ООД е най-новият вид търговско дружество, което е създадено с главна цел минимизиране на отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството. То  е опосредяващо образувание между организациите на личността и капиталовите търговски дружества. Определено е като дружество, образувано от лица, които отговарят за  задълженията на компанията до размера на дяловата си вноска в капитала. То е юридическо лице и има право да сключва сделки за своя сметка, от които се пораждат се права, отделни от правата на съдружниците, дружеството отговаря за задълженията с цялото си имущество. Може да бъде учредено от едно лице. Учредяването включва два етапа: сключване на учредителен договор и вписване в търговския регистър. адвокат

Д. договор следва да бъде сключен в писмена форма,без нотариална заверка на подписите. Може съдружникът да бъде представляван с нотариално заверено пълномощно. При регистрация на ЕООД се съставя учредителен акт. Учредителният акт  е частен документ, ако ЕООД се учредява от фицическо лице и административен акт, когато дружеството се създава от държавата или общината. Задължителни: фирма, седалище, предмет на дейност, срок, имена на съдружниците, размер на капитала и срокове за внасяне, размер на дяловете, управление и представителство, предимства на учредителите и др. Не може срокът за внасяне на капитала да бъде по-голям от две години. Фирмата на дружеството трябва да включва обозначението “ООД”, а в случай, че капиталът е собственост на едно физическо или юридическо лице – “ЕООД”.  Няма условие обозначението да съдържа името на съдружниците. адвокат Предметът на дейност се определя свободно, съобразно разрешените от закона търговски дейности. За да бъде вписано  дружеството в Агенция по вписванията, трябва да е налице дружествен договор, да е избран управител, съдружниците да са изплатили една трета от дела си, да е внесен поне 70 % от капитала. Вписването се извършва от управителя. Трябва да бъдат вписани фирмата, седалището, предметът и срока на договора, фирмите на съдружниците, капитала и начина на представителство. Дружеството се смята за възникнало от датата на вписване в Търговския регистър. адвокат

Капиталът е финансова база основа за операциите на дружеството и служи за обезпечаване на кредиторите и размерът му не може  да бъде по-нисък от 2 лева. Образува се чрез вноски на съдружниците и се вписва. Състои се от дяловите вноски на съдружниците, които не могат да бъдат по-малки от 2 лева. адвокат

Дяловете на отделните съдружници могат да бъдат  да бъдат различни по размер. Общия размер на дяловете да бъде равен на капитала, като стойността на отделните дялове трябва да бъде кратна на 10. Един дял може да бъде поет от няколко лица. Не може съдружниците да искат дяловете си през време на съществуване на дружеството, за дяловете на съдружниците не може да се искат лихви. адвокат

Съществува разлика между дружествен дял и дял в капитала, но също така и зависимост. Делът е израз на правото на членство при регистрация на фирма  – ООД.  Представлява съвкупност от права и задължения. Делът от от имуществото се определя съобразно с дела в капитала, но може бъде уговорено друго. Дружественият дял може да се прехвърлян и наследява. За продажба на трето лице трябва решение на ОС, което се вписва. Делба наможе да се направи само със съгласието на всички съдружници. адвокат

Съществува разлика между капитал и имущество. Капиталът е стабилна цифрова величина – вноски на съдружниците, докато имуществото е съвкупност от права и задължения и като такова е променливо. адвокат

ООД се управлява  общо събрание и управител. Може да бъде назначен надзорен съвет. адвокат

Общото събрание носи главната тежест на управлението. Състои се от съдружниците. Управителят може да не е съдружник, като в такъв случай има право да участва на заседанията на ОС  със съвещателен глас. ОС се свиква се от управителя най-малко веднъж годишно. Може да взема решения по всички въпроси, относно устройството, съществунането и функционирането на компанията, без ежедневните бизнес отношения.  адвокат

адвокат Топлофикация, адвокат Софийска вода, адвокат вик, адвокат ЧЕЗ, адвокат Виваком, адвокат монополисти, адвокат парно, адвокат уволнение,  адвокат незаконно уволнение, адвокат защита, адвокат преварителен договор

call us icon