите с всички необходими доказателства, защото от доказването в процеса зависи как ще бъде въздадена справедливост накрая. В процесуалното право основен принцип е принципът на обективната истина, който в крайна сметка се изразява в следното – истината е тази, която бъде обективно доказана от страните.

Затова е важно да се отнесете с повишено внимание, когато събирате релевантните доказателства, които в крайна сметка да послужат за установяване на истинните факти от реалността.

Когато говорим за парични задължения, в такъв тип отношения е важно да се съблюдава за изтичането на тяхната погасителна давност.

След като предвидения в закона давностен срок изтече по отношение на Вашето задължение, то се погасява. Но ако го заплатите, то не подлежи на връщане, тъй като при изтичане на погасителната давност то се превръща в т. нар. естествено задължение – такова, което не може да бъде изпълнено принудително, но може да бъде изпълнено доброволно.

Конкретни правни възможности за защита срещу монополисти

Първата хипотеза на дело срещу монополисти е предявяването на установителен иск по чл. 124, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Към него можете да прибегнете, когато желаете да установите съществуването или несъществуването на конкретно право или правно отношение.

Например по този ред може да поискате от съда да установи несъществуването на вземането на ответната страна (монополното дружество) спрямо Вас, така че в крайна сметка да се установи несъществуването на Вашето задължение към нея.

Когато става въпрос за вече нарушени права, ГПК Ви дава възможност за предявяване на т. нар. осъдителен иск, с който можете да поискате възстановяване на правото Ви чрез осъждане на ответника. Чрез такава искова молба може например да отправите искане до съда да осъди монополното дружество за връщане на сумите, които сте му платили, но не сте дължали.

И последната и може би най-честа хипотеза за водене на дело срещу монополисти е в рамките на изпълнителния процес. Тук може да става въпрос за „традиционно“ производство по принудително изпълнение или т. нар. заповедно производство по чл. 410 и следващите от ГПК.

В описаните дотук правоотношения много често едната страна може да бъде характеризирана като по-слаба. Това е породено от факта, че обикновеният човек, потребител или юридическо лице, трябва да се изправи срещу монополен търговец, който има преимуществен опит във воденето на преговори и дела от този тип.

Ако срещу Вас се използват прийоми на заплашване със съд, посещения от служители на колекторски компании или Ви се предлага да постигнете извънсъдебно споразумение, е добре да помислите за професионална юридическа помощ. Дори още преди да се стигне до подобен род „ексцесии“, при първо съмнение за стойностите във Вашата сметка, опитните специалисти не биха ви отказали съдействие.

В TML-Consulting сме движени от желанието за постигане на справедливост, затова сме готови да се отзовем на Вашата нужда от защита в такива случаи. Разполагаме със задълбочени теоретични знания и успешен опит в материята и ги раздаваме щедро в делата на всеки наш клиент. Може да разчитате на нашата добросъвестност и експертиза – ще впрегнем експертните си ресурси и ще използваме всички налични правни възможности в полза на истината и на вашата правна сфера.

Връзка с Нас

Нуждаете се от адвокат по гражданско право?