Open/Close Menu Адвокатска кантора в София

Директорът на дирекция ” Българско гражданство ” при Министерството на правосъдието е подал касационна жалба срещу решението от …… г. по адм. дело ……… г. по описа на Софийския градски съд , с което бил отменен направения от него отказ за освобождаване от българско гражданство на ……. ……… по писмо № …. г. и преписката е била върната с указания да я придвижи до министъра на правосъдието. Направено е оплакване за недопустимост на поставеното решение и алтернативно, срещу неговата нищожност, тъй като делото било водено срещу неправоспособна страна.

Как става придобиване на българско гражданство

Ответницата …… е поискала решението да бъде оставено в сила. Представителят на Върховната административна прокуратура е дал заключение, че решението е недопустимо, тъй като обжалваното писмо имало уведомителен характер. Върховният административен съд като провери допустимостта на решението намира жалбата за основателна. Съдът установил, че …..подала до министъра на правосъдието молба вх. № …….., с която поискала да бъде направено предложение до Президента на Република България за освобождаването й от българско гражданство. С писмо № …….. директорът на дирекция “Българско гражданство и осиновяване” при Министерството на правосъдието уведомил ……., че искането й било разгледано в Съвета по гражданството и не било уважено, а преписката била внесена в архив.

По същество съдът приел, че Съветът по гражданството приключил преписката по молбата на …….., съобразявайки единствено собственото си становище. Министърът на правосъдието не бил получил мнението на съвета, поради което нямал възможност да упражни правомощието си и да направи предложение до Президента на Република България за освобождаването на молителката от българско гражданство или за издаването на указ с отказ да бъде освободена.

С архивирането на молбата директорът на дирекция “Българско гражданство и осиновяване” препятствал произнасянето на министъра на правосъдието и президента. Действията на директора на дирекция “Българско гражданство и осиновяване” представлявали административна услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за административното обслужване на физическите и юридическите лица.

Придвижването на молбата на … представлявало неин законен интерес, защото осигурявало възможността за произнасяне на министъра на правосъдието и на президента на републиката. Обжалваното писмо подлежало на съдебен контрол, тъй като съдържало отказ за извършване на административна услуга.

По тези съображения съдът отменил отказа на директора на дирекция “Българско гражданство и осиновяване” за продължаване на административната процедура и върнал преписката за понататъшното й разглеждане. В подадената срещу това решение касационна жалба се прави оплакване, че съдът се бил произнесъл по писмо, което уведомявало молителката за становището на Съвета по гражданството и не представлявало индивидуален административен акт.

Същевременно по делото следвало да участва като страна Министерството на правосъдието вместо директора на дирекция “Българско гражданство и осиновяване”. Касационната инстанция намира, че първоинстанционният съд се е произнесъл с недопустимо решение.

На обжалване пред съд по реда на административното правораздаване подлежат индивидуалните административни актове, както са определени в чл. 2 от Закона на административното производство, или приравнените на тях актове на администрацията. Писмото на директора на дирекция “Българско гражданство и осиновяване” неточно е било определено като отказ за извършването на административна услуга.

Такъв би имало в производство, започнало по искане на гражданин за извършване на административна услуга. В случая производството е било образувано по молба, съдържаща искане за издаването на индивидуален административен акт, какъвто се явява предложението на министъра на правосъдието до президента за издаването на указ за освобождаване от българско гражданство. Както посочва чл. 29 от Закона за българското гражданство придобиването или освобождаването от българско гражданство се извършва по молба, подадена до министъра на правосъдието.

Молбите и предложенията се разглеждат в Съвета по гражданството при Министерството на правосъдието, който дава мнение. Въз основа на това мнение министърът на правосъдието прави предложение до Президента на Република България за издаването на указ или за отказ за издаването на указ за придобиване или освобождаване от българско гражданство. От представените пред касационната инстанция документи по административната преписка се установява, че административното производство по молбата на ….. фактически е приключило с издаването на окончателен административен акт. Съгласно протокол № 27 от заседанието на…. г. Съветът по гражданството изразил мнение, че искането на Янка Ринер не следва да бъде уважено. Видно от съдържанието на издадения указ № …. г. на Президента на Република България, ….. не била освободена от българско гражданство.

Що се отнася до писмото на директора на дирекция ” Българско гражданство и осиновяване “, то няма характера на индивидуален административен акт. Писмото не съдържа волеизявление на орган с изпълнително-разпоредителни функции, свързани с българското гражданство, което да засяга право или законен интерес на заинтересуваното лице. С него молителката е била уведомена писмено за решението на Съвета по гражданството като орган с консултативни функции при Министерството на правосъдието, както и за приключването на преписката, по която вече е бил взел решение и министърът на правосъдието.

Поради липсата на необходимия за развитието на производството предмет съдът не е имал право да се произнесе. Издаденото решение е недопустимо и следва да се обезсили, като се постанови прекратяване на образуваното съдебно производство.

Решението на Софийския градски съд обаче не е нищожно, тъй като отговаря на всички изисквания за неговата валидност. По правило постановяването на решение по отношение на ненадлежна страна не е основание решението да бъде обявено за нищожно. Същевременно следва да се отбележи, че по делото не било допуснато нарушение с конституирането на директора на дирекция ” Българско гражданство и осиновяване ” като формален ответник. Както изрично гласи чл. 41, ал. 2 от Закона за административното производство , по делата от административен характер се призовава органът, който е издал обжалвания акт.

По изложените съображения и на основание чл. 40, ал. 1 ЗВАС Върховният административен съд

РЕШИ:
Обезсилва решението от .. г. по адм. дело № …. по описа на Софийския градски съд, с което бил отменен направения от директора на дирекция “Българско гражданство и осиновяване” отказ за освобождаване от българско гражданство на …. г. и преписката е била върната с указания да бъде придвижена до министъра на правосъдието.
Оставя без разглеждане жалбата на …… срещу отказа на директора на дирекция “Българско гражданство и осиновяване” при Министерството на правосъдието по писмо №… г. за освобождаването й от българско гражданство и прекратява съдебното производство. Уведомява адвокат……..

Добавяне на коментар:

*

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

call us icon