В случай на осъществяване по занятие на някоя от изброените търговски сделки, съгласно Търговския закон възниква законово задължение за регистрация на фирма. По силата на определението, предоставено в Търговския закон, търговец е физическо или юридическо лице, което по професия извършва някоя от следните сделки:

Те нямат за цел и нямат право да извличат стопанска изгода от дейността си. адвокат

Дейносттта на ЮЛНЦ може да бъде в обществена полза или в частна полза, в зависимост от регламентацията в учредителния акт. Всъщност ЗЮЛНЦ могат да извършват и стопанска дейност, но тя следва да бъде допълваща дейността, свързана с основния предмет на дейност, като приходите се ползват за подпомагане на определените в устава цели, като печалба не се разпределя. адвокат

 

Учредители могат да бъдат български и чуждестранни юридически и физически лица. Дружеството възниква с вписването му в регистъра. Учредителите носят солидарна отговорност за действията си до регистрацията, като след това правата и задълженията, поети от учредителите преминават върху съответното юридическо лице адвокат

Както при регистрация на фирма, името на фондацията трябва да сочи на вида на съответното дружество, да не заблуждава, не накърнява нравите, да бъде уникално и да се изписва на български език, възможно е да има и допълнение на чужд език.  Представляват от управителния сиорган. може да регистрират клонове.Могат да се преобразуват, вливат, сливат и разделят. Прекратяват се с изтичането на срока, за който са учредени, с решение на управителния си орган, си орган и с решение на съда по седалището,  ако са учредени незаконно, развиват дейност,  адвокат

противоречаща на закона, ред или  нравите или са обявени в несъстоятелност. След прекратяване се извършва и ликвидация. адвокат

Сдружение е юридическо лице с корпоративно устройство, предназначено за осъществяване на дейност с нестопанска цел. Учредители могат да бъдат най-малко 3 лица,  а при сдружение, предназначено за общественополезна дейност – най-малко едно физическо или три юридически лица. Уставът следва да включва  наименованието, седалището, целите и средствата за постигането им, обозначени  в чия полза осъществяват дейността си, предмета на дейност, органите на управление и техните правомощия, клоновете, ако има такива, правилата относно възникване и прекратяване на членствените правоотношения, срок, реда за определяне на размера и внасяне на имуществените вноски и начина за разпределяне на останалото имущество след удовлетворяването на кредиторите. адвокат

 

Членът разполага с права да участва в управлението, да получава информация,  да се ползва от  имуществото по реда, предвиден устава. Задълженията включват внасяне на имуществени вноски, отговорността на членовете е до размера на имуществената вноска. адвокат

 

Неимуществените членски права и задължения са непрехвърлими и ненаследими. адвокат

 

Членството може да се прекрати с едностранно волеизявление, при смърт или запрещение.адвокат

Органи на управление са общото събрание – то е върховният орган; състои се от всички членове, освен ако в устава е предвидено друго. То изменя и допълва устава, приема други вътрешни актове, избира и освобождава членовете па. управителния съвет, приема и изключва членове, приема бюджета, взема решения за откриване и закриване на клонове, за участие в други организации, за преобразуване

и прекратяване на сдружението и др. адвокат

Свиква се от управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете Поканата съдържа дневния ред, часа и мястото на провеждането на събраниет и по чия инициатива се свиква. Обнародва се най-малко един месец преди насрочения за събранието ден. Кворум  е най-малко половината от членовете. При недостатъчен кворум събранието се  се отлага за с час по-късно и е законно, освен ако уставътпредвижда друго. адвокат

Всеки член има право на един глас. Няма право на глас, когато се решават въпроси, отнасящи се до него или определени в закона свързани лица. Едно лице може да представлява максимум трима членове на ОС въз основа на писмено пълномощно. адвокат

Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство, но за изменение на устава, за преобразуване и прекратяване на сдружението – мнозинство 2/3 от присъстващите. адвокат

 

По въпроси, които не са били вписани в обявения в поканата дневен ред, не могат да се вземат решения. Управителния съвет се състои се най-малко от три лица, членове на сдружението и се избира най-много за пет години. Избира председател. По решение на ОС функциите на У С могат да се изпълняват и от едно лице – управител.Правомощия:представлява сдружението и определя представителната власт на отделни негови членове, осигурява изпълнението на решенията на ОС, разпорежда се с имуществото съгласно устава, организира дейността и др. Кворум – над 1/2 от членовете. За присъстващо се смята и лице, което има двустранна телефонна или друга връзка. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а когато извършва ликвидация, разпореждане с имущество и организиране на дейността – с мнозинство от всички членове. Решения могат да се вземат и неприсъствено, ако протоколът се подпише от всички членове. адвокат

Фондацията е персонифицирано имущество, посветено с едностранна сделка за определена от учредителя цел. Учредява се с учредителен акт и се регистрира.Учредителният акт е едностранна сделка, с която безвъзмездно се предоставя имущество за постигане на нестопанска цел. Може с дарение или по случай на смърт завещание. Актът за учредяване приживе трябва да е с нотариално заверени подписи. Когато се прехвърлят вещни права върху недвижими имоти, актът се вписва в РС по местонахождението на имота. адвокат

