Недвижимите имоти и имотните измами вървят ръка за ръка. Адвокатска кантора Тодор Мангъров специализира в разглеждането и  разрешаването на казуси, свързани с недвижими имоти и защита от имотни измами. Клиентите ни могат да  получат консултация и съдебна защита от добър адвокат при делба на недвижими имоти, покупко – продажба на недвижими имоти, отдаване под наем, учредяване на вещни тежести – ипотека или право на ползване, съвети относно способите за придобиване на недвижими имоти от чужденци.

Адвокатска кантора Мангъров съдейства при подготовка на документи за издаване на разрешения  за строеж, учредяване на  суперфиции върху недвижими имоти, подготовка на нотариални актове, заличаване на ипотеки и др. Специален акцент в професионалната реализация на на адвокат Тодор Мангъров, София и колегите адвокати, с които си сътрудничим е защитата от  имотни измами.  В качеството си на водещ адвокат Тодор Мангъров в областта на недвижимите имоти и защитата от имотни измами, адвокат Мангъров, София  разполага със задълбочена експертиза и богат професионален опит,  натрупан при разглеждането и разрешаването на различни имотни казуси.

Адвокатски консултации при сделки с недвижими имоти и процесуално представителство при защита от имотни измами

Нуждаете се от професионална консултация по бъдеща сделка за покупко – продажба на недвижим имот? Имате проблем с имотна измама или желаете да се консултирате как да избегнете такава? Моля, обадете ни се или ни пишете и добър адвокат от адвокатска кантора Тодор Мангъров ще се свърже с вас при първа възможност.

Тъй като сделките по покупко-продажба на недвижими имоти имат вещнопрехвърлителен ефект, валидното сключване предполага прехвърлянето правото на собственост да се извърши при  спазване  изискването на чл. 18 от Закона за задълженията и договорите и сделката да бъде сключена под формата на нотариален акт.

Имотни измами с фалшиво пълномощно

Честа практика против имотни измами е позването фалшиво  пълномощно. Няма проблем при  сключване на предварителен договор за продажба  или покупка на недвижим имот да се ползва пълномощно, тъй като това е начин за преодоляване на текущи пречки, свързани с личното явяване на собствениците на имотите, но с цел избягване на имотни измами препоръчително е при нотариланото прехвърляне на собствеността на имота сделките чрез пълномощно да се избягват. При подписване на предварителен договор за покупко – продажба на имоти е предвидена облекчена форма  на валидност и за да бъде същият действителен е достатъчна обикновена писмена форма чл. 19, ал. 1 от ЗЗД. Предварителният договор обаче не прехвърля собственост, а единствено уговаря параметрите на сделката. Окончателното и сключване е под формата на нотариален акт и тук най-често се случват имотните измами, защото при представяне на пълномощно нотариусът няма възможност за избор и е длъжен да сключи и валидира сделката, дори и да има съмнения относно автентичността на представеното пълномощно.

Недвижими имоти и имотни измами

Сключването на предварителен договор трябва да бъде консултирано с адвокат, защото веднъж подписан се открива възможност за предявяване на иск за сключване на окончателен договор за продажба, дори когато съконтрагентът вече не желае това.

Правила при сделки с недвижими имоти

Съществуват  основни правила при сделки с недвижими имоти, които трябва винаги да се спазват,  защото пренебрегването им може да доведе до проблеми и дори до имотни измами. При  прехвърляне на правото на собственост върху недвижим имот, когато сте на страната на купувача,ва жно е да бъдат извършени проверки, които да предоставят необходимата сигурност, че продавачът е собственик на имота, сделката е законна и условия за измами с недвижими имоти не са налице. Необходимо е да бъде направена справка за наличието на вещни тежести  –  незаличени ипотеки, които могат да доведат до извод за съществуване на права на трети лица върху имота.

Ние осигуряваме на клиентите на кантората извършване на необходимите проверки, гарантиращи необремененост на имота с вещни тежести, в това число проверка на имущественото състояние на продавача или строителя преди сключване на сделката. Адвокатите ни осигуряват и правна защита на правата на купувача или продавача както в съда, ако измама с недвижим имот е налице, или се сблъсткате с  друг проблем при нотариално прехвърляне на собствеността.

