Обжалване на електронен фиш за скорост – експертни юридически услуги 

Органите на реда и конкретно Контрол на автомобилния транспорт (КАТ) имат правото да налагат санкции за незаконосъобразно поведение на пътя на физически и юридически лица. Един от най-честите способи за налагането им са електронните фишове за скорост. 

В редица случаи наложените глоби с фиш могат да твърдят за извършено нарушение, каквото водачът на съответно МПС да НЕ е допуснал. Тогава тези лица могат да се обърнат към адвокат за стартиране на процедура по обжалване на електронен фиш.

Какво представлява електронният фиш за скорост? 

Електронният фиш за скорост е един от актовете, с които органите на КАТ установяват административни нарушения по Закона за движение по пътищата (ЗДвП).

Издава се при нарушение на ЗДвП, което е установено и заснето с автоматизирано техническо средство и/или система – камера за скорост. 

За подобно нарушение ЗДвП не предвижда лишаване от правото на собственика на съответното МПС, нарушило закона, да го управлява и/или да му се отнемат контролни точки.

Как и кога се издава електронен фиш?

Електронните фишове са специфични актове за налагане на санкции за извършени административни нарушения. Производствата по издаването им, както за обжалване на фиш от КАТ, са специфични. 

Как се издава електронен фиш?

Електронният фиш се издава в срок до една година от датата на извършване на нарушението. В случай че  фишът е издаден след този срок, отпада нуждата от процедура по обжалване на електронен фиш, тъй като се налага отмяната му по съдебен ред на основание пропуснатия срок и самото нарушение не се разглежда.

Издаването на електронен фиш става в отсъствието на нарушителя и контролния орган на КАТ. С други думи, ако нарушението е заснето с мобилна камера по време на движение на полицейския патрулен автомобил, издаденият електронен фиш е издаден незаконосъобразно. Нарушителят следва да бъде спрян, за да му се издаде акт за установено административно нарушение. 

При използване на камера за скорост за установяване и заснемане на нарушения на ЗДвП има задължителни действия, които следва да се извършват от органите на КАТ при поставянето ѝ. Такива например са: 

 • Преминаване на използваните автоматизирано техническо средство или система през редовен метрологичен контрол; 
 • Изготвяне на протокол за разположението на техническото средство и прилагане на снимка, от която да е видно същото.

Тези действия често се пропускат, а това е предпоставка за стартиране на процедура по обжалване на електронен фиш от КАТ от твърдяните за нарушители лица – физически и юридически такива, със съдействието на адвокат.

Кога се издава електронен фиш? 

Електронен фиш може да бъде издаден в различни хипотези и на основание разпоредбите на няколко нормативни акта, в т.ч. Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН), ЗДвП и Кодекса на застраховането:

 • За установяване и заснемане на нарушение на правилата за движение по пътищата в отсъствието на контролен орган посредством техническо средство (камера);
 • За неплатена застраховка гражданска отговорност от собственика на съответното МПС. 

Обжалване на електронен фиш от КАТ – каква е процедурата? 

Електронният фиш в качеството му на индивидуален административен акт засяга правата и интересите на лицето, което е нарушител. Законът дава право за обжалване на електронен фиш от КАТ на лицата (физически и/или юридически) нарушители. Възможностите за обжалване на електронен фиш са две: 

 • Обжалване на електронен фиш по административен ред;
 • Обжалване на електронен фиш по съдебен ред. 

Законът предвижда и предварителна процедура по възразяване, когато констатирания в електронния фиш нарушител е различен от реалния такъв. До 14 дни, считано от датата му на получаване, собственикът на МПС-то може да депозира писмена декларация в териториалната структура на МВР с данни за лицето, извършило нарушението, заедно с копие на шофьорската му книжка. В тази ситуация се издава нов електронен фиш на лицето, действително извършило нарушението.

Процедура по обжалване на електронен фиш по административен ред 

Обжалване на електронен фиш по административен ред става чрез подаване на правно и фактически аргументирано възражение в срок 7 дни от получаването му. В 7-дневния срок издаденият електронен фиш може да се анулира, ако се установи, че МПС-то е било обявено за издирване и/или е със специализиран режим на движение. 

Подаденото от ваша страна обжалване на електронен фиш получава писмено становище дали възражението е уважено, или не. Уведомлението се изпраща до възразяващото лице в 7-дневен срок, считано от датата на анулиране, съответно – отказът от анулирането на фиша. 

Процедура по обжалване на електронен фиш по съдебен ред

В случай че възражението не бъде уважено, в 14-дневен срок от уведомяването за постановен отказ за анулиране на издадения фиш може да се започне обжалване на електронен фиш по съдебен ред. Процедурата по обжалване на електронен фиш започва с подаване на жалба чрез териториалната дирекция на МВР, където нарушението е установено. Компетентен съд е районният съд, на територията на който е установено нарушението.

