Стратегическа цел на адвокатска кантора Тодор Мангъров е защита на правата на човека, планиране и осигуряване на представителство при подготовката  на жалби пред ЕСПЧ в г. Страсбург. Адвокат Тодор Мангъров предоставя висококвалифицирани устни и писмени консултации и съвети на държавни органи и правозащитни институции, така също преценка на критериите и перспективите  за допустимост на бъдещи жалби с адресат Европейския съд по правата на човека в град г. Страсбург.

Съществуват ли формални изисквания към жалбите за правата на човека до ЕСПЧ?

Важно е да се знае, че Европейската конвенция и практиката на Европейският съд в г. Страсбург предвиждат строги и формални изисквания и критерии за допустимост на жалбите. Оплакване до ЕСПЧ се подава на специална бланка, в писмена форма и може да бъде подадено не само от адвокат, но и от самия пострадал. Съгласно ЕКЗПЧОС, жалба до Съда може да бъде подадена  до изтичане на четири месеца от постановяване на окончателното съдебно решение по националния закон.

Отличава ли се жалбата за правата на човека в сравнение с обикновена искова молба?

Подготовката на жалба до Европейския съд в г. Страсбург съществено се различава от обикновената искова молба, поради което е препоръчително съдействието на добър адвокат, специалист в представителството пред Европейския съд по правата на човека в г. Страсбург.  Неспазването на изискванията по подготовка на жалбите винаги води до нарушение на критериите по допустимост, а това е равносилно на недопускане до разглеждане.

Какви са условията за допустимост?

Необходимо е да се знае, че изискването за изчерпване на всички вътрешни средства за защита е относимо само при оплакване за нарушение на правото на справедлив съдебен процес – чл. 6 от ЕКЗПЧОС. Ако се пледира нарушение на друго човешко право, жалба може да бъде подадена директно до Съда в г. Страсбург и без да са изчерпани вътрешните средства за защита.

Кой следва да подпише жалбата за правата на човека?

Жалбата следва да бъде подписана както от лицето, което твърди нарушение на защитено от Конвенцията право, така и от упълномощения адвокат. Ако жалбата е подписана само от адвокат, а не и от фактическия жалбоподател, или е ползвана нестандартна бланка, изтеглена не от сайта на ЕСПЧ в Страсбург, това води до автоматично отхвърляне на жалбата, без да бъде разглеждана по същество.

Задължително ли е участието на адвокат по правата на човека?

Подготовката на жалба до Европейският съд в Страасбург следва да се извърши от добър адвокат по права на човека. Това е така, защого е необходимо задълбочено познаване както на практиката на Съда, така и на редица международни и европейски инструменти за регулиране на обществените отношения по правата на човека, които са закрепени в международни конвенции.

Кои са най-важните международни документи?

Освен Европейската конвенция за правата на човека, ключови международни документи  са Всеобщата декларация за правата на човека и Международният пакт за гражданските и политически права. Важен документ е и Международният пакт за икономически, социални и културни права и Конвенцията за правата на детето. Закрила предоставят и Международната конвенция за елиминиране на расовата дискриминация, Конвенцията за елиминиране на всички форми на дискриминация срещу жени, Конвенцията срещу тормоз и други форми на жестокост, нечовешко или деградиращо отношение. Не толкова често се цитират и Конвенцията за защита на мигранти, работници и членове на техните семейства, Конвенцията за правата на лицата с увреждания и др.

Понятие за основните права и свободи на човека

За основополагащи човешки права се считат правото на равенство пред закона, правото на живот, свобода и лична сигурност, свободата от намеса в личното пространство, семейството, дома и кореспонденцията. Съществено място заемат и опазването на правото на собственост, правото човек  да се счита за невинен до доказване на вина, свободата на вярата и религията и др.

Следва да се има предвид, че при определени обстоятелства е възможно правата на човека да бъдат ограничавани  със закон. Това се практикува, когато е необходимо да се защитят интереси от по-висш порядък, например за поддържането на обществения ред в случаи на бедствия, както и в името на общото благоденствие, разглеждано като по-висше благо спрямо правата на отделната личност.  Във всеки конкретен случай, когато има съмнение за нарушаване на човешки право е необходимо добър адвокат да разгледа казуса. Ако  действително се касае за неправомерно нарушаване на основните и ненакърними човешки права, жалба може и следва да бъде подадена.

