Обжалване на наказателни постановления на КАТ 

КАТ, в качеството си на орган по осъществяване на контрол за спазване на правилата за движение по пътищата, ежедневно глобява хиляди водачи на МПС. Причините са много и най-различни законови нарушения, сред които преобладават глобите за превишена скорост. 

Наказателни постановления – какво представляват?

Наказателните постановления са административни актове, издавани от компетентни изпълнителни органи, имащи тези правомощия.

С наказателното постановление се налагат наказания – глоба, обществено порицание или временно лишаване от право да се упражнява професия/дейност на лицето, което е нарушител.

Законът за административните нарушения и наказания (ЗАНН) е основният административен акт в областта на административното наказване.

Как КАТ установява нарушения и издава актове и наказателни постановления?

При извършване на нарушение на пътя – например каране с превишена скорост, КАТ ви съставя акт за установяване на административно нарушение (АУАН). Актът установява извършено административно нарушение. В него се съдържа информация за нарушителя, извършеното нарушение и други данни, задължителни по закон. 

След съставяне на акт и връчването му на нарушителя последният има право да възрази срещу акта в 3-дневен срок. Изпускането на този срок не е фатално. Практически възражението на нарушителя се разглежда от висшестоящ орган на КАТ, който е малко вероятно да реши, че актът е неоснователен и/или незаконосъобразен. 

След изтичане на 3-дневния срок за възражения КАТ има 6-месечен срок да издаде наказателно постановление, с което да наложи глоба, точки или отнемане правото за управление на МПС за определен период от време. Неспазването на този срок от страна на наказващия орган е предпоставка за отмяна на наказателното постановление.

Издадените наказателни постановления могат да бъдат обжалвани пред районен съд в 7-дневен срок от датата на връчването му. 

Важно е да отбележим, че при връчване на електронен фиш, установен със станционарна и/или мобилна камера за скорост, получавате и акт за установяване на нарушение, и наказателно постановление.

Издадените наказателни постановления с електронен фиш за скорост могат да бъдат обжалвани директно пред съда в 14-дневен срок от датата на връчването му.

При стартиране на процедура по обжалване на наказателни постановления от КАТ препоръчваме да се обърнете към адвокат

Какви са предпоставките наказателни постановления да бъдат обжалвани?

Има няколко предпоставки, въз основа на които издадените ви наказателни постановления от КАТ могат да бъдат отменени по силата на съдебно решение след обжалване. Най-често това се случва при: 

  • Липса на данни в издадения административен акт и/или наказателно постановление, които са задължителни по закон, а не са нанесени от актосъставителя; 
  • Неспазване на 6-месечния срок, в който наказващият орган следва да издаде наказателно постановление въз основата на съставен административен акт; 
  • Други случаи, при които соченият за нарушител не е съгласен с твърдяното нарушение и са засегнати правата и/или законовите му интереси. 

Наказателни постановления от КАТ – давностни срокове

Давностните срокове върху наказателни постановления от КАТ са както следва: 

  • 2 години, когато наложеното с наказателното постановление наказание е глоба;
  • 6 месеца, когато наложеното с наказателно постановление наказание е временно отнемане на свидетелството за управление на МПС (СУМПС).

Изтичането на посочените срокове означава, че наложеното наказание не може да бъде изпълнено принудително. С други думи, ако с изтичането на двугодишния давностен срок не сте си платили дължимата глоба и/или не е стартирала процедура по принудителното ѝ събиране, не можете да бъдете задължени да я платите. 

Много важно е да отбележим, че неплащането на глоби (дори и при липса на стартирала процедура по обжалване на наказателни постановления пред съда) не може да доведе до отнемане на СУМПС и/или отказ същото да бъде върнато.

Има няколко особености относно давностните срокове за обжалване на наказателни постановления на КАТ: 

  • Давността започва да тече от датата на влизане в сила на акта, с който се налага наказанието и няма действия от страна на надлежните органи. При прекъсването ѝ от действие давността започва да тече отново; 
  • Абсолютна давност на наказателното постановление на КАТ – независимо от прекъсването на давността, при изтичане на 3-годишен абсолютен давностен срок наложеното административно наказание не се изпълнява; 
  • Абсолютната давност не е приложима по отношение на глоба, когато в двугодишния срок за събирането ѝ е образувано изпълнително производство. 

Защо да използвате юридически услуги при обжалване на наказателни постановления и актове?

Адвокатско дружество [име/бранд] може да ви предложи юридическо съдействие при обжалване на административни актове и наказателни постановления.

Имаме дългогодишен опит в тази сфера. Можем да ви предложим цялостно съдействие за изготвяне и входиране на жалба към компетентните органи и/или съд, упълномощено представителство в съда и други. 

Често задавани въпроси, свързани с обжалване на наказателни постановления от КАТ

Каква е разликата между административен акт и наказателно постановление? 

Административният акт установява нарушение и нарушителят му. Наказателното постановление се издава впоследствие и с него се налага съответното наказание. То може да бъде глоба, лишаване от право за упражняване на професия/дейност за определен период или обществено порицание.  

Има ли разлика между акт и фиш? 

Да. Актът установява извършено нарушение, но не и наказание за същото. Въз основа на акта се издава наказателно постановление, с което се определя санкцията за извършеното нарушение. 

Фишът е изключение от принципа за установяване на нарушение с акт и наказателно постановление. Фишът, в т.ч. и електронният такъв, придобиват силата на наказателни постановления и/или са основание за издаване на такива, ако не бъдат обжалвани в предоставения срок за подаване на възражение, както и когато същото бъде отхвърлено.

Какво е давност на наказателно постановление от КАТ? 

Когато в рамките на законово установеният срок началникът на сектор “Пътна полиция” не установи извършването на административно нарушение и/или не наложи наказание по съответния ред, губи възможността да го направи на по-късен етап.

Връзка с Нас

Нуждаете се от консултация за обжалване на наказателни постановления на КАТ?