Адвокат Мангъров, София предоставя юридически услуги и защита по арбитражни дела пред всички арбитражни съдилища в страната.Арбитражният процес е алтернативен способ за водене и разрешаване на спорове между физически и юридически лица, без такива за права върху недвижими имоти. Предимство на арбитражното производство е бързината на разглеждане на делото, като при това  арбитражното решение притежава същите стабилитет и непререшаемост, както решенията, издадени от държавните съдилища.Наложително е при това да бъдат ползвани услугите на добър адвокат, защото евентуална грешка при водене на делото не може да бъде компенсирана, тъй като арбитражното решение е необжалваемо.

Задължително основание и абсолютна процесуална предпоставка за разглеждане на делото от арбитражен съд е наличието на арбитражна клауза и съответсвието и със законовите изисквания, а това може да бъде преценено от добър адвокат. По време на процеса се прилагат правила, сходни на регламентираните в обикновения граждански процес. Определящ е стремежа за осигуряване на бързина на производството, поради което неявяването на страните или техният адвокат не е пречка за разглеждане на делото. Дори и при липса на арбитражна клауза, неподаването на възражение с отговора на исковата молба или неосигуряването на процесуално представителство се третира като съгласие делото да бъде разгледано от арбитражен съд, поради което услугите на добър адвокат отново са наложителни.

Случаите на отмяна на арбитражно решение от ВКС са рядкост. Оплаквания за неправилност и необоснованост или липсата на упълномощен адвокат не са основания за оспорване. Такива биха могли да бъдат съществени нарушения при водене на делото или противоречие с действащия обществен ред в страната, но и в тези случаи отменените арбитражни решения са единици на фона на разглежданите арбитражни дела.

Особеност на арбитражното производство е, че арбитражният съд не е орган на държавна власт и поради това не е задължен да се придържа към практиката на обикновените съдилища, адвокатите и ВКС. Страните по делото и адвокатите, които ги представляват нямат друга защита освен компетенцията и морала на арбитрите, поради което въвеждането на арбитражни клаузи в договорите  трябва да се обмисля грижливо, след консултация с добър адвокат.  Това е така още повече защото решенията на обикновените съдилища могат да се обжалват на три инстанции, докато арбитражните са едноинстанционни, а в резултат грешките в стратегията и тактиката на водене на делото трудно могат да бъдат поправени.

Голяма част от арбитражните съдилища открито обслужват кредиторите и преди всичко едрия бизнес, което е видно от почти нулевия брой отхвърлящи исковете решения. С изключение на Арбитражния съд при Българската търговско – промишлена палата, а това може да потвърди всеки добър адвокат, единици са арбитражните съдилища, които разполагат с необходимия потенциал от подготвени арбитри, в състояние да осигурят компетентна и справедлива процедура на разглеждане на делата. Вярно е, че арбитражният процес би могъл значително да съкрати и улесни събираемостта на вземанията в сравнение с обикновения граждански процес, но предвид незабавната изпълняемост на арбитражното решение и липсата на ясни законови правила за учредяване на арбитражните съдилища, изборът на арбитражен вместо обикновен, както и на добър адвокат – представител съд крие рискове, които следва да се съобразяват и оценяват грижливо.

Адвокат Тодор Мангъров, София предоставя комплексна защита на физически и юридически лица по арбитражни дела пред всички съдилища в страната. Адвокатската ни кантора осигурява процесуално представителство и консултации от добър адвокат по всички въпроси, свързани с арбитражния процес и производство, така също по въпроси относно предварителната арбитрируемост на търговски спорове, избор на арбитражни съдилища и арбитри, проучване на перспективите за обжалване на арбитражни решения пред ВКС и други.

Връзка с Нас

Имате нужда от адвокат по арбитражно право?