адвокат права на човека

Инструментариум за защита на правата на човека

Всеобщата декларация за правата на човека урежда основни човешки права като равенство, защита от дискриминация, защита на правото на живот, право на достъп до съд, право на убежище, право на гражданство, право на социална сигурност, право на труд, права, свързани с жизненото равнище и др.

Въпреки че декларацията не е юридически задължителна, тя създава база за развитие, от която са изведени два основни, вече ангажиращи държавите актове по отношение на правата на човека. Такива са споменатите Международен пакт за граждански и политически права и Международен пакт за икономически, социални и културни права на гражданите, както и протоколите към тях.

Предвидена е и правна възможност за междудържавни спорове и жалби, както и процедура по индивидуални жалби на граждани срещу отделна държава.

Важни за страната ни са и регионалните инструменти, в рамките на ЕС, тъй като предоставят по-пряка закрила и по-бърз механизъм за пораждане на последиците, най-често свързани с обезщетяване на засегнатите граждани.Основополагащо значение има Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС), която е в сила за България от 1992 г. Контролът за спазване и зачитане на закрепените в Конвенцията права на човека се осъществява от Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ).

Защита на правата на човека пред Европейския съд в г. Страсбург

Правата и свободите, които са гарантирани от ЕКЗПЧОС са граждански, политически и лични, в това число основополагащи такива като правото на живот, забраната на изтезанията и право на свобода и сигурност. Тук спадат също и правото на справедлив съдебен процес, съвестта и религията и свобода на словото. Защитими са правото на ефикасни средства на защита, зачитането на личния и семейния живот, свободата на мисълта др. С допълнителните протоколи към ЕКЗПЧОС се осигурява и защита на водещото  право на собственост, правото на образование, правото на свободни избори и свободата на движение, ката се отменя смъртното наказание.

Има ли срок за подаване на жалба до ЕСПЧ в г. Страсбург?

Следва да се подчертае,  че през 2022 г. срокът за подаване на жалба бе намален от 6 на 4 месеца, които започват да текат от окончателното решение на последната национална инстанция, когато оплакването е нарушение на правота на справедлив съдебен процес.

Какъв е процентът на допустимост на жалбите?

ЕСПЧ не толерира нарушението на основните права и свободи на човека и често инициираните производства завършват с осъдителни решения за заплащане на обезщетение от съответната държава, допуснала нарушение на базовите свободи и принципи за защита на правата на човека.

Адвокатска кантора Тодор Мангъров и лично адвокат Тодор Мангъров –  водещ адвокат в областта на защитата на човешките права пред ЕСПЧ, г. Страсбург Ви насърчават да не се колебаете да ни потърсите, ако имате нужда от защитата, която ЕКЗПЧОС предоставя.

Връзка с Нас

Повече информация за правата на човека

 

Адвокат права на човека

 

Специализираният адвокат права на човека ще ви защити пред Европейския съд по права на човека, ако смятате, че вашите изконни човешки права са нарушени по един или друг начин. Ето кога и как можете да използвате услугите на адвокат права на човека.

Вижте повече:

Адвокат права на човека и Европейският съд по правата на човека

Адвокат права на човека 1 - най-успешен
Квалифициран и опитен адвокат права на човека

Европейският съд по правата на човека е институция на Съвета на Европа. Създаден е през 1959 година и е ситуиран в гр. Страсбург във Франция. В него участват избрани съдии – по един за всяка страна, ратифицирала Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи. Целта на Съда е да защити правата на гражданите на Европа, изброени в Европейската конвенция за правата на човека.

Всеки гражданин на държавите-членки на Съвета на Европа има право да се обърне към Съда, като може да използва услугите на специализиран адвокат права на човека. За целта той (с помощта на своя адвокат права на човека) трябва да подаде жалба или заявление, в което да опише предполагаемо нарушение на правата си.

За да сте сигурни, че спазвате сроковете и изискванията за подаване на жалби, препоръчваме да се обърнете към квалифициран и опитен адвокат права на човека, който е наясно със законодателството и процедурите. Добрият адвокат права на човека ще ви осигури необходимото задълбочено познаване както на практиката на Съда, така и на редица международни и европейски инструменти за регулиране на обществените отношения по правата на човека, които са закрепени в международни конвенции.

