Адвокат Тодор Мангъров предоставя правни консултации и помощ и в областта на банковото право. Това е правен отрасъл, който има хетерогенен характер, тъй като в неговия регулационен обхват попадат както търговски, така и граждански и административни правоотношения.

Това означава, че юристът занимаващ се с банково право е необходимо да има комплексен подход, тъй като тук може да се преплетат правоотношения на равнопоставеност с правоотношения на власт и подчинение.

Освен това, тъй като в тези правоотношения едната страна би могло да се характеризира като изначално по-слаба, самата законова регламентация е подробна и са предвидени редица защитни норми спрямо нея, с които адвокатът трябва да е добре запознат.

Какво се включва в банково право

Най-просто казано банковото право регулира тези обществени отношения, които възникват по повод осъществяване на банковата дейност. Характерно за тях е, че една от страните винаги е банка или небанкова финансова институция.

Самата банкова дейност от своя страна обхваща не само отношенията, свързани със сключване и изпълнение на банкови сделки, но и тези, възникващи по повод дейностите, описани в разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Закона за кредитните институции (ЗКИ).

Така например, освен публично привличане на влогове и предоставяне на кредити или друго финансиране, банковата дейност може да се изрази още в извършване на платежни услуги, дейност като депозитарна или попечителска институция, търговия с валута, придобиване на вземания и т. н.

Кои са банковите сделки

Съществено уточнение е, че банковите сделки са вид търговски сделки, по силата на чл. 1, ал. 1, т. 7 от Търговския закон (ТЗ). Те спадат към групата на т. нар. абсолютни или обективни търговски сделки, защото независимо от качеството на лицето, което ги извършва те имат търговска характеристика.

Това е така, тъй като имат силно изразен спекулативен характер – извършват се от търговеца с цел извличане на печалба, а самото им извършване по занятие от физическо или юридическо лице е достатъчно да охарактеризира това лице като търговец, съгласно чл. 1, ал. 1 от ТЗ.

За да бъде една сделка банкова не е необходимо във всеки един случай тя да е сключена от банка – това са т. нар. изключителни банкови сделки. Неизключителни банкови сделки са например финансовият лизинг, гаранционните сделки и банкови сделки.

Важен аспект тук е, че тъй като банковите сделки са вид търговски сделки, спрямо тях се прилагат общите правила за търговските сделки по ТЗ. Относно неуредените в ТЗ положения спрямо тях се прилагат гражданскоправните разпоредби (най-често правилата уредени в Закона за задълженията и договорите), а при непълнота и в гражданския закон приложение намира търговският обичай.

Банково право

В ТЗ са уредени само някои от банковите сделки. Тук са регламентирани правилата относно договора за банковия влог, договора за банковия кредит, акредитива, банковата гаранция, банковото инкасо и договора за наем на сейф.

В ЗКИ като банкови сделки са изброени още платежните услуги по Закона за платежните услуги и платежните системи, финансовият лизинг, гаранционните сделки, търгуването с инструменти на паричния пазар, както и търгуването с финансови инструменти, факторинг, форфетинг, издаване на електронни пари, застрахователното право и т. н.

Основополагащо значение в сферата имат Законът за потребителския кредит, Законът за пазарите на финансови инструменти, Законът за платежните услуги и платежните системи, Законът за договорите за финансови обезпечения, Законът за предоставяне на финансови услуги от разстояние и др.

В адвокатска кантора TML-Consult ще получите необходимото правно обслужване във връзка с всички въпроси, които може да възникнат в рамките на банковото право, независимо дали става въпрос за вече сключена сделка, преддоговорни отношения с банка или небанкова финансова институция или ангажиране на извъндоговорна отговорност, както и търговски консултации по повод банковата дейност.

Свържете се с нас при необходимост, а ние ще бъдем готови да ви окажем експертно юридическо съдействие в сферата на банково право, банкова дейност и сделки с банки.

Връзка с Нас

Търсите адвокат по банково право в София?