Кантората ни разполага с дългогодишен опит при подготовката на документи за всички видове сделки с недвижими имоти – подготовка на нотариални актове за развообразни правни сделки, договори за наем, предварителни договори за сделки с недижими имоти, договори за прехвърляне на имоти срещу издръжка и гледане, завещания, дарения, включително разваляне, намаляване на завещателни разпореждания, оспорване на завещания и др.

Правни съвети от добър адвокат при делба на недвижими имоти

Съсобствеността може да бъде разглеждана като право на собственост, принадлежащо едновременно на няколко физически или юридически лица. При обичайно срещаната хипотеза, а именно, когато е налице делима дялова съсобственост всеки от съсобствениците притежава идеална част от имота, с която може да се разпорежда, ако тази част отговаря на изискванията за самостоятелен обект на правото на собственост. За законосъобразното прехвърляне на съсобствена част от недвижим имот обаче съществуват специални правила. Така например, съгласно чл. 33 от Закона за собствеността (ЗС), в случаите, когато не се касае за етажна собственост е необходимо първо предлагане изкупуването на дела на съсобственика на другите съсобственици, преди да възникне право същият да бъде продаден на трето за съсобствеността лице. Ако предвидените в разпоредбата на чл. 33 от ЗС изисквания не бъдат изпълнени, съсобствениците ще разполагат с право да изкупят съответната идеална част, при условията, които са предложени на третото лице, въпреки че вече е извършена прехвърлителна сделка с имота.

Адвокатска кантора Тодор Мангъров разполага със солиден опит по имотни казуси, свързани със спорове при неделима бездялова съсобственост, каквато възниква при недвижими имоти при сключване на брак. Освен вещноправна, в случая е необходима и експертиза в областта на семейното право, тъй като този вид делба може да третира семейноправни въпроси за признаване приноса на съпруга и съдбата на имота при разтрогване на брака.

Често житейски срещани казуси в областтта на недвижимите имоти са доброволната или съдебната делби и тогава е необходима експертизата на добър адвокат. Обичайно подобни възникват, когато съсобственици или сънаследници не могат да се споразумеят относно подялбата на наследствени недвижими имоти. Съществуват хипотези, при които имотът може да е неделим, като в такъв случай може да бъде поставен в дял на конкретен наследник, в други имотите могат да бъдат поделени на реални дялове, когото са налице необходимите минимални размери и други, нормативно предвидени изисквания.

В някои хипотези делбата може да бъде извършена и извънсъдебно чрез извънсъдебна спогодба, която най-често е възмезден договор, сключен в нотарилна форма между съсобствениците на недвижими имоти. Важен елемент от спазване на формата на делбата е същата да бъде сключена под формата на нотариален акт, а също и участието на всички съсобственици. В случай, че по някаква причина съсобственик на идеална част на недвижим имоти не е участвал в извънсъдебна спогодба за доброволна делба, вклюючително в съдебно производство, това повлича недействителност на договора и невъзможност за пораждане на желаните правни последици между страните.

Ако желаете да сключите договор за делба, включително извънсъдебна, да инициирате съдебно производство за делба или се нуждаете от помощ или защита при вече възникнали делбени въпроси в гражданско дело, адвокатска кантора Тодор Мангъров ще ви помогне с експертизата си в процеса.

Други въпроси, свързани със сделките с недвижими имоти и защитата от имотни измами

Добър адвокат от Адвокатска кантора Тодор Мангъров ще ви консултира по всички въпроси, свързани с придобиване и продажба на недвижими имоти и защита от имотни измами, в това число:

 • Учредяване на ограничени вещни права върху недвижими имоти като право на ползване, право на строеж (суперфиция) и др.;
 • Правна защита при съмнение за имотни измами при сделки с недвижими имоти;
 • Въвеждане в експлоатация на строежите, оспорване на строителни забрани, узаконяване на сгради, разрешителни и др.;
 • Подготовка на договори за строителство, проектиране, подизпълнение и строителен надзор;
 • Реституция и въпроси, свързани с възстановяването на собствеността на недвижими имоти;
 • Регистрация на жилищно-строителни кооперации (ЖСК);
 • Вписване на възбрани, искови молби и ипотеки по партидите на недвижими имоти;

При проблем с недвижим имот е препоръчително да се консултирате със специалист, тъй като обикновено се касае  за сериозен материален интерес и консултацията с добър адвокат е от значение за предотвратяване на вреди.

