Непълно осиновяване и пълно такова, днес ще разберем каква е разликата между тях. Съществуват два типа осиновяване, които се различават най-вече относно самото действие на осиновяването, т. е. последиците, които следват от допускането на съответния тип осиновяване. Тези последици се отразяват на отношенията между осиновения и неговите биологични родители (в общия случай), включително и относно…

В тази статия отделяме малко повече внимание на воденето на дело срещу мобилни оператори, тъй като опитът и практиката на TML-Consult показват, че нерядко изходът от такъв тип производства е в полза на потребителя, стига, разбира се, фактологията на казуса да подкрепя именно този развой и адвокатът Ви да е използвал умело доказателствата и законовите…

Едва ли някой тръпне от желание да получи призовка за дело, за което дори не е подозирал, че е заведено. Съвсем естествено е в такъв момент, ако нямате предишен опит с други дела, да се чудите какво да правите, когато има заведено дело срещу вас. Ето защо трябва да сте максимално информирани и да знаете…

Без съмнение сте чували по медиите да се говори за определени лица, които имат връзки с офшорни фирми. Обикновено тази връзка не е представена добра светлина, като причините за това са напълно основателни – много хора използват тези компании за укриване на данъци и пране на пари, спечелени по незаконен начин.  Това не значи обаче,…

Когато става дума за т.нар. ,,бързи кредити“ или банкови кредити, през 2011 година Софийският районен съд постанови едно знаково за България решение, с което обяви за нищожни разпоредбите на договор за банков кредит или бърз кредит, с които банката си запазваше правото едностранно да променя лихвения процент. Съгласно настоящата практика, банките предлагат договори за кредит…

Оставена е без уважение жалбата на  адвокат З. срещу постановен отказ на Търговски регистър към Агенция по вписванията за регистрация на фирма – еднолично дружество с ограничена отговорност – ,,К. – индивидуална практика за първична медицинска помощ“. Налице е подадено оплакване с твърдения за незаконосъобразност и неправилност, с петитум за отмяна поради нарушение на материалния…

Регламентацията е в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.  По естеството юридическите лица с нестопанска цел си биват два вида – сдружение и фондация. Те нямат за цел и нямат право да извличат стопанска изгода от дейността си. Дейносттта на ЮЛНЦ може да бъде в обществена полза или в частна полза, в зависимост от…

В случай на осъществяване по занятие на някоя от изброените търговски сделки, съгласно Търговския закон възниква законово задължение за регистрация на фирма. По силата на определението, предоставено в Търговския закон, търговец е физическо или юридическо лице, което по професия извършва някоя от следните търговски сделки… Дейносттта на ЮЛНЦ може да бъде в обществена полза или…

Най-рано исторически e възникнало командитно дружество, съгласно законовото определение то е компания, която се създава с договор между няколко лица за осъществяване на търговска дейност при обща фирма и неограничено и солидарно задължаване за дълговете на дружеството на неограничено отговорните съдружнци  и отговорност на останалите до размера на внесената вноска. Командитното дружество е вид търговско…

Здравейте, моля ви да ми отговорите на следните въпроси: През 1940 г. Иван Димитров купи от Тодор Петров нива 6 декара в село. Доброво, местност „Бран“, със съсед: Иван Чалев, пътека, поток и Димитър Димитров. При сключване на съглашението купувачът имаше сключен граждански брак с Иванка Недкова – от 1939 г., с  две деца:Недко и…

Page 1 of 41 2 3 4
call us icon