Адвокат Тодор Мангъров, София – основател и ръководител на Адвокатска кантора Тодор Мангъров разполага с дългогодишен практически опит в предоставяне на юридически консултации и подготовка на документи за придобиване, възстановяване и освобождаване от българско гражданство.

Гражданството на едно лице е юридическа връзка на лицето с определена държава, възприемана като публична власт над население и територия. Поради правната природа на гражданството установяването на политико-правната връзка между българските граждани и държавата зависи от условията, предвидени във вътрешното законодателство на страната. Съгласно чл. 8 и чл. 10 от Закона за българското гражданство, за български гражданин се смята всяко физическо лице, което е български гражданин по произход, т.е., поне единият родител е български гражданин, или е български гражданин по месторождение (роден е на територията на България, независимо, че родителите му не са български граждани по произход).

Кандидатстването за българско гражданство е отговорно и понякога сложно начинание, което изисква ползване на услугите на добър адвокат българско гражданство.

Съгласно чл. 12 от Закона за българското гражданство и практиката на адвокатите в София, лице, което не е български гражданин може да придобие българско гражданство по натурализация, ако към датата на подаване на молбата отговаря на следните изисквания:

Навършило е пълнолетие;

Преди не по-малко от 5 години е получило разрешение за постоянно пребиваване в Република България;

Не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер от български съд и срещу него няма образувано наказателно производство за такова престъпление, освен ако е реабилитирано, за което трябва да се направи справка от добър адвокат;

Има доход или занятие, което му дава възможност да се издържа в Република България;

Владее български език, което се установява по ред, определен с наредба на министъра на образованието, младежта и науката;

Освободено е от досегашното си гражданство или ще бъде освободено от него към момента на придобиване на българското гражданство.Изискването не важи за натурализация на основание инвестиция в държавни или общински ценни книжа.

Посочените изисквания са дадени кумулативно, което означава, че, за да бъде придобито гражданство по този ред, необходимо е лицето, кандидатстващо за българско гражданство е да направи консултация с добър адвокат, за да установи дали отговаря на всяко от изискванията, посочени изчерпателно в нормата на чл. 12, т. 1-6 ЗБГ.

Възможно е българско гражданство да бъде придобито и след по-кратък период, а именно след 3 години, ако освен посочените по-горе условия, кандидатът е сключил брак с български гражданин преди най-малко поне 3 години, кандидатът е роден на територията на България или разрешението за постоянно или дългосрочно пребиваване, подготвено от адвокат е получено преди да навърши пълнолетие.

Може да се придобие българско гражданство след правилно попълнени документи от добър адвокат и без да е налице сключен законен брак с български гражданин, ако чужденецът е от български произход, осиновен е от български гражданин при условията на пълно осиновяване, единият му родител е български гражданин или е починал като български гражданин. В това производство към молбата е необхоимо да се представи удостоверение за български произход, издадено от Държавната агенция за българите в чужбина, като в подготвен от адвокат документ задължително трябва да се посочат данните, въз основа на които е установен българският произход.

Нормативната уредба и практиката на адвокатите в България, регулираща материята на гражданството изключва основание за придобиване на гражданство наличие на  недвижима собственост, намираща се на българска територия. Наличието на недвижими имоти в стратата е основание за получаване на виза за дългосрочно или постоянно пребиваване, което от своя страна може да бъде условие за кандидатстване за българско гражданство, но само по себе си не е решително основание. Чужденец, който не е гражданин на държава-членка на Европейския съюз или гражданин на държава-страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), може да придобива право на собственост върху земя, само при условията на международен договор, ратифициран по реда на чл. 22, ал. 2 от Конституцията, обнародван и влязъл в сила. Липсата на международноправен акт, уреждащ субективното право на придобиване на право на собственост върху земя от чужденец или чуждестранно юридическо лице води до невъзможност за придобиване на такава собственост. Може обаче по силата на чл. 29, ал. 4 от Закона за собствеността (ЗС) чужденци или чуждестранни юридически лица да придобият право на собственост върху сгради и ограничени вещни права върху недвижими имоти, освен ако със закон е установено друго. Конкретно в тази хипотеза отново са препоръчителни услугите на добър адвокат или адвокатска кантора, която спезиализира в подготовка на документи за придобиване на българско гражданство.