Не се колебайте да се свържете с адвокатска кантора Тодор Мангъров и при казуси с недвижими имоти, неспоменати по-горе. Адвокатите ни са в ежедневен контакт и обмяна на опит с най-добрите адвокати в София и за нас няма невъзможни казуси в областта на недвижимите имоти и защитата от имотни измами. Експертизата ни винаги работи в полза на нашите клиенти.

Връзка с Нас

Предстои ви сделка за недвижим имот?

Адвокат недвижими имоти

Много хора не са съвсем наясно колко много услуги всъщност изпълнява един адвокат недвижими имоти, кога и каква полза могат да имат от него. В следващите редове ще прочетете дали е задължително да използвате адвокат недвижими имоти, как може да ви помогне и от какво може да ви предпази той при сключване на сделки с недвижими имоти.

Вижте повече:

Кога имате нужда от адвокат недвижими имоти

Адвокат недвижими имоти 1 - най-добрата услуга
Изберете вещ и опитен адвокат недвижими имоти

Ще имате нужда от адвокат недвижими имоти при всякакви сделки с недвижимо имущество, както частни, така и фирмени. Обърнете се към адвокат недвижими имоти, когато ви предстоят покупка, отдаване под наем, ипотека, делба, уреждане на права на ползване и др. Добрият адвокат недвижими имоти е вашата гаранция за законност и защита при подготовка на нотариални актове, договори за наем, предварителни договори, договори за прехвърляне на имоти срещу издръжка и гледане, завещания, дарения, разваляне, намаляване на завещателни разпореждания, оспорване на завещания и др.

Освен това е важно да се допитате до адвокат недвижими имоти за консултация преди самата сделка, за да сте сигурни, че всичко с имота е наред и да избегнете да попаднете в имотни измами и заплетени имотни казуси.

Един добър адвокат недвижими имоти ще ви осигури също така коректна подготовка на необходимата документация, когато имате нужда от издаване на разрешения за строеж, учредяване на суперфиции върху недвижими имоти, подготовка на нотариални актове, заличаване на ипотеки и др.

Разбира се, ще имате нужда от добър адвокат недвижими имоти и в случаите, когато трябва да защитите правата си в съдебната зала.

Защо да потърсите адвокат недвижими имоти

Във всяка имотна сделка ще имате нужда от адвокат недвижими имоти, който да ви преведе умело през всички проверки и изисквания, да ви гарантира коректна документация и законна сделка, да защити правата ви, да ви предпази от имотни измами. Дори най-малкото неспазване на законовите изисквания към имотните сделки може да ви донесе редица главоболия по-късно и задачата на добрия адвокат недвижими имоти е да ги избегне.

Когато купувате имоти, един адвокат недвижими имоти би могъл да провери дали върху тях няма вещни тежести като незаличени ипотеки например, които биха дали право на трето лице да има претенции към имота, който купувате.

Вашият адвокат недвижими имоти ще провери също така собствеността и имущественото състояние на продавача или строителя, за да сте сигурни, че придобитият от вас имот няма да ви създава никакви проблеми за в бъдеще.

Друга важна функция на специализирания адвокат недвижими имоти е осигуряването на защита от имотни измами, както и консултации и помощ при разглеждането и разрешаването на различни имотни казуси.

Адвокат недвижими имоти – преди да сключите сделка

Адвокат недвижими имоти 2 - най-полезно
Адвокат недвижими имоти – сигурен начин да защитите интересите си

Добре е да потърсите адвокат недвижими имоти, преди да пристъпите към желаната от вас сделка.

Опитният адвокат недвижими имоти може да направи необходимите проверки на имота, който искате да купите или наемете, и да ви гарантира, че той няма тежести или други проблеми, които продавачът или наемодателят няма полза да ви съобщи предварително.

