Адвокат Тодор Мангъров, София предоставя юридически консултации и процесуално представителство пред съда по дела срещу компании за бързи кредити в цялата страна.

Адвокат за бързи кредити – какво представляват те

Бързите кредити се основават на договора за потребителски договор, уреден в Закона за потребителския кредит (ЗПК). Въз основа на договора кредиторът, т.е. компанията, предлагаща кредита, предоставя или се задължава да предостави на отсрещната страна, а именно потребителя кредит под формата на разсрочено плащане, заем или друга подобна форма за улесняване на плащането (чл. 9, ал. 1 ЗПК).

Потребителят може да бъде само физическо лице, което при сключване на договора действа извън професионалната си или търговската си дейност. Кредиторът, от друга страна, е физическо или юридическо лице, предоставящо или обещаващо да предостави потребителски кредит в рамките на професионалната си или търговската си дейност – банка или небанкова финансова институция, каквито обичайно са дружествата, предоставящи бързи кредити.

Характерно за бързите кредити е, че на потребителя се предоставя възможност за получаване на определена, не особено висока сума, по бърз и „лесен“ начин, като често е достатъчно само да бъде предоставена лична карта на лицето, което иска да се ползва от сумата. Основният подводен камък тук са прекомерно завишените лихви на заемите.

Ако трябва да опишем с по-прости думи бързия кредит, това на практика е заем, който наподобява заемите, отпускани от лихвари в по-далечното минало – предоставя се при висока лихва, която често неколкократно надхвърля размера на отпуснатата сума на годишна база. Целта е чрез снабдяване на моментни нужди на потребителя, той да бъде задължен да изплати сумарно доста по-голяма сума от първоначално предоставената му.

Бързи кредити в България се отпускат от повече 1500 финансови институции, немалка част от които действат на ръба или извън закона. Това се отнася преди всичко за по-малките компании, които оперират извън големите градове, където социалната защита е по-голяма. Нарушенията на ЗПК са в няколко насоки.

Най-честите нарушения на ЗПК при предоставяне на бързи кредити

Когато клиентите не намерят време да се консултират с адвокат за бързи кредити, често договорите се изготвят преднамерено объркано и заблуждаващо, въвеждат се непосилни условия и прикрити лихви под формата на застраховки, такси, изисквания за поръчители и др., общи условия не се предоставят или се изписват с дребен шрифт.

Веднъж възстановена, отпуснатата сума се револвира без искане на длъжника, който научава за основни права, например за възможността да се откаже от кредита едва в съда, когато преклузивният срок за това вече е изтекъл.

Адвокат по бързи кредити и кредитни измами

Порочна практика, която не е забранена от закона е лихварят – фирма за бързи кредити да се снабдява с изпълнителен лист за всяка месечна вноска, без да обявява предсрочна изискуемост. Съвсем законно в такъв случай се начисляват адвокатско възнаграждение и съдебно-изпълнителски такси и кредитът се превръща в бреме, което води до продажба на имущество и съсипване на човешки съдби и дори адвокат по бързи кредити не би могъл да помогне на този етап.

Към момента незаконосъобразните практики на финансовите институции, които предоставят бързи кредити са многообразни и най-изобретателни, поради което е добре, винаги, когато се съмнявате в клаузи от договора за потребителски кредит, който подписвате, да се свържете с адвокат по кредитни измами, който да Ви предпази от възможни отрицателни последствия.

С какво може да Ви помогне адвокат за кредитни измами и бързи кредити

Опитът на TML-Consult и съдебната практика показват, че определено имате шанс, завеждайки дело срещу компанията, предоставила Ви бърз кредит, тъй като голяма част от съдебните решения, включително срещу най-грубо нарушаващите закона финансови институции, са в полза на длъжниците.

Чрез дела срещу компании за бързи кредити потребителите имат шанс да защитят своите законови права, да потърсят прогласяване на нищожност на договора за бърз кредит или на предвидена в него неустойка, връщане на незаконосъобразно платени суми и прочие.

В такъв случай, при навременна защита от адвокат бързи кредити съдът обявява за нищожни неравноправните клаузи в договорите за бързи кредити и постановява връщане само на главницата и законната лихва.

Самите договори се обявяват за недействителни, но остават проблемите със запорите и разноските по вече заведените изпълнителни дела, което води до допълнителни усложнения и би следвало да наложи промяна на законодателно ниво, която да уреди този тип последици.

Адвокат Мангъров е на разположение за безплатна консултация и юридическа защита срещу компании за бързи кредити от цялата страна. В случай на проблем, изпратете запитване до кантората и специалист ще ви предостави навременен и компетентен съвет!

Връзка с Нас

Нуждаете се от консултация за бързи кредити?