Друг способ за получаване на българско гражданство е посочен в разпоредбата на чл. 16 ЗБГ. Според тази норма чужденец може да придобие българско гражданство, ако това е в интерес на страната или лицето има особени заслуги към Република България в обществената и икономическата сфера, в областта на науката, технологията, културата или спорта. Предложението за придобиване на гражданство за особени заслуги изготвя добър адвокат българско гражданство с молба до министъра, отговарящ за съответната област. Съветът по гражданството дава мнение по молбата след писмено становище на МВР и ДАНС. Въз основа на мнението министърът на правосъдието отговаря на адвоката и отправя предложение до президента на България за издаване на указ, който влиза в сила в деня на издаването му. Решенията на съвета по гражднаството по принцип не се обжалват, но съществуват случаи, когато на базата на международното законодателство и най-вече практиката на ЕСПЧ добър адвокат българско гражданство е възможно да противодейства на постановен отказ.

За това, дали са изпълнени на условията по чл. 16 ЗБГ за особени заслуги към страната в областта на икономическата сфера е необходима преценка на добър адвокат София. Може да се приеме, че при наличието на чуждестранни инвестиции в страната, които са спомогнали за развитие на икономиката и са повишили заетостта на трудовия пазар е налице особена заслуга по смисъла на чл. 16 ЗБГ.

Според водещи адвокатски кантори и адвокати в София, сравнително удобен начин за придобиване на българско гражданство е по реда на чл. 12 от Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), чрез който се насърчават чуждестранни инвестиции в дълготрайни материални и нематериални инвестиции и свързаните с тях нови работни места, осъществявани на територията на България, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 800/2008 г. Чуждестранната инвестиция се доказва с документация, подготвена от добър адвокат и трябва да отговаря на следните условия:

Да е свързана със създаването на ново предприятие, с разширяването на съществуващо предприятие и/или дейност, с разнообразяване на производството на предприятието/дейността с нови продукти или със съществена промяна в цялостния производствен процес на съществуващо предприятие/дейност;

Да се осъществява в специфични икономически дейности, изчерпателно посочени в ППЗНИ и доразвити практиката на адвокатите в София, като дейност в индустриалния сектор според адвокатите в София се приемат преработващата промишленост, от сектора на услугите – дейност в областта на информационните технологии, научноизследователска и развойна дейност, образование, хуманно здравеопазване и медико-социални грижи с настаняване складирането на товари и спомагателните дейности в транспорта, както и всички приоритетни инвестиционни проекти по чл. 22е от ЗНИ.Преценката не е лесна и затова са необходими съветите на добър адвокат. Според адвокати в София, за приоритетни инвестиционни проекти се смятат тези по Регламент 800/2008, като например инвестиционни проекти, свързани с научноизследователска и развойна дейност, с опазване на околната среда, помощ за работници в неравностойно положение или работници с увреждания;

Приходите от инвестиционния проект следва да бъдат минимум 80% от общите приходи на предприятието и това се доказва със справка, поготвена от счетоводител и добър адвокат;

Срокът за изпълнение на инвестицията да е до 3 години от датата за започване на работата по проекта, подготвени от адвокатите на кандидата до завършването му;

В един обект да не са под минималния размер, установен с ППЗНИ – минималния размер на инвестициите варират от 2 млн.лв. до 20 млн. лв., в зависимост от вида на инвестицията, документирана по надлежния ред от добър адвокат;

Най-малко 40% от разходите да се финансират от собствени ресурси;

Да създават и поддържат трудова заетост, пряко ангажирана с инвестиционния проект;

Инвестициите да се поддържат минимум 5 години, а за малки и средни предприятия – поне 3 години;

Придобитите дълготрайни материални и нематериални активи да са нови.

Не се допуска инвестиция на лице, което е осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано и докаже това с документация, подготвена от добър адвокат; обявено в несъстоятелност или в открито производство по несъстоятелност; е в производство по ликвидация; е с парични задължения към българската държава или общини. Не се насърчават инвестиции и на лице, за което са налице някое от посочените обстоятелства съгласно националното му законодателство, поради което е необходима предварителна консултация от добър адвокат от съответната държава.
На лице, отговарящо на изискванията на закона се издава сертификат, въз основа на който то може да придобива право на собственост или ограничени вещни права върху имоти – изрично чл. 15, ал. 1, т. 3 ЗНИ.