Специализираният адвокат недвижими имоти може също така да провери дали инвеститорът ви предоставя изрядна документация, която да защити правата и инвестициите ви, когато сключвате договор за покупка „на зелено“. При такива сделки с недвижими имоти това е особено важно, тъй като вероятността строежът да не бъде довършен е доста голяма, което прави покупката рискова за вас.

Обръщайте се към адвокат недвижими имоти всеки път, когато трябва да подписвате предварителни договори за сделки с недвижими имоти. Това е лесен и сигурен начин да защитите интересите си.

Адвокат недвижими имоти при делба на имот

Делбата на недвижим имот е необходима, когато сте съсобственици в даден имот и искате да превърнете идеалните си части в реални, за да можете да ги използвате самостоятелно. За да се случи това обаче, ще трябва да се спази поредица от законови правила, с които един добър адвокат недвижими имоти е съвсем наясно и ще съумее да ви преведе през тях бързо и безпроблемно.

Адвокат недвижими имоти ще ви трябва и  при заплетени имотни казуси, каквито често се получават при наследствени имоти, при които съсобствениците не успяват да се споразумеят по отношение на подялбата. В такива случаи консултациите и воденето на делото от адвокат недвижими имоти ще ви помогне да защитите законните си интереси.

Още по-трудни имотни казуси се получават, ако става дума за неделима бездялова съсобственост, каквато възниква при сключване на брак. В такива случаи ще имате нужда от консултация или защита от адвокат недвижими имоти, който има и експертиза в семейното право, за да успее да ви осигури максимално добър изход от делото и делбата.

Адвокат недвижими имоти за защита от имотни измами

За съжаление, имотните измами не са рядко срещани и никой не е застрахован от тях. За да ги избегнете, добре е да се консултирате с вещ адвокат недвижими имоти, преди да сключите сделката.

По време на консултацията с адвокат недвижими имоти, той ще провери и ще ви даде нужната информация по отношение на:

 • Състоянието на продавача (особено ако е юридическо лице)
 • Легитимността на собствеността
 • Наличието на вещни тежести
 • Уредените права с трети лица
 • Наличието на възбрани върху имота и др.

За тази цел вещият адвокат недвижими имоти ще направи нужните проверки в имотния регистър, за да научите дали имотът няма ипотека, възбрана, неуредена собственост и др.

Какви още услуги предлага адвокат недвижими имоти

Адвокат недвижими имоти 3 - най-добрият избор
Адвокат недвижими имоти – бързо и безпроблемно.

Можете да използвате адвокат недвижими имоти не само при покупко-продажба, но и при други имотни казуси:

 • Вашият адвокат недвижими имоти ще помогне при учредяване на ограничени вещни права върху недвижими имоти, свързани с права на ползване, права на строеж (суперфиция) и др.
 • Въвеждане в експлоатация на строежи
 • Оспорване на строителни забрани с помощта на адвокат недвижими имоти
 • Узаконяване на сгради, разрешителни и др.
 • Адвокат недвижими имоти ще помогне за перфектна подготовка на договори за строителство, проектиране, подизпълнение и строителен надзор
 • Подготовка на предварителни договори за покупко-продажба от адвокат недвижими имоти
 • Възстановяване на собственост на недвижими имоти и реституция с помощта на консултации от адвокат недвижими имоти
 • Регистрация на жилищно-строителни кооперации (ЖСК)
 • Адвокат недвижими имоти може да се погрижи за вписване на възбрани, искови молби и ипотеки по партидите на недвижими имоти

Къде да намерите добър адвокат недвижими имоти

В „ТМЛ Консулт“ можете да използвате услугите на вещ и опитен адвокат недвижими имоти при всякакви въпроси, свързани с имотите ви, без значение дали ги притежавате, използвате или планирате да закупите или използвате.

