Предварителен договор за покупко продажба на имот – в днешни дни, почти няма продажба на имот, която да не е предшествана от сключването на такъв договор. Практиката показва, че са налице много големи неясноти относно естеството на предварителния договор, последиците от неговото сключване и неговата юридическа сила. Освен това уредбата има някои особени специфики, с…

Какво са апортни вноски и апорт – днес ще обясним за любопитните. За да може едно търговско дружество да участва в гражданския оборот и да се свързва в правоотношения с други субекти на правото, рано или късно ще се наложи то да разполага с имущество, необходимо за реализиране на тези цели. Това имущество може да…

Предбрачен договор е един от трите режима за уреждане на имуществените отношения между съпрузите. Той може да се сключи като предбрачен договор, т.е. преди да е настъпил гражданския брак, но може да бъде сключен и по време на вече заварен брак (след неговото сключване). Затова може да срещнете и определението „следбрачен договор“. Един брачен договор…

Непълно осиновяване и пълно такова, днес ще разберем каква е разликата между тях. Съществуват два типа осиновяване, които се различават най-вече относно самото действие на осиновяването, т. е. последиците, които следват от допускането на съответния тип осиновяване. Тези последици се отразяват на отношенията между осиновения и неговите биологични родители (в общия случай), включително и относно…

В тази статия отделяме малко повече внимание на воденето на дело срещу мобилни оператори, тъй като опитът и практиката на TML-Consult показват, че нерядко изходът от такъв тип производства е в полза на потребителя, стига, разбира се, фактологията на казуса да подкрепя именно този развой и адвокатът Ви да е използвал умело доказателствата и законовите…

Едва ли някой тръпне от желание да получи призовка за дело, за което дори не е подозирал, че е заведено. Съвсем естествено е в такъв момент, ако нямате предишен опит с други дела, да се чудите какво да правите, когато има заведено дело срещу вас. Ето защо трябва да сте максимално информирани и да знаете…

Без съмнение сте чували по медиите да се говори за определени лица, които имат връзки с офшорни фирми. Обикновено тази връзка не е представена добра светлина, като причините за това са напълно основателни – много хора използват тези компании за укриване на данъци и пране на пари, спечелени по незаконен начин. Това не значи обаче,…

Когато става дума за т.нар. ,,бързи кредити” или банкови кредити, през 2011 година Софийският районен съд постанови едно знаково за България решение, с което обяви за нищожни разпоредбите на договор за банков кредит или бърз кредит, с които банката си запазваше правото едностранно да променя лихвения процент. Съгласно настоящата практика, банките предлагат договори за кредит…

Оставена е без уважение жалбата на  адвокат З. срещу постановен отказ на Търговски регистър към Агенция по вписванията за регистрация на фирма – еднолично дружество с ограничена отговорност – ,,К. – индивидуална практика за първична медицинска помощ”. Налице е подадено оплакване с твърдения за незаконосъобразност и неправилност, с петитум за отмяна поради нарушение на материалния…

Регламентацията е в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.  По естеството юридическите лица с нестопанска цел си биват два вида – сдружение и фондация. Те нямат за цел и нямат право да извличат стопанска изгода от дейността си. Дейносттта на ЮЛНЦ може да бъде в обществена полза или в частна полза, в зависимост от…

Page 1 of 41 2 3 4
call us icon