Изгодна и често ползвана преди отмяната през м.март 2022 г. възможност да придобиване на българско гражданство от чужденци беше инвестицията в ценни книги, закупени по реда, предвиден в българското законодателство и практиката на адвокатите в София. Първоначално кандидатът по съвет от опитен адвокат е необходимо да придобие български ценни книжа за минимум един милион лева, като в двумесечен срок след закупуването получава балгапско гражданство. След изтичане на дванадесет месеца от покупката кандидатът има право да инвестира допълнителни 1 000 000 лв. в ДЦК, след което получава българско гражданство в неколкомесечен срок. Инвестиционната процедура за придобиване на българско гражданство съгласно българския закон и практиката на водещите адвокати и адвокатски кантори е най-изгодната сред всички страни – членки на Европейския съюз и само за 2018 г. над 600 лица са се възползвали от предоставената възможност.

По реда на натурализацията българско гражданство може да бъде придобито след регистрация на търговско представителство на чуждестранно търговско дружество или търговец в България. Това е често ползвана опция за получаване на пребиваване, респ. българско гражданство. Чуждестранни лица с бизнес в чужбина могат да създадат търговско представителство на своята компания в България. Регистрацията е основание за предоставяне на виза тип „D“, която може да бъде подновена с разрешение за пребиваване, а впоследствие да бъде доразвита в българско гражданство.

Регистрация на българско търговско дружество в България и наемане на най-малко 10 служители. Този вариант е подходящ, когато кандидатът за виза, респективно за българско гражданство планира да развива бизнес в България за продължителен период период и е съгласен да инвестира определена сума в икономиката на страната.

Инвестиция в недвижими имоти – един от вай-често ползваните способи. Кандидатите за българско гражданство, които инвестират поне 600 000 лева покупка на недвижими имоти в България имат право да получат разрешение за пребиваване.

Регистрация на фондация. Това е сравнително сложен и не често ползван метод, но може да бъде полезен, ако кандидатът за българско гражданство, респективно пребиваване в България не упражнява търговска дейност в страната си и няма право да регистрира търговско представителство.

В случай на необходимост добър адвокат, специалист по българско гражданство от Адвокатска кантора Мангъров, София ще предостави правен съвет коя от възможностите, които регламентира закона е подходяща за конкретната ситуация.

Връзка с Нас

Придобиване на българско гражданство

 

 

Адвокат българско гражданство

 

Един добър адвокат българско гражданство може да ви предложи специализирани юридически консултации и подготовка на документи за придобиване, възстановяване и освобождаване от българско гражданство. Всяка една от тези законови процедури е отговорно и понякога доста сложно начинание, при което е препоръчително да имате подкрепата и експертизата на опитен и вещ адвокат българско гражданство.

Вижте повече:

Адвокат българско гражданство при придобиване на гражданство

Адвокат българско гражданство 1 - най-голяма сигурност
Адвокат българско гражданство за положителен резултат

Нямате нужда от адвокат българско гражданство, за да знаете, че гражданство се придобива преди всичко по произход, тоест вие сте български гражданин, ако поне единият ви родител е българин или ако сте родени на територията на България, без значение чий граждани са родителите ви.

Но ще имате нужда от адвокат българско гражданство, за да станете гражданин на държавата, ако все още не сте.

Потърсете консултации с адвокат българско гражданство, за да научите преди всичко дали отговаряте на законовите изисквания за натурализация. Всеки адвокат българско гражданство ще ви изброи изискванията, посочени изчерпателно в нормата на чл. 12, т. 1-6 ЗБГ, и ще провери щателно дали отговаряте на тях. На практика вашият адвокат българско гражданство ще провери дали вие покривате следните критерии:

 • Навършили сте пълнолетие;
 • Получили сте разрешение за постоянно пребиваване в Република България преди повече от 5 години;
 • Не сте осъждани за умишлено престъпление от общ характер от български съд и срещу вас няма образувано наказателно производство за такова престъпление, освен ако сте реабилитирани (за такава справка ще ви е нужен наистина добър адвокат българско гражданство);
 • Имате възможност да се издържате в Република България;
 • Владеете български език (тук вашият адвокат българско гражданство ще ви насочи към реда за установяване на този факт, определен с наредба на Министъра на образованието, младежта и науката);
 • Освободени сте от досегашното си гражданство или ще бъдете освободено от него към момента на придобиване на българското гражданство.

Простото познаване на тези изисквания не е достатъчно, за да получите българско гражданство. Всеки добър адвокат българско гражданство ще ви обясни, че това са кумулативни изисквания, тоест дори привидно да ги покривате, все пак може да не отговаряте напълно на тях. Законът предвижда много допълнителни указания и възможности за приемане или отхвърляне на искането ви, които добрият адвокат българско гражданство познава в детайли.

