В тази статия отделяме малко повече внимание на воденето на дело срещу мобилни оператори, тъй…

Едва ли някой тръпне от желание да получи призовка за дело, за което дори не…

Без съмнение сте чували по медиите да се говори за определени лица, които имат връзки…

Когато става дума за т.нар. ,,бързи кредити“, през 2011 година Софийският районен съд постанови едно…

Оставена е без уважение жалбата на  адвокат З. срещу постановен отказ на Търговски регистър към…

Регламентацията е в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.  По естеството юридическите лица с…

В случай на осъществяване по занятие на някоя от изброените търговски сделки, съгласно Търговския закон…

Най-рано исторически e възникнало командитно дружество, съгласно законовото определение то е компания, която се създава…

Здравейте, моля ви да ми отговорите на следните въпроси: През 1940 г. Иван Димитров купи…

Регистрация на ООД е най-новият вид търговско дружество, което е създадено с главна цел минимизиране…

Направено е искане до ОСГК на ВКС за издаване на тълкувателно решение по противоречиви становища…

С Постановление за отказ № ……………….. г. длъжностното лице по регистрация при Агенцията по вписвания…