 

Адвокат недвижими имоти

Кога имате нужда от адвокат недвижими имоти

Защо да потърсите адвокат недвижими имоти

Адвокат недвижими имоти – преди да сключите сделка

Адвокат недвижими имоти при делба на имот

Адвокат недвижими имоти за защита от имотни измами

Какви още услуги предлага адвокат недвижими имоти

Къде да намерите добър адвокат недвижими имоти

 • Адвокат недвижими имоти - 1
  Адвокат недвижими имоти 1 | TML Consult
 • Адвокат недвижими имоти - 2
  Адвокат недвижими имоти 2 | TML Consult
 • Адвокат недвижими имоти - 3
  Адвокат недвижими имоти 3 | TML Consult
 • Адвокат недвижими имоти - 4
  Адвокат недвижими имоти 4 | TML Consult
 • Адвокат недвижими имоти - 5
  Адвокат недвижими имоти 5 | TML Consult
 • Адвокат недвижими имоти - 6
  Адвокат недвижими имоти 6 | TML Consult
 • Адвокат недвижими имоти - 7
  Адвокат недвижими имоти 7 | TML Consult
 • Адвокат недвижими имоти - 8
  Адвокат недвижими имоти 8 | TML Consult
 • Адвокат недвижими имоти - 9
  Адвокат недвижими имоти 9 | TML Consult
 • Адвокат недвижими имоти - 10
  Адвокат недвижими имоти 10 | TML Consult
 • Адвокат недвижими имоти - 11
  Адвокат недвижими имоти 11 | TML Consult
 • Адвокат недвижими имоти - 12
  Адвокат недвижими имоти 12 | TML Consult
 • Адвокат недвижими имоти - 13
  Адвокат недвижими имоти 13 | TML Consult
 • Адвокат недвижими имоти - 14
  Адвокат недвижими имоти 14 | TML Consult
 • Адвокат недвижими имоти - 15
  Адвокат недвижими имоти 15 | TML Consult
 • Адвокат недвижими имоти - 16
  Адвокат недвижими имоти 16 | TML Consult
 • Адвокат недвижими имоти - 17
  Адвокат недвижими имоти 17 | TML Consult
 • Адвокат недвижими имоти - 18
  Адвокат недвижими имоти 18 | TML Consult
 • Адвокат недвижими имоти - 19
  Адвокат недвижими имоти 19 | TML Consult
 • Адвокат недвижими имоти - 20
  Адвокат недвижими имоти 20 | TML Consult
 • Адвокат недвижими имоти - 21
  Адвокат недвижими имоти 21 | TML Consult
 • Адвокат недвижими имоти - 22
  Адвокат недвижими имоти 22 | TML Consult
 • Адвокат недвижими имоти - 23
  Адвокат недвижими имоти 23 | TML Consult
 • Адвокат недвижими имоти - 24
  Адвокат недвижими имоти 24 | TML Consult
 • Адвокат недвижими имоти - 25
  Адвокат недвижими имоти 25 | TML Consult
 • Адвокат недвижими имоти - 26
  Адвокат недвижими имоти 26 | TML Consult
 • Адвокат недвижими имоти - 27
  Адвокат недвижими имоти 27 | TML Consult
 • Адвокат недвижими имоти - 28
  Адвокат недвижими имоти 28 | TML Consult
 • Адвокат недвижими имоти - 29
  Адвокат недвижими имоти 29 | TML Consult
 • Адвокат недвижими имоти - 30
  Адвокат недвижими имоти 30 | TML Consult
 • Адвокат недвижими имоти - 31
  Адвокат недвижими имоти 31 | TML Consult
 • Адвокат недвижими имоти - 32
  Адвокат недвижими имоти 32 | TML Consult
 • Адвокат недвижими имоти - 33
  Адвокат недвижими имоти 33 | TML Consult
 • Адвокат недвижими имоти - 34
  Адвокат недвижими имоти 34 | TML Consult
 • Адвокат недвижими имоти - 35
  Адвокат недвижими имоти 35 | TML Consult
 • Адвокат недвижими имоти - 36
  Адвокат недвижими имоти 36 | TML Consult
 • Адвокат недвижими имоти - 37
  Адвокат недвижими имоти 37 | TML Consult
 • Адвокат недвижими имоти - 38
  Адвокат недвижими имоти 38 | TML Consult
 • Адвокат недвижими имоти - 39
  Адвокат недвижими имоти 39 | TML Consult
 • Адвокат недвижими имоти - 40
  Адвокат недвижими имоти 40 | TML Consult