Учредителният акт трябва да съдържа: наименованието, седалището, целите; вида на дейност – в обществена или частна полза, предоставеното имущество, органите и правомощията им, клоновете, начина на представляване, срока. Актът е действителен и когато са посочени само наименованието, целите и имуществото. Органи – едноличен или колективен управителен орган. Когато има повече от един орган, прилагат се правилата за сдружението. Органите могат да решават попълване на състава си, ако не могат – окръжният съд. Съдът извършва и други действия, когато не могат да се извършат от друг – напр. изменение на учредителния акт, определяне на органи и др.  адвокат

 

ЮЛНЦ за общественополезна дейност се създават с цел –        подпомагане на социално слабите, защита на човешките права, подпомагане на социалната интеграция и личностната интеграция, защита на околната среда и др.    Подпомагането на лица се извършва съобразно обявените правила. За предоставяне на помощ на свързани лица се изисква решение на върховния орган с мнозинство 2/3 от членовете. адвокат

 

ЮЛНЦ за общественополезна дейност не може да се преобразува з такова за дейност в частна полза.При ликвидация имущество не може да се прехвърля на свързани лица. Ако остане такова след удовлетворяването на кредиторите, съдът го предоставя на ЮЛНЦ с близка цел или на общината. ЮЛНЦ за общественополезна дейност се вписват в специален регистър при Министерството на правосъдието, който издава месечен бюлетин. Те могат да ползват данъчни и други облекчения. Подлежат на ежегоден и текущ контрол от МП. Вписването се заличава по искане на прокурора или органите на ДФК, служебно от МП, когато ЮЛНЦ системно не предоставя информация, извършва незаконосъобразна дейност, системно не внася в срок публични вземания, или е останало с членове под законовия минимум повече от 6 месеца. адвокат

–  търговска продажба на стоки или услуги – необходимо е да бъде извършена със спекулативна цел, това означава, че  стоката се закупува, за да бъде препродадена, а не за лична употреба. Може да се препродаде в  същия или в преработен вид. Обект на сделка също могат да бъдат движими вещи, недвижими имоти ценни книжа и др. адвокат

 

– застрахователна дейност, има се предвид сключване на застахователни и презастрахователни договори. Застрахователен договор е сделка между две лица, съгласно която застрахователят, срещу застрахователна премия и  при настъпване на застрахователно събитие се задължава  да изплати на застрахования парична сума съгласно сключения договор. адвокат

 

– презастрахователна дейност  – това са договори, съгласно които презастраховател, срещу заплащане на предварително уговорена презастрахователна  премия възстановява на друг застраховател изплатените суми по застраховки.адвокат

 

– търговското представителство – в този случай търговският представител едно сключва търговски сделки за сметка и от името на друго лице. В  института са включени и се разглеждат търговско представителство, посредничество, комисионни сделки, спедиционни сделки и др. адвокат

 

– складова дейност –  това е така нареченият договор за публичен склад, който по същестото си е разновидност на договора за влог. Приемателят срещу заплащане съхранява уточнени в договора вещи на влогодателя до поискване. адвокат

 

– лизинг – разновидност на договора за наем, с елементи на кредитиране. Лизингодателят срещу заплащане възнаграждание се съгласява да предостави на лизингополучателя правото на ползване на конкретна вещ за определен период от време. Съществува финансов и оперативен лизинг, като разликата е дали в края на договора правото на собственост преминава върху лизингополучателя или се задържа при лизингодателя. адвокат

 

–  банкови сделки,  подробна регламентация, фактически състави, обекти и субекти на банковите сделки е предоставена в Закона за банките. адвокат

 

– превозни сделки – тове е споразумение, съгласно което лицето – превозвач чрез транспортно средство транспортира определен товар. адвокат

 

– туристически сделки – липсва законово определение в Закона за туризма. По същество това са договори, които са свързани с института ,,туризъм“ в широкия смисъл на думата. адвокат

 

– сделки с права върху  интелектуална собственост – авторско право, патентно право, право върху търговски марки, право върху промишлени образци и др., с регламентация в съответните специални закони.адвокат Софийска вода, адвокат монополисти, адвокат

 

–  лицензионна дейност и други търговски  дейности с цел с цел продажба и извличане на търговска печалба. адвокат

Законът прибягва до подобно изчерпателно изброяване с цел да да укаже, че ако  дадено лице  по занятие извършва някоя от тези дейности, то се квалифицира като търговец и като такъв следва да се регистрира и попада под особените правила на закона, приложими за търговците.  Това е търговска дейност, който се извършва с цел извличане на спекулативна печалба, а не за задоволяване на собствени потребности.  За да бъдат счетени за търговска дейност, необходимо е тези сделки и дейности да бъдат осъществявани постоянно, а не иднократно или инцидентно.

call us icon