Адвокат права на човека и най-важните международни документи, които са важни за вас

Освен Европейската конвенция за правата на човека, вашият адвокат права на човека ще познава задълбочено още редица ключови международни документи, които ще ви бъдат от полза при защитата на правата и свободите ви. Затова е добре да се уверите, че се обръщате към адвокат права на човека, който е запознат и със:

 • Всеобщата декларация за правата на човека
 • Международният пакт за гражданските и политически права
 • Международният пакт за икономически, социални и културни права
 • Конвенцията за правата на детето
 • Международната конвенция за елиминиране на расовата дискриминация
 • Конвенцията за елиминиране на всички форми на дискриминация срещу жени
 • Конвенцията срещу тормоз и други форми на жестокост, нечовешко или деградиращо отношение
 • Конвенцията за защита на мигранти, работници и членове на техните семейства
 • Конвенцията за правата на лицата с увреждания и др.

Адвокат права на човека – за консултация при нарушаване на правата ви

Всички говорим постоянно за правата на човека, но само квалифициран адвокат права на човека има ясна представа какво означават те от гледна точка на европейското законодателство. Най-общата формулировка гласи, че Съдът защитава основни права и свободи, които всеки човек по света има от раждането до смъртта си, без значение от какъв пол, вяра, народност или местожителство е. Но само един опитен и висококвалифициран адвокат права на човека знае какво точно се крие зад тази формулировка.

Доброто познаване на това специализирано законодателство е ключово за успеха на жалбата ви, така че консултацията с адвокат права на човека при всяко съмнение за нарушаване на правата ви е силно препоръчителна.

Адвокат права на човека при подаване на жалба пред Европейският съд по правата на човека

Адвокат права на човека 1 - най-добра защита
Специализиран адвокат права на човека

Факт е,  че не е задължително да използвате услугите на адвокат права на човека пред Съда в Страсбург. И все пак е препоръчително да се допитате до адвокат права на човека, ако искате жалбата ви изобщо да бъде разгледана. Изискванията към документите са строги и подробни. Истината е, че е почти невъзможно да оформите жалбата по подходящ начин, без да използвате адвокат права на човека. Само опитен и квалифициран адвокат права на човека знае каква точно бланка трябва да се използва и как да оформи текста в нея.

Строги са и критериите за допустимост на жалбите в Съда в Страсбург. Неподходящо формулираната жалба може да бъде отхвърлена, дори искането ви да е съвсем законно и резонно, и това често се случва, когато не се използват услугите на специализиран адвокат права на човека. Разглеждането на жалбите се извършва от специален Секретариат, в който специализирани, независими юридически секретари разглеждат всяка една жалба поотделно. Тези юристи не принадлежат на държавата, от която е подадена жалбата, което прави допускането на жалбите още по-сложно без опита и квалификацията на  адвокат права на човека.

Какви ваши права и свободи може да защити адвокат права на човека

Правата на човека, ратифицирани в международните документи, са наистина много, но един опитен адвокат права на човека би следвало да познава в детайли и тях, и начините, по които биха могли да бъдат нарушени и възмездени.

Един висококвалифициран адвокат права на човека може да защити вашите граждански, лични и политически права и свободи. Можете да се обърнете към адвокат права на човека, когато смятате, че са нарушени правото ви на живот, образование, труд, свобода и сигурност, на свободни избори и свободно движение. Адвокат права на човека може да ви консултира също така при нарушаване на правата ви на невинност до доказване на противното, на неприкосновен дом и кореспонденция. Други права, които ви осигурява Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и вашият адвокат права на човека може да защити, са свързани със свободата на религията, на словото, зачитане на личния и семейния живот, на мисълта и съвестта. Адвокат права на човека може също да ви консултира или да ви представлява по дело за нарушаване правото на достъп до съд, на справедлив съдебен процес, на социална сигурност. Потърсете адвокат права на човека, ако смятате, че сте обект на дискриминация, изтезания, несправедлив съдебен процес и др.

Какви са шансовете да спечелите дело с адвокат права на човека

Адвокат права на човека 3 - успешен край
Висококвалифициран адвокат права на човека

Ако по време на разговорите вашият адвокат права на човека разбере, че се касае за неправомерно нарушаване на основните и ненакърними човешки права, жалба може и следва да бъде подадена. В такъв случай добрият адвокат права на човека може да ви помогне не само да оформите жалбата, но и да доведете делото до успешен край и справедлива присъда.

