Арбитражно право от адвокатска кантора TML-Consult, с основател и ръководител адвокат Тодор Мангъров. Кантората предоставя юридически услуги и защита по арбитражни дела пред всички арбитражни съдилища в страната.

Арбитражният процес е алтернативен способ за водене и разрешаване на спорове между физически и юридически лица, представлявани от адвокати, с изключение на спорове за права върху недвижими имоти. Предимство на арбитражното производство е бързината на разглеждане на делото, като при това арбитражното решение притежава същите стабилитет и непререшаемост, както решенията, издадени от обикновените съдилища.

Наложително е при това страните да бъдат представлявани от добър адвокат или подходяща адвокатска кантора, защото евентуална грешка при водене на делото не може да бъде компенсирана, тъй като арбитражното решение е необжалваемо.

Задължително основание и абсолютна процесуална предпоставка за разглеждане на делото от арбитражен съд е наличието на арбитражна клауза и съответствието ѝ със законовите изисквания, а това може да бъде преценено от добър адвокат арбитражно право, с оглед евентуален отвод поради неподсъдност на арбитражен съд.

Препоръчителна е клаузата за водене на арбитражни дела, публикувана на сайта на БТПП. По време на процеса избраните от адвокатите на страните арбитри прилагат съкратени правила, сходни на регламентираните в обикновения граждански процес. Определящ е стремежът за осигуряване на бързина на производството, поради което неявяването на страните или техният адвокат не е пречка за разглеждане на делото.

Дори и при липса на арбитражна клауза или неявяването на адвокатите и на двете страни, неподаването на възражение с отговора на исковата молба или неосигуряването на процесуално представителство се третира като съгласие делото да бъде разгледано от арбитражен съд, поради което услугите на добър адвокат арбитражно право по време на процеса са наложителни.

Случаите на отмяна на арбитражно решение от ВКС са рядкост, а оплаквания за неправилност и необоснованост или липса на упълномощен адвокат не са основания за оспорване на арбитражното решение.

Основания за отмяна на арбитражно решение биха могли да бъдат съществени нарушения при водене на делото или противоречие с действащия обществен ред в страната, но и в тези случаи отменените арбитражни решения са единици на фона на разглежданите арбитражни дела и няма мното адвокати и адвокатски кантори, които в практиката си имат случаи на отмяна на арбитражни решения.

Адвокат Арбитражно право

Особености на арбитражното право

Особеност на арбитражното производство е, че арбитражният съд не е орган на държавна власт и поради това не е задължен да се придържа към практиката на обикновените съдилища, адвокатите и ВКС. Арбитражното решение обаче е равно по сила на обикновеното съдебно решение и затова страните по делото и адвокатите, които ги представляват нямат друга защита освен компетенцията и морала на избраните арбитри, ето защо въвеждането на арбитражни клаузи в договорите трябва да се обмисля грижливо, след консултация с добър юрист.

Не бива да се забравя, че решенията на обикновените съдилища могат да се обжалват на три инстанции, докато арбитражните са необжалваеми и по тази причина грешките в стратегията и тактиката на водене на делото от колегите – адвокати трудно могат да бъдат поправени.

Голяма част от арбитражните съдилища открито обслужват кредиторите и преди всичко едрия бизнес, което е видно от почти нулевия брой отхвърлящи исковете решения. С изключение на Арбитражния съд при Българската търговско – промишлена палата, а това може да потвърди всеки добър адвокат арбитражно право, единици са арбитражните съдилища, които разполагат с необходимия потенциал от подготвени арбитри, в състояние да осигурят компетентна и справедлива процедура на разглеждане на делата.

Вярно е, че арбитражният процес би могъл значително да съкрати и улесни събираемостта на вземанията в сравнение с обикновения граждански процес, но предвид незабавната изпълняемост на арбитражното решение и липсата на ясни законови правила за учредяване на арбитражните съдилища, изборът на арбитражен, вместо обикновен съд, както и на добър адвокат–представител крие рискове, които следва да се съобразяват и оценяват грижливо.

Ние предоставяме комплексна защита на физически и юридически лица по арбитражни дела пред всички съдилища в страната.

Адвокатската ни кантора осигурява процесуално представителство и консултации по всички въпроси, свързани с арбитражния процес и производство, така също по въпроси относно предварителната арбитрируемост на търговски спорове, избор на арбитражни съдилища и арбитри, проучване на перспективите за обжалване на арбитражни решения пред ВКС и други.

Връзка с Нас

Имате нужда от адвокат по арбитражно право?