Така например, вашият адвокат българско гражданство може да ви помогне да вземете гражданство след 3-годишно пребиваване в страната, ако сте сключили брак с български гражданин или сте получили статут на бежанец; ако сте родени на територията на държавата или сте получили разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване, преди да навършите пълнолетие; ако сте осиновен от български гражданин и др.

В крайна сметка, консултацията с адвокат българско гражданство е задължителна, ако искате да придобиете гражданството по-скоро и с по-голяма сигурност. Вашият адвокат българско гражданство ще бъде запознат с всички основни и допълнителни изисквания, които трябва да покриете, за да получите желаното гражданство.

В случай, че не изпълнявате условията, опитният адвокат българско гражданство също така може да ви консултира дали изобщо е възможно да получите българско гражданство, както и какво да направите, за да постигнете желания от вас резултат.

Адвокат българско гражданство за придобиване на гражданство по заслуги

Адвокат българско гражданство 2 - най-големи професионалисти
Адвокат българско гражданство – отлични познания в сферата

Добрият адвокат българско гражданство може да ви помогне да получите гражданство по реда, посочен в разпоредбата на чл. 16 ЗБГ. Тя е свързана с особени заслуги към Република България в обществената и икономическата сфера, в областта на науката, технологията, културата или спорта. Един вещ адвокат българско гражданство ще подготви предложение за придобиване на гражданство като молба до съответния Министър. Ако молбата е добре подготвена от опитен адвокат българско гражданство, тя в крайна сметка достига до Президента на България, който следва да издаде специален указ придобиване на българско гражданство.

Все пак получаването на гражданство по този ред невинаги е възможно. Ще имате нужда от консултация с наистина добър адвокат българско гражданство, който да прецени възможностите ви адекватно и ако сметне тази процедура за неизпълнима във вашия случай, да ви насочи към други възможности, които евентуално бихте могли да използвате.

Адвокат българско гражданство за придобиване на гражданство заради инвестиции

Един истински добър адвокат българско гражданство може да обмисли предположението, че  сте внесли в страната чуждестранни инвестиции, които са спомогнали за развитие на икономиката и са повишили заетостта на трудовия пазар. Така вашият добър адвокат българско гражданство ще може да пледира особена икономическа заслуга по смисъла на чл. 16 ЗБГ.

Такава ситуация може да ви помогне да получите гражданство по реда на чл. 12 от Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Но няма как да се справите без опитен адвокат българско гражданство.

На първо място, добрият адвокат българско гражданство ще провери дали изобщо отговаряте на изискванията и какви са шансовете да получите желаното гражданство по този начин. Ако покривате критериите, ще имате нужда от множество документи за доказване на инвестицията пред българските институции. Вашият адвокат българско гражданство ще се погрижи всички те да бъдат окомплектовани и подготвени по правилния начин, за да гарантира положителния резултат от усилията ви.

Адвокат българско гражданство за възстановяване на българско гражданство

Адвокат българско гражданство 3 - най-добрите консултации
Адвокат българско гражданство – най-безпроблемен и бърз начин

Процедурата по възстановяване на българското гражданство често е по-сложна от тази по получаването, затова горещо препоръчваме да използвате адвокат българско гражданство от началото до края ѝ. Тук също трябва да отговаряте на редица условия, с които вашият адвокат българско гражданство трябва да е добре запознат, като за съжаление, част от тях са доста неточно формулирани. Доверете се на опита и познанията на вашия адвокат българско гражданство, за да разберете дали изобщо е възможно гражданството ви да бъде възстановено, а ако е, да сте сигурни, че ще го получите по най-безпроблемен и бърз начин.

Адвокат българско гражданство за освобождаване от българско гражданство

Процедурата за отказ от българско гражданство също е подробно разписана в Закона за българското гражданство (ЗБГ) и завършва с указ на Президента на държавата. Въпреки че подобна услуга се търси все по-рядко, добрият адвокат българско гражданство е запознат и с нея и може да ви помогне с консултация или подготвяне на необходимата документация.

Къде да намерите добър адвокат българско гражданство

В юридическа кантора „ТМЛ Консулт“ ще имате достъп до висококвалифициран, специализиран адвокат българско гражданство с много опит и познания в сферата. Използвайте нашите услуги както за предварителна консултация, така и за провеждане на цялостната процедура, която желаете, за да преминете през нея възможно най-бързо и лесно.

