Open/Close Menu Адвокатска кантора в София

Чл. 222 ЗЛПХМ не касае регистрация на фирма и жалба от адвокат е неоснователна

Производството е по чл. 25, ал. 4 от ЗТР.

Постъпила е въззивна жалба от Д. Т. П., с ЕГН …., с адрес за контакти гр. Г. О., против Отказ № …. от …. г. на Агенцията по вписванията, с който е отказано регистрация на фирма с наименование “……………., гр. Г. О.

В жалбата е направено оплакване за постановяване на отказа в противоречие със закона. Изложени са съображения, че при прилагането на закона длъжностното лице по регистрацията при Агенцията по вписванията неправилно е приел, че изискването на чл. 222, ал. 1 от Закона за лекарствените средства е изискване за вписване на дружеството със заявения предмет на дейност, вместо като предпоставка за откриване на търговски обект – аптека. Освен това, жалбоподателката твърди, че като едноличен собственик на капитала на заявеното за вписване дружество е дипломиран магистър-фармацевт и прилага към жалбата си диплома за завършена степен на висше образование по фармацевтика магистър-фармацевт. Моли да се отмени отказът и се постанови вписването на дружеството.

Жалбата е процесуално допустима и като подадена в срока по чл. 25, ал. 1 от Закона за търговския регистър, следва да се разгледа по същество.

В. Т. окръжен съд, като съобрази направените в жалбата фактически твърдения и доводи и взе предвид приложените към молбата доказателства, намира за установено следното:

В Агенцията по вписвания е подадено заявление образец А4 от……………………., с ЕГН …. от гр. Д. О., за вписване на Еднолично дружество с ограничена отговорност “……………….” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. ………………, с основен предмет на дейност – търговия на дребно с фармацевтични стоки. Към заявлението са представени: банков документ за внесен капитал на дружеството, документ за внесена държавна такса, учредителен акт на “……………..” ЕООД, нотариално заверено съгласие, образец от подписа на управителя на дружеството и декларация по чл. 142 от ТЗ.

Регистрация на фирма
Заявлението за вписване е разгледано от съответното длъжностно лице по регистрацията при Агенцията по вписванията. Постановен е обжалваният отказ.
Въз основа на приложените към заявлението писмени доказателства и доказателствата, представени с жалбата, и като съобрази действието на законите, съдът намира жалбата за основателна.

Постановеният отказ за вписване на дружеството е неправилен.

Същият е постановен в противоречие със закона. Неправилно длъжностното лице по регистрацията е приело, че едноличната собственица на капитала на заявеното за вписване дружество не отговоря на съществуващото при първоначалната редакция на чл. 222, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) изискване за извършване на търговия на дребно с лекарствени продукти и че това изискване е законово изискване за вписване на дружеството.

Тази разпоредба на закона е обявена за противоконституционна с Решение № …/.. г. на Конституционния съд на Р. Б., което е в сила от 26.07.2008 г. и към момента на разглеждане на делото такова изискване не съществува, а от представената към жалбата диплома за завършено висше образование е видно, че и към момента на действието на тази разпоредба заявителката е отговаряла на това изискване.

Освен това, според упълномощения адвокат, изискването на чл. 222, ал. 1 от ЗЛПХМ не е изискване за регистрацията на дружеството и вписването му в търговския регистър, а е законово условие за издаване на разрешение за откриване на търговски обект за продажба на дребно на лекарствени средства – аптека. При разглеждането на заявлението за вписване длъжностното лице по регистрацията е излязло извън предмета на проверката по чл. 21 от ЗТР и е постановило незаконосъобразен акт – отказ, който, като такъв, следва да се отмени и вместо него да се постанови да се извърши вписването на заявеното дружество.

Водим от горното, съдът,

РЕШИ:
Отменя Отказ № …. от …. г. на Агенцията по вписванията, с който е отказано вписване в Търговския регистър на “………………” ЕООД, гр. Г. О., със седалище и адрес на управление гр. Г. О., като вместо това постановява:

Да се впише в Търговския регистър исканата регистрация на фирма.

Добавяне на коментар:

*

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

call us icon