Компетентният районен съд насрочва дата за заседание, на което са призовани и двете страни. Заседанието може да се проведе и при отсъствие на страните. Твърдяното за нарушител лице може да не се яви лично, а чрез упълномощен представител. Съдът е длъжен да провери законосъобразността на обжалвания акт. 

Делото се разглежда по същество от един съдия и се произнася с решение, което потвърждава, изменя или отменя електронния фиш. Ако решението не удовлетворява една от страните частично или в неговата цялост, е възможно обжалване на електронен фиш пред административен съд в 14-дневен срок, считано от деня на съобщението, че решението е изготвено. 

В рамките на производството по обжалване на електронен фиш КАТ, в качеството си на административнонаказващ орган, следва да докаже пред съда, че са спазени всички законови изисквания за издаването на електронния фиш. В т.ч. и това, че: 

 • Нарушението е правилно описано и подведено под отговорност под правилната нормативна разпоредба; 
 • Използван е утвърден образец на фиша, наред с всичките му задължителни реквизити; 
 • Автоматизираното техническо средство или система са преминали тест за метрологичен контрол, налични са нужните протоколи и снимки, които се подготвят при поставянето им.

Каква е давността на електронен фиш от КАТ? 

Законът предвижда различни давностни срокове за различните актове, в т.ч. електронни фишове от КАТ. Електронен фиш може да бъде отменен по давност вследствие на изминал период от време. 

Давностните срокове трябва да бъдат много внимателно изчислени. Важно е да се установи датата на издаване на електронния фиш. Съгласно чл. 34 от ЗАНН, ако е изминала една година от извършване на нарушението, не се образува административнонаказателно производство. 

Не е рядък момент в практиката издадените електронни фишове да са без дата на издаване. В този случай следва да се направи справка за установяване на последния издаден електронен фиш.

В случай че се установи, че е минал една година давностен срок от заснемане на нарушението в съдебно производство, тази санкция ще бъде отменена. Предвид тези специфични особености е важно да потърсите юридически услуги в този случай и/или при обжалване на електронен фиш

Давността на електронния фиш започва да тече от деня, в който влиза в сила – ако не е бил обжалван и/или е потвърден от съда. Държавата може да претендира парична санкция от лицето, установено като нарушител, в срок до две години. В рамките на този срок не е изключено да се предприемат изпълнителни производства, които могат да удължат срока на погасителната давност. 

За електронните фишове се прилага и т.нар. “абсолютна давност” с продължителност от 4,5 години. След този период санкцията не може да се вземе принудително от държавата и това вземане се погасява по право.

Често задавани въпроси, свързани с обжалване на фиш от КАТ

Има ли разлика между акт, издаден от КАТ, и електронен фиш? 

Има разлика. Актът, издаден от КАТ, констатира нарушението. Впоследствие въз основа на същия се издава и наказателно постановление за налагане на глоба. При електронните фишове се установяват едновременно нарушението и се налага наказанието. И двата акта подлежат на обжалване. 

Нужен ли ми е адвокат – КАТ за обжалване на глоба с фиш

Препоръчително е да потърсите съдействие от адвокат. Практиката е показала, че този тип дела са сложни и в повечето случаи собствениците на МПС, твърдяни за нарушители, трудно могат да се защитят сами. 

Какви са задължителните данни, които трябва да съдържа издадение ми електронен фиш от КАТ?

Електронният фиш следва да съдържа данни за: 

 • Териториалната структура на МВР, на чието място е установено нарушението;
 • Място, на което е заснето нарушението; 
 • Дата и точен час на извършване на нарушението;
 • Регистрационен номер на МПС, с което е извършено нарушението; 
 • Собственика, на чието име е регистрирано превозното средство; 
 • Описание на нарушението, заедно с цитиране на нарушените разпоредби;
 • Размера на глобата, срока и начините за доброволното ѝ плащане. 

Липсата дори и на един от тези реквизити е предпоставка за обжалване на фиша, който ви е издаден по административен и/или ако е нужно – по съдебен ред.

Мога да обжалвам електронен фиш за скорост от КАТ?

Да, тъй като този и всеки друг тип актове засягат права и законни интереси на лицата, те могат да бъдат обжалвани по административен или съдебен ред. Винаги, когато имате издаден електронен фиш и не сте съгласни с твърдяното нарушение, можете да се обърнете към адвокат за съдействие при обжалване на електронен фиш

Връзка с Нас

Нуждаете се от консултация за обжалване на електронен фиш за скорост?