Open/Close Menu Адвокатска кантора в София

Незаконосъобразен отказ за регистрация на фирма се обжалва от адвокат

Производството е по чл. 25 и сл. ЗТР.

Образувано е по повод жалба на Ц. Т. С. от гр. Н. против Отказ № … за извършване на първоначална регистрация на офшорна компания …. ООД, постановен на ……………. г. от длъжностно лице по регистрацията при Агенция по вписванията. > Адвокат

В жалбата се твърди, че отказът е незаконосъобразен. Той бил постановен, поради неизпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 4 от Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър, което неизпълнение не било налице. Иска се отмяна на отказа и даване на задължителни указания за извършване на вписването. Приложени са изискуемите по закон документи: отказ, заявление и приложения към него.

Регистрация на фирма

Б. окръжен съд, след като прецени приложените доказателства и съобрази законовите разпоредби, приема за установено следното:

На …………….. жалбоподателят ………… депозирал пред АВ заявление образец А4 за първоначална регистрация на дружество за ограничена отговорност с фирма ….. ООД, със седалище гр. ……….. адвокат

Към него, наред с другите документи, адвокат приложил в оригинал вносна бележка № ………………….г. за платена такса за вписване на ООД в размер на 160 лв., вносна бележка от……………….. г. за внесен капитал от съдружника Ц. С. и вносна бележка от …………….. г. за внесен капитал от съдружника Б. Б.

Приложен е към преписката обжалваният отказ № 2…, с който неидентифицирано длъжностно лице по регистрацията приело, че “за документите за внесен в банка капитал и документа за внесена държавна такса не са изпълнени изискванията на чл. 7, ал. 4 от Наредба № 1…, съгласно който заявителят прилага документите в оригинал, нотариално удостоверен препис или в заверено от него копие”. Отказът е подписан от друго неидентифицирано лице, поставило запетайка пред подписа си.

Отказът е незаконосъобразен, поради следното:

На първо място, отказът не съдържа данни за длъжностното лице, което го е постановило – не са посочени имената му, а и подписът е положен от друго лице.
По същество – не е налице нарушение на чл. 7, ал. 4 от Наредба № 1…. – оригиналната преписка, изискана от съда и изпратена от АВ, се намират оригинални платежни банкови документи, както за платена държавна такса, така и внесен капитал. При това положение, не са били налице пречки за извършване на вписването. Обжалваният отказ следва да бъде отменен, а на АВ следва да се укаже да извърши исканото вписване.

Можем да помогнем и при нужда от адвокат незаконно уволнение!

Добавяне на коментар:

*

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

call us icon