Семейното право е още една специфична правна сфера, в която адвокатска кантора TML-Consult има тясна специализация, благодарение на натрупаните знания и дългогодишен професионален опит.

Обичайно се сочи, че семейно право е дял на гражданското право, но тъй като притежава сравнително отличаващи се характеристики, някои доктринерни теоретици го разглеждат като самостоятелен частноправен отрасъл, който е изцяло извън системата на гражданското право.

Какви отношения са включени в семейно право

Този гражданскоправен дял регулира обществените отношения, които възникват между лицата по повод връзката им вследствие брак, произход, родство или осиновяване.

Семейните връзки включват както имуществени, така и неимуществени отношения. Системата на този дял от гражданското право включва в себе си брачното право, регулациите относно произход, родство, осиновяване, отношенията между родители и деца, материята относно закрила на детето, настойничество и попечителство.

В семейноправния раздел, уреждащ брачноправните отношения се включват въпросите, засягащи сключването на брак и неговата недействителност, личните и имуществени отношения между съпрузите и прекратяването на брака, включително основанията за неговото приключване, ред за прекратяване и правни последици.

Материята за произхода обхваща способите за установяване на майчинство и бащинство. Тук са включени институтите на припознаване, оспорване на бащинство, оспорване на припознаване, унищожаване на припознаването и исковете за установяване на произход от майката и от бащата.

В нашата адвокатска кантора предлагаме правни консултации и процесуално представителство по отношение на всяка една от изброените тук сфери, затова не се колебайте да ни потърсите, ако сте изправени пред подобен казус.

Характерни особености на семейното право

Стремежът за кодификация на материята, засягаща семейноправните отношения в рамките на единен нормативен акт намира израз в създаването на Семеен кодекс (СК).

Прилагат се обаче и законови разпоредби от други нормативни актове, сред които и Законът за закрила на детето, Законът за лицата и семейството, Законът за гражданската регистрация и др. Приложение като източници на семейното право намират и подзаконови нормативни актове каквито са и Правилникът за дейността на съвета по осиновяване, Наредбата за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка и други подобни.

семейно право

Особено важно е адвокатът, когото наемате за казуси в областта на семейното право, да е добре запознат с цялата нормативна база в областта, включително и със задължителната съдебна практика, сформирана от постановленията и тълкувателните решения на Върховния съд и Върховния касационен съд.

В тази връзка, изключително значение има и фактът, че през 2009 г. беше приет нов Семеен кодекс, с който се отмени старата уредба и се даде нова регулация на заварените правоотношения в сферата.

Семейно право и режими на имуществени отношения между съпрузите

С новия СК се постави началото на по-либерален режим на имуществени отношения между съпрузите, както и се постигна либерализиране на правилата за развода и осиновяването.

От тогава възникването на семейна имуществена общност между съпрузите при подписването на граждански брак не е императив, а една от потенциалните възможности за конкретен имуществен режим. Към момента може да бъде избран един от трите режима на имуществени отношения между съпрузите, а именно режим на разделност, режим на общност или СИО (семейна имуществена общност) и договорен режим.

Ние разполагаме със задълбочени компетенции в областта на всички отношения, обхванати от семейното право.

Ако за Вас са възникнали подобни въпроси или казуси, искате да сключите брачен договор, търсите бракоразводен адвокат или правна защита на имуществените или личните ви права в рамките на семейните отношения, ние сме насреща и ще Ви помогнем да разрешите конкретния проблем с нужните човешко отношение и юридически професионализъм.

Връзка с Нас

Търсите адвокат по семейно право в София?