Open/Close Menu Адвокатска кантора в София

Производството е по реда на чл. 25, ал. 4, изр. 2-ро от Закона за търговския регистър (ЗТР).

Регистрация на фирма без актуално състояние – адвокатска грешка

С решение от……… г., постановено по регистърно дело № ………… год. на ……………, фирмено отделение, е оставена без уважение жалбата на адв. ……….., пълномощник на А. А., управител и представляващ “…………..” ЕООД – в процес на регистрация, срещу отказ №……………………. г. на АВ – Търговски регистър за първоначална регистрация на Еднолично дружество с ограничена отговорност “…………………..” ЕООД.

Решението е обжалвано от адв. С. Л., пълномощник на …………….., управител и представляващ “………………..” ЕООД – в процес на регистрация – изцяло с оплаквания за необоснованост и незаконосъобразност.

Подробни съображения се излагат в обстоятелствената част на жалбата.

Нови доказателства не се сочат……….., след като обсъди оплакванията в жалбата във връзка с атакувания съдебен акт, намира следното:

Жалбата е допустима. Подадена е в срока по чл. 25, ал. 4 от ЗТР от страна в първоинстанционното производство – оправомощено по смисъла на чл. 600 от ГПК лице, имащо право и интерес от обжалването с оглед неуважаване на заявено и подлежащо на отразяване в търговския регистър първоначално регистриране на търговско дружество.

Жалбата е срещу подлежащ на въззивно обжалване по силата на чл. 25 от ЗТР валиден и допустим съдебен акт.

Преценявайки основателността на жалбата, съдът взе предвид следното:

СГС е бил сезиран с жалба, подадена от адв. ……….., пълномощник на А. А., избран за управител и представляващ на търговско дружество “…………….” ЕООД – в процес на регистрация, срещу отказ №…………………. г. на АВ – Търговски регистър за първоначална регистрация на Еднолично дружество с ограничена отговорност “………………” ЕООД.

В жалбата се посочва, че постановеният отказ е незаконосъобразен.

Прието е, че жалбата за актуално състояние по същество се явявала неоснователна, тъй като липсвала валидно изразена воля от юридическото лице – едноличен собственик на капитала, чрез упълномощено лице.

От събраните по делото доказателства се установява, че АВ е сезирана със заявление по образец А4 с искане за първоначална регистрация на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “…………” ЕООД. Едноличен собственик на капитала на “………. -………….е “А ………., ЕИК ********, регистрирано по Търговския закон на РБ. Едноличен собственик на капитала на “……….. ЕООД е “……….. л.”, дружество, регистрирано в Република …………….. Директор на “………….”. Секретар e …………..”.

За целите на производството по вписване, длъжностното лице по регистрацията е разгледало и дружеството, собственик на “………. ЕООД – “………. .”, както и неговите представители – “…………..”. Основанията на длъжностното лице по регистрацията да откаже вписване, са липса на удостоверение за актуално състояние и документ, удостоверяващ компетентността на съответния орган на “………….” – едноличен собственик на капитала на “…………..” ЕООД да взима решения; удостоверения за актуалното състояние на “…………” – директор и “………………” – секретар на “……………”.

СГС е възприел изцяло становището на Агенцията.

САС приема, че отказът на АВ е незаконосъобразен, което води и до отмяна на обжалваното решение на……………
Не е налице нарушение на разпоредбата на чл. 20, т. 1, б. “б” от Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър. Съгласно текста, към заявлението се прилагат: 1. по група “Основни обстоятелства”: б) (изм. – ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) документът, установяващ съществуването на юридическо лице – съдружник, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице – съдружник, което не е учредено по българското право, или юридическо лице – съдружник, което не е вписано в търговския регистър (с актуално състояние)). Видно от представените към заявлението документи едноличен собственик и единствен съдружник в новоучредяващото се дружество е “……………..” ЕООД, ЕИК *******, регистрирано по Търговския закон на Република България.

Ето защо не попада в категорията дружества, които следва да представят доказателства за съществуването си.

Чуждестранното дружество “………” е едноличен собственик на капитала на българското дружество “…………….” ЕООД, но не е съдружник в новоучредяващото се дружество. Първите две дружества са самостоятелни правни субекти и съществуват независимо едно от друго в правния мир, въпреки че чуждото дружество е единствен съдружник в българското. Те се подчиняват на различен режим на регистрация и отразяване на подлежащи на вписване промени в съответните национални регистри. В случая за българското дружество, учредител на “…………….” ЕООД, не съществува императивно изискване да представи исканите от АВ документи, тъй като спрямо него цитираната разпоредба на чл. 20, ал. 1, т. “б” от горепосочената наредба не се прилага.

……………” като едноличен собственик на капитала на българското дружество “……… ЕООД – учредител на “…………… ЕООД, приема решения от компетентността на общото събрание съгл. чл. 137 от Търговския закон. Към заявлението е приложено решение и пълномощно, по силата на които е дадено право на посочените там лица да приемат решения от името на чуждестранното дружество в качеството му на едноличен собственик на българското по отношение новоучредяващи се дружество, чийто едноличен собственик ще бъде именно българското дружество. Решението е прието и пълномощното издадено от лица, които съгласно местния закон имат такова право. Задължение на местния орган е да провери правосубектността и представителната власт на лицата, приели решението и издали пълномощното.

Ето защо нашият орган по регистрация е длъжен да се съобрази с този факт. Освен това, всички представени документи са снабдени както със заверка на компетентен местен орган, още и с апостил по Хагската конвенция, със заверен превод на български език и с печат на дирекция “Консулски отношения” към Министерство на външните работи на Република България.

С оглед изложеното – и след като са налице данни за изпълнение разпоредбата на чл. 13 от ЗТР – настоящата инстанция счита, че обжалваното решение на основание чл. 25, ал. 4 от същия закон следва да се отмени и постанови друго съобразно горните констатации, с което заявлението за вписване с искане за първоначална регистрация на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “…………….” ЕООД бъде уважено, в какъвто смисъл следва да се дадат задължителни указания на Агенцията да извърши исканото вписване.

call us icon