Адвокат българско гражданство

Адвокат българско гражданство при придобиване на гражданство

Адвокат българско гражданство за придобиване на гражданство по заслуги

Адвокат българско гражданство за придобиване на гражданство заради инвестиции

Адвокат българско гражданство за възстановяване на българско гражданство

Адвокат българско гражданство за освобождаване от българско гражданство

Къде да намерите добър адвокат българско гражданство

 • Адвокат българско гражданство 1
  Адвокат българско гражданство – отлични познания в сферата 1
 • Адвокат българско гражданство 2
  Адвокат българско гражданство – отлични познания в сферата 2
 • Адвокат българско гражданство 3
  Адвокат българско гражданство – отлични познания в сферата 3
 • Адвокат българско гражданство 4
  Адвокат българско гражданство – отлични познания в сферата 4
 • Адвокат българско гражданство 5
  Адвокат българско гражданство – отлични познания в сферата 5
 • Адвокат българско гражданство 6
  Адвокат българско гражданство – отлични познания в сферата 6
 • Адвокат българско гражданство 7
  Адвокат българско гражданство – отлични познания в сферата 7
 • Адвокат българско гражданство 8
  Адвокат българско гражданство – отлични познания в сферата 8
 • Адвокат българско гражданство 9
  Адвокат българско гражданство – отлични познания в сферата 9
 • Адвокат българско гражданство 10
  Адвокат българско гражданство – отлични познания в сферата 10
 • Адвокат българско гражданство 11
  Адвокат българско гражданство – отлични познания в сферата 11
 • Адвокат българско гражданство 12
  Адвокат българско гражданство – отлични познания в сферата 12
 • Адвокат българско гражданство 13
  Адвокат българско гражданство – отлични познания в сферата 13
 • Адвокат българско гражданство 14
  Адвокат българско гражданство – отлични познания в сферата 14
 • Адвокат българско гражданство 15
  Адвокат българско гражданство – отлични познания в сферата 15
 • Адвокат българско гражданство 16
  Адвокат българско гражданство – отлични познания в сферата 16
 • Адвокат българско гражданство 17
  Адвокат българско гражданство – отлични познания в сферата 17
 • Адвокат българско гражданство 18
  Адвокат българско гражданство – отлични познания в сферата 18
 • Адвокат българско гражданство 19
  Адвокат българско гражданство – отлични познания в сферата 19
 • Адвокат българско гражданство 20
  Адвокат българско гражданство – отлични познания в сферата 20
 • Адвокат българско гражданство 21
  Адвокат българско гражданство за положителен резултат 1
 • Адвокат българско гражданство 22
  Адвокат българско гражданство за положителен резултат 2
 • Адвокат българско гражданство 23
  Адвокат българско гражданство за положителен резултат 3
 • Адвокат българско гражданство 24
  Адвокат българско гражданство за положителен резултат 4
 • Адвокат българско гражданство 25
  Адвокат българско гражданство за положителен резултат 5
 • Адвокат българско гражданство 26
  Адвокат българско гражданство за положителен резултат 6
 • Адвокат българско гражданство 27
  Адвокат българско гражданство за положителен резултат 7
 • Адвокат българско гражданство 28
  Адвокат българско гражданство за положителен резултат 8
 • Адвокат българско гражданство 29
  Адвокат българско гражданство за положителен резултат 9
 • Адвокат българско гражданство 30
  Адвокат българско гражданство за положителен резултат 10
 • Адвокат българско гражданство 31
  Адвокат българско гражданство за положителен резултат 11
 • Адвокат българско гражданство 32
  Адвокат българско гражданство за положителен резултат 12
 • Адвокат българско гражданство 33
  Адвокат българско гражданство за положителен резултат 13
 • Адвокат българско гражданство 34
  Адвокат българско гражданство за положителен резултат 14
 • Адвокат българско гражданство 35
  Адвокат българско гражданство за положителен резултат 15
 • Адвокат българско гражданство 36
  Адвокат българско гражданство за положителен резултат 16
 • Адвокат българско гражданство 37
  Адвокат българско гражданство за положителен резултат 17
 • Адвокат българско гражданство 38
  Адвокат българско гражданство за положителен резултат 18
 • Адвокат българско гражданство 39
  Адвокат българско гражданство за положителен резултат 19
 • Адвокат българско гражданство 40
  Адвокат българско гражданство за положителен резултат 20