Получили сте огромна сметка за вода през изминалия отчетен период, а водомерът Ви показва съществено различни стойности? Връчен Ви е препис от заповед за изпълнение за твърдени задължения към Софийска вода и не знаете как да процедирате? Искате сами да инициирате производство срещу Вашия ВиК доставчик на услуги?

Тук ще намерите разяснение на няколко основни юридически положения, които може да бъдат засегнати в дела срещу ВиК монополисти и с които е добре да се запознаете, преди да предприемете самостоятелни конкретни действия за защита на своите права.

Как да реагирате, ако получите заповед за изпълнение срещу Вас

Фактът, че до Вас е достигнал такъв документ, означава, че ВиК дружеството е започнало заповедно производство срещу Вас. Това е специфичен вид изпълнително производство, което е насочено към задействане на принудително изпълнение чрез издаване на изпълнителен лист срещу длъжника (в конкретния случай срещу Вас).

Характерно за заповедното производство е, че инициаторът (в случая ВиК дружеството) подава молба за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), вследствие на което съдът преценява дали са спазени условията за това. Когато те са налице, съдът издава заповед за изпълнение, препис от която се връчва на длъжника. Важно е да знаете, че когато Ви бъде връчена заповед по чл. 410 ГПК, тя най-вероятно още не е влязла в сила.

Имате правната възможност да възразите писмено срещу нея или част от нея в едномесечен срок от връчването ѝ, който не може да бъде продължен при никакви обстоятелства. Вашата конкретна реакция в този случай е от съществено значение, тъй като подаването на такова възражение осуетява влизането в сила на заповедта за изпълнение и съответно прави невъзможно издаването на изпълнителен лист срещу Вас.

В кой етап е добре да потърсите професионална юридическа помощ

На този етап е най-добре, още преди да сте предприели действия за възразяване срещу заповедта, да се консултирате с адвокат, така че възражението Ви да бъде конкретно, а не бланкетно. По този начин, изразявайки съществени правни и фактически съображения във възражението си, Вие започвате да организирате своята ефективна защита в производството.

Но защитата не спира до тук. За заявителя (ВиК дружеството) възниква правната възможност за предявяване на иск за установяване съществуването на вземането му срещу Вас.

Да, не е необходимо съществуването на Вашето задължение да е установено безспорно от съда, за да бъде издадена заповед за изпълнение. Но ако подадете възражение срещу нея, за да може заявителят в крайна сметка да се сдобие с правото да си служи със способите на принудително изпълнение срещу Вас, ще е необходимо да докаже своето вземане в съдебната зала.

Тук е изключително подходящ момент да се обърнете към юридически специалист, който да Ви помогне да организирате своята защита в делото, образувано по искова молба на ВиК дружеството. Особено, когато става въпрос за стари задължения, е необходимо да се подходи с повишено внимание от гледна точка на изтеклата до момента на предявяване на иска давност.

Имайте предвид, че дори и погасителната давност за Вашето задължение да е изтекла, ако извършите плащане, то не подлежи на връщане, тъй като отпада само възможността за неговото принудително изпълнение. Затова не бързайте да се споразумявате извънсъдебно с монополистите за остарели задължения, за които не сте убедени дали не са погасени по давност.

А в рамките на самите висящи дела срещу ВиК, длъжникът има възможност да се позове на изтеклата давност и така да парира претенцията на дружеството срещу себе си. По този начин фактически се освобождавате от изпълнението на задължението, което е погасено.

Следва да знаете, че това не е единствената хипотеза на дела срещу ВиК. Можете сами да инициирате производство срещу водопроводното дружество, когато считате, че от Вас се търсят суми, които не дължите или вече сте заплатили такива, но искате тяхното връщане.

Ние от TML-Consulting можем да Ви помогнем във всеки един от изброените варианти, тъй като разполагаме с богата експертиза, задълбочени теоретични знания и успешен опит в гражданското право. Не се колебайте да се свържете с нас и ние подробно ще Ви обясним за правните възможности, които законът Ви предоставя в тези ситуации и ще работим за най-доброто организиране защитата на Вашите права в процеса и извън него.

Връзка с Нас

Нуждаете се от консултация за дело срещу ВиК?