Производството е по чл. 25 от Закона за търговския регистър. адвокат
Постъпила е жалба от Т. Т. Г. против отказ на Агенцията по вписванията № ………………… г. да извърши първоначална регистрация на „Т. – х“ ООД.
Жалбоподателят намира отказа за незаконосъобразен и необоснован. Като мотив за отказа Агенцията по вписванията посочила, че вече са регистрирани други търговци с наименование на фирмата „Т. – х“. Жалбоподателят подал на……………..г. заявление за запазване на фирмата „Т. – х“ ООД и било извършено съответното отбелязване в търговския регистър. На …………….г. жалбоподателят подал заявление за вписване на първоначална регистрация на „Т. -х“ ООД, като заплатил съответната такса, но Агенцията по вписвания отказала регистрация на заявената от него фирма. Длъжностното лице не било извършило проверка на обстоятелството дали фирмата е запазена, поради което необосновано отказало регистрация. Наред с това твърди, че наименованието „Т. – х“ било различно от наименованието на другите фирми, тъй като съществувало тире между буквената и цифрова част на името. Предвид изложените доводи, жалбоподателят моли съдът да отмени обжалвания отказ и вместо това да постанови съдебен акт, с който да задължи Агенцията по вписвания да извърши първоначална регистрация на заявената от него фирма. адвокат
Съдът, като се запозна с материалите в изпратената от Агенцията по вписванията преписка, като взе предвид оплакванията в жалбата, намира за установено следното: адвокат
Видно от атакувания отказ № ……………………….г. адвокат Агенцията по вписвания е отказала да извърши първоначална регистрация на „Т. -х“ ООД, със седалище: гр. Д. по заявление, подадено от Т. Т. Г. в качеството му на управител на дружеството. В мотивите към отказа, изпратен и до адвокат е посочено, че съгласно чл. 21, т. 7 от Закона за търговския регистър и чл. 91 от Наредба № 1/14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър, задължително условие при регистрацията на търговеца е да бъде извършена проверка дали друго лице няма права върху фирмата и дали тя отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Търговския закон. адвокат При извършената проверка било установено, че със същата фирма са регистрирани други търговци: „…….. ООД, регистрирано в ОС-Пловдив и „………..“ ООД, регистрирано в ОС – …………….. адвокат
адвокат Постановеният отказ от Агенцията по вписвания е законосъобразен и обоснован. адвокат
Съгласно чл. 21, т. 7 от ЗТР, длъжностното лице по регистрацията проверява дали друго лице няма права върху фирмата при първоначално вписване. Видно от представеното по делото заявление образец Д1 Т. Т. Г. е подал заявление за запазване на фирма с наименование „Т. -х“ на ………………. г. и това обстоятелство е било отразено в регистъра. Съгласно чл. 35, ал. 3 по всяко заявление за запазване на фирма се извършва проверка дали друго лице няма права върху фирмата. адвокат Подаването на заявление и неговата регистрация само адвокат по себе си не означава, че върху фирмата няма права и друго лице. адвокат При извършена служебна проверка от съда в регистъра на Агенцията по вписвания се установи, че със същото наименование има две други дружества „Т. – х“ ООД и …………. ООД, които са регистрирани по Булстат, но все още не са подали заявления за пререгистрация. На ……………….г. жалбоподателят е поискал адвокат  да бъде извършена първоначална регистрация на „……………, със седалище: гр. Д. адвокат При това положение, към датата на подаване на заявлението за запазване на фирмата – ……………. г. и към датата на подаване на заявлението за първоначална регистрация – …………….. г., съществуват други дружества със същото наименование, които вече са регистрирани от ОС – Пловдив и ОС-……….. адвокат При тази хипотеза, според компетентния адвокат, законът не позволява /чл. 21, т. 7 от ЗТР/ да бъде извършена първоначална регистрация на фирма с наименованието „Т. – х“ ООД, тъй като вече има други лица, които имат права над това наименование. В този смисъл, постановеният отказ е адвокат законосъобразен и обоснован и ще адвокат  следва да бъде потвърден.адвокат  Изложеният довод, че наименованието на „Т. – х“ ООД, е различно от вече регистрираните дружества, тъй като в техните наименования липсвало тире между буквената и цифрена част, съдът не възприема, тъй като видно от публичния регистър на Агенцията по вписвания едната от вече регистрираните фирми е със същото наименование „……………..“ ООД. адвокат
Мотивиран така, съдът адвокат
РЕШИ: адвокат
Оставя без уважение жалбата на Т. Т. Г., ЕГН ********** ***, против отказ № …………………. на Агенцията по вписвания по заявления № ……………. за първоначална регистрация на „Т. -х“ООД, със седалище: гр. Д.

адвокат вик,  адвокат Виваком, адвокат монополисти

call us icon