Open/Close Menu Адвокатска кантора в София

Съдебното производство по чл. 5, т. 1 от Закона за Върховния административен съд (ЗВАС) е образувано по жалба, подадена от адвокат българско гражданство Димитров срещу мълчалив отказ на министъра на правосъдието да се произнесе по подадена молба за придобиване на българско гражданство по реда на Закона за българското гражданство (ЗБГ). В жалбата не са посочени основания за отмяна на административния отказ, като не са представени доказателства от страните по административния спор. В съпроводителното писмо на Министерството на правосъдието е отразено, че преписката, образувана по подадена молба за придобиване на българско гражданство от жалбоподателката, не може да бъде приложена поради обстоятелството, че същата не е приключила.

Реш. на Съвета по българско гражданство не се обжалват от адвокат

Върховният административен съд, в настоящия съдебен състав, като прецени допустимостта на жалбата, намира, че е процесуално недопустима и следва да се остави без разглеждане на основание следните съображения:

По подадена молба от 2003 г. е образувано производство за придобиване на българско гражданство по реда на чл. 29 и сл. ЗБГ, което не е приключило и не са приложени административната преписка и решението на Съвета по гражданство с мнение по молбата и доказателствата по нея, свързани с българското гражданство, във връзка с чл. 33 и 34 ЗБГ.

При тези установени обстоятелства по делото и на основание разпоредбите на приложимия материален закон ЗБГ съдът намира, че административните решения по този закон не подлежат на съдебен контрол за законосъобразност по реда на ЗВАС. Производството по придобиването на българско гражданство по реда на ЗБГ е свързано и със Закона за ратифициране на Европейската конвенция за гражданството (ДВ, бр. 102 от 20.11.2005 г.).

Конвенцията е ратифицирана с резерва по чл. 12, като Република България си запазва правото да не прилага тази разпоредба на конвенцията. Според посочената разпоредба на чл. 12 всяка държава трябва да осигури условия, при които решенията за придобиване, загубване и възстановяване на съответното гражданство да подлежат на административно или съдебно обжалване от адвокат българско гражданство в съответствие с вътрешното законодателство.

В приложимия закон ЗБГ не се съдържа правна норма, която да допуска съдебно обжалване на мнението на Съвета по гражданство по основателността на молбата и предложенията, свързани с българското гражданство, както и на предложението по чл. 34 ЗБГ, което министърът на правосъдието отправя до Президента на Република България за издаване или за отказ за издаване на указ за придобиване, възстановяване или освобождаване от българско гражданство. Съдебното обжалване на административните актове (заповеди или решения) винаги трябва да се основава на нормативно овластяване, и то със закон. Законодателят не е допуснал и предвидил в ЗБГ ред за обжалване на актове по чл. 33, ал. 3 и чл. 34 от закона и на това основание жалбата е подадена от ненадлежна страна – т. е. от страна, която не разполага с правото на жалба по този закон, независимо от обстоятелството за неприключилата административна преписка по подадена молба от 2006 г. Искът е отхвърлен като недопустим.

В качеството си на водещи адвокати по българско гражданство, адвокатска кантора TML-Consult предоставяме юридически консултации и съвети по всички въпроси, свързани с придобиване и освобождаване от българско гражданство.

Добавяне на коментар:

*

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

call us icon