Open/Close Menu Адвокатска кантора в София

През последните дни на м. юли адвокат Тодор Мангъров спечели три знакови трудови дела срещу Пенсионно – осигурителна компания ,,Доверие” и Държавно предприятие Транспортно строителство и възстановяване. Трима несправедливо уволнени служители осъдиха работодателите за големи обезщетения. Провали се тезата на ПОК Доверие, изрезена чрез упълномощения елитен адвокат от град София, че е възможно съкращаване на клон от предприятието при едновременно запазване на част от назначените служители.

Съдът правилно прие, че основанието за прекратяване на трудовото правоотношение поради съкращаване на щата по смисъла на чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ не е налице и в случаите на т. нар. ” трансформиране” на длъжности, което съставлява закриване по щатното разписание на определена длъжност и същевременно създаване на мястото на закритата нова длъжност в щатното разписание – нова не само наименование, а не и по трудови функции, или когато са включени изцяло или част от трудовите функции на закритата длъжност, без да са предвидени и включени съществено нови по своята характеристика трудови функции. Без уважение беше оставена тезата на работодателя чрез адвокат М., че не е налице съкращаване на щата, а само трансформация, щом съществените за длъжността трудови функции са запазени в новата длъжност, независимо, че има предвидени и допълнителни трудови задължения, щом те не са определящи са характера и съдържанието на работата.

В началото на м. юли пред ВКС адвокат Тодор Мангъров спечели трудово дело с фактическа и правна сложност срещу Държавно предприятие Транспортно строителство и възстановяване.
Беше създадена съдебна практика по въпроса, необходимо ли е наличието на бизнес план и конкретно възложена стопанска задача в хипотезата, когато новоназначен управляващ директор има намерение да съкрати част от персонала на предприятието.

Главният спор се състоеше в това, налице ли е задължение за сключване на договор за управление с предприятие, което съчетава търговска и специална цел.

Тезата на предприятието чрез ангажирания адвокат по трудови дела беше, че че наличието на специална цел на практика изключва предприятието от търговския оборот и предоставя неограничени правомощия на управителя по свое усмотрение да освобождава работниците и служителите. Наличието на т.нар. специална цел се явява определящо и дори предприятието да участва в търговския оборот на общо основание, то изискването на КТ за наличие на бизнес план не го касаят. Не бяха кредитирани възраженията на адвокат М., че допълнителните дейности, които биха могли да бъдат възложени на практика заличават търговското качество на предприятието, независимо, че същото вписано в Търговския регистър и е търговец, осъществяващ на първо място стопанска дейност, която е насочена към постигането на финансови резултати.

ВКС прие, че регламентираната в ПДСДПТСВ търговска дейност определя ответника като предприятие по смисъла на чл.328 ал.2 КТ. Същото развива търговска дейност и за него също е приложимо изискването на наличие на бизнес план относно ръководителя на предприятието, независимо, че е налице и специална цел.

Кредитирана беше тезата на адвокат Мангъров, че след като договор за управление липсва, директорът не може еднолично да уволнява служители, доколкото липсва конкретна търговска цел, която да бъде изпълнена, т.е., не се налага избор на екип за постигане на същата.

Добавяне на коментар:

*

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

call us icon