През 2011 година Софийският районен съд постанови едно знаково за България решение, с което обяви…

Оставена е без уважение жалбата на  адвокат З. срещу постановен отказ на Търговски регистър към…

Регламентацията е в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.  По естеството юридическите лица с…

В случай на осъществяване по занятие на някоя от изброените търговски сделки, съгласно Търговския закон…

Най-рано исторически e възникнало командитното дружество, съгласно законовото определение то е компания, която се създава…

Здравейте, моля ви да ми отговорите на следните въпроси: През 1940 г. Иван Димитров купи…

ООД е най-новият вид търговско дружество, което е създадено с главна цел минимизиране на отговорността…

Направено е  искане до ОСГК на ВКС за издаване на тълкувателно решение по противоречиви становища…

С Постановление за отказ № ……………….. г. длъжностното лице по регистрация при Агенцията по вписвания…

Производството е по чл. 25 от Закона за търговския регистър. адвокат Постъпила е жалба от…

Производството е по реда на чл. 25, ал. 4, изр. 2-ро от Закона за търговския…

Противоречивата съдебна практика се свежда до две основни становища: съдът дължи произнасяне по гражданския иск,…