Open/Close Menu Адвокатска кантора в София

Най-рано исторически e възникнало командитно дружество, съгласно законовото определение то е компания, която се създава с договор между няколко лица за осъществяване на търговска дейност при обща фирма и неограничено и солидарно задължаване за дълговете на дружеството на неограничено отговорните съдружнци  и отговорност на останалите до размера на внесената вноска.

Командитното дружество е вид търговско дружество, при което дейността на съдружниците се извършва под обща фирма, с общи ресурси и средства. То участва  за своя сметка в търговския оборот. Задълженията и правата на командитното дружество са разграничени и отделни от тези на съдружниците, при което дружеството отговорая за задълженията си с цялото си имущество, дори и с недвижми имоти. Компанията има два вида съдружници – неограничено отговорни, които носят солидарна отговорност за задълженията на дружеството, те се наричат комплементари и командитисти, те отговарят ограничено, до размера на внесената вноска. За да бъдат изпълнени разпорежданията на закона, задължително е в командитното дружество да има поне по един съдружник от двете категории. Командитното дружество подобно на събирателното спада към групата на  дружествата на личността.

Учредяването му преминава през няколко фази, а именно изготвяне на дружествен договор, впоследствие вписване в Агенция по вписванията. Договорът  трябва да се сключи в писмена форма за ваидност и да бъде с нотариална заверка на подписите.  Трябва да съдържа фирма, седалище и адрес на компанията, предмет на дейност, имена на съдружниците и вида на отговорността им, размер на направените вноски, начин на управление, разпределението на печалбата, също така във фирмата трябва да бъде вписано съкращението ,,КД“ и името на поне един неограничено отговорен съдружник. Ако във фирмата е вписано името на ограничено отговорен, то съответният съдружник се се смята за неограничено отговорен.

Как се регистрира командитно дружество

Правоотношенията се регламентират в дружествения договор на компанията. Задължение на  ограничено отговорен съдружник е да внесе съответната вноска в капитала. Ако такава не бъде направена, полагащата му се част от печелбата се ползва за прихващане на дължимата вноска. В същата хипотеза, ако вноската е дължима и не е внесена от неограничено отговорен съдружинк, същият се изключва или дружеството се прекратява. Съдружникът има право на част от печалбата на компанията.

Неограничено отговорните съдружници управляват дружеството и затова решенията им не могат да бъдат спирани от ограничено отговорни съдружници. Неограничено отговорните съдружници нямат право да участват в други търговски дружества, както и да участват в сключване на сделки, част от предмета на дейност на командитното дружество, освен с одобрението на останалите съдружници.

Ограничено отговорните съдружници разполагат с право на контрол, да преглеждат търговските книги, годишния отчет, при загуби същите отговарят до размера на участието си.

Взаимоотношенията с трети лица се уговарят в учредителния договор, не може представител на дружеството да бъде ограничено отговорен съдружинк, освен по пълномощие и само а ограничен брой дейности.  Срещу имуществото на неограничено отговорния съдружник може да се насочва принудителното изпълнение, но едва след като кредиторът не получи дължимото от имуществото на командитното дружество. Същото се прекратява след  изтичане на срока, по взаимно съгласие на всички неограничено отговорни съдружници, посредством предизвестие от неограничено отговорен съдружник,  несъстоятелност, смърт или запрещение на неограничено отговорен съдружник, по молба на синдика в производството по несъстоятелност и др.

call us icon