Всеки опитен адвокат права на човека знае, че Европейският съд по права на човека осъжда строго нарушаването на правата. Затова много често правилно водените от адвокат права на човека производства завършват с присъди за заплащане на обезщетения от държавата, допуснала нарушенията.

Къде да намерите добър адвокат права на човека

В „ТМЛ Консулт“ ще откриете висококвалифициран адвокат права на човека, който може да ви консултира и да се погрижи вашите права и свободи да бъдат добре защитени.

 

Адвокат права на човека

Адвокат права на човека и Европейският съд по правата на човека

Адвокат права на човека и най-важните международни документи, които са важни за вас

Адвокат права на човека – за консултация при нарушаване на правата ви

Адвокат права на човека при подаване на жалба пред Европейския съд по правата на човека

Какви ваши права и свободи може да защити адвокат права на човека

Какви са шансовете да спечелите дело с адвокат права на човека

Къде да намерите добър адвокат права на човека

 • Aдвокат права на човека 1
  Квалифициран и опитен адвокат права на човека 1
 • Aдвокат права на човека 2
  Квалифициран и опитен адвокат права на човека 2
 • Aдвокат права на човека 3
  Квалифициран и опитен адвокат права на човека 3
 • Aдвокат права на човека 4
  Квалифициран и опитен адвокат права на човека 4
 • Aдвокат права на човека 5
  Квалифициран и опитен адвокат права на човека 5
 • Aдвокат права на човека 6
  Квалифициран и опитен адвокат права на човека 6
 • Aдвокат права на човека 7
  Квалифициран и опитен адвокат права на човека 7
 • Aдвокат права на човека 8
  Квалифициран и опитен адвокат права на човека 8
 • Aдвокат права на човека 9
  Квалифициран и опитен адвокат права на човека 9
 • Aдвокат права на човека 10
  Квалифициран и опитен адвокат права на човека 10
 • Aдвокат права на човека 11
  Квалифициран и опитен адвокат права на човека 11
 • Aдвокат права на човека 12
  Квалифициран и опитен адвокат права на човека 12
 • Aдвокат права на човека 13
  Квалифициран и опитен адвокат права на човека 13
 • Aдвокат права на човека 14
  Квалифициран и опитен адвокат права на човека 14
 • Aдвокат права на човека 15
  Квалифициран и опитен адвокат права на човека 15
 • Aдвокат права на човека 16
  Специализиран адвокат права на човека 1
 • Aдвокат права на човека 17
  Специализиран адвокат права на човека 2
 • Aдвокат права на човека 18
  Специализиран адвокат права на човека 3
 • Aдвокат права на човека 19
  Специализиран адвокат права на човека 4
 • Aдвокат права на човека 20
  Специализиран адвокат права на човека 5
 • Aдвокат права на човека 21
  Специализиран адвокат права на човека 6
 • Aдвокат права на човека 22
  Специализиран адвокат права на човека 7
 • Aдвокат права на човека 23
  Специализиран адвокат права на човека 8
 • Aдвокат права на човека 24
  Специализиран адвокат права на човека 9
 • Aдвокат права на човека 25
  Специализиран адвокат права на човека 10
 • Aдвокат права на човека 26
  Специализиран адвокат права на човека 11
 • Aдвокат права на човека 27
  Специализиран адвокат права на човека 12
 • Aдвокат права на човека 28
  Специализиран адвокат права на човека 13
 • Aдвокат права на човека 29
  Специализиран адвокат права на човека 14
 • Aдвокат права на човека 30
  Специализиран адвокат права на човека 15
 • Aдвокат права на човека 31
  Висококвалифициран адвокат права на човека 1
 • Aдвокат права на човека 32
  Висококвалифициран адвокат права на човека 2
 • Aдвокат права на човека 33
  Висококвалифициран адвокат права на човека 3
 • Aдвокат права на човека 34
  Висококвалифициран адвокат права на човека 4
 • Aдвокат права на човека 35
  Висококвалифициран адвокат права на човека 5
 • Aдвокат права на човека 36
  Висококвалифициран адвокат права на човека 6
 • Aдвокат права на човека 37
  Висококвалифициран адвокат права на човека 7
 • Aдвокат права на човека 38
  Висококвалифициран адвокат права на човека 8
 • Aдвокат права на човека 39
  Висококвалифициран адвокат права на човека 9
 • Aдвокат права на човека 40
  Висококвалифициран адвокат права на човека 10