Open/Close Menu Адвокатска кантора в София

Производството е по чл. 25 от Закона за търговския регистър – заявление за регистрация.

Постъпила е жалба от Т. Т. Г. против отказ на Агенцията по вписванията № ………………… г. да извърши първоначална регистрация на “Т. – х” ООД.

Жалбоподателят намира отказа за незаконосъобразен и необоснован. Като мотив за отказа Агенцията по вписванията посочила, че вече са регистрирани други търговци с наименование на фирмата “Т. – х”. Жалбоподателят подал на……………..г. заявление за запазване на фирмата “Т. – х” ООД и било извършено съответното отбелязване в търговския регистър.

На …………….г. жалбоподателят подал заявление за вписване на първоначална регистрация на “Т. -х” ООД, като заплатил съответната такса, но Агенцията по вписвания отказала регистрация на заявената от него фирма. Длъжностното лице не било извършило проверка на обстоятелството дали фирмата е запазена, поради което необосновано отказало регистрация.

Наред с това твърди, че наименованието “Т. – х” било различно от наименованието на другите фирми, тъй като съществувало тире между буквената и цифрова част на името. Предвид изложените доводи, жалбоподателят моли съдът да отмени обжалвания отказ и вместо това да постанови съдебен акт, с който да задължи Агенцията по вписвания да извърши първоначална регистрация на заявената от него фирма.

Подадено заявление не гарантира регистрация на фирма, дори при жалба от адвокат

Съдът, като се запозна с материалите в изпратената от Агенцията по вписванията преписка, като взе предвид оплакванията в жалбата, намира за установено следното:

Видно от атакувания отказ № ……………………….г. Агенцията по вписвания е отказала да извърши първоначална регистрация на “Т. -х” ООД, със седалище: гр. Д. по заявление, подадено от Т. Т. Г. в качеството му на управител на дружеството. В мотивите към отказа, изпратен и до адвокат е посочено, че съгласно чл. 21, т. 7 от Закона за търговския регистър и чл. 91 от Наредба № 1/14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър, задължително условие при регистрацията на търговеца е да бъде извършена проверка дали друго лице няма права върху фирмата и дали тя отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Търговския закон.

При извършената проверка било установено, че със същата фирма са регистрирани други търговци: “…….. ООД, регистрирано в ОС-Пловдив и “………..” ООД, регистрирано в ОС – ……………..

Постановеният отказ от Агенцията по вписвания е законосъобразен и обоснован.

Съгласно чл. 21, т. 7 от ЗТР, длъжностното лице по регистрацията проверява дали друго лице няма права върху фирмата при първоначално вписване. Видно от представеното по делото заявление образец Д1 Т. Т. Г. е подал заявление за запазване на фирма с наименование “Т. -х” на ………………. г. и това обстоятелство е било отразено в регистъра.

Съгласно чл. 35, ал. 3 по всяко заявление за запазване на фирма се извършва проверка дали друго лице няма права върху фирмата. адвокат Подаването на заявление и неговата регистрация само адвокат по себе си не означава, че върху фирмата няма права и друго лице.

При извършена служебна проверка от съда в регистъра на Агенцията по вписвания се установи, че със същото наименование има две други дружества “Т. – х” ООД и …………. ООД, които са регистрирани по Булстат, но все още не са подали заявления за пререгистрация. На ……………….г. жалбоподателят е поискал да бъде извършена първоначална регистрация на “……………, със седалище: гр. Д.

При това положение, към датата на подаване на заявлението за запазване на фирмата – ……………. г. и към датата на подаване на заявлението за първоначална регистрация – …………….. г., съществуват други дружества със същото наименование, които вече са регистрирани от ОС – Пловдив и ОС-……….. При тази хипотеза, според добрият и компетентен адвокат, законът не позволява /чл. 21, т. 7 от ЗТР/ да бъде извършена първоначална регистрация на офшорна фирма с наименованието “Т. – х” ООД, тъй като вече има други лица, които имат права над това наименование. В този смисъл, постановеният отказ е законосъобразен и обоснован и ще следва да бъде потвърден.

Изложеният довод, че наименованието на “Т. – х” ООД, е различно от вече регистрираните дружества, тъй като в техните наименования липсвало тире между буквената и цифрена част, съдът не възприема, тъй като видно от публичния регистър на Агенцията по вписвания едната от вече регистрираните фирми е със същото наименование “……………..” ООД.

Мотивиран така, съдът РЕШИ:

Оставя без уважение жалбата на Т. Т. Г., ЕГН ********** ***, против отказ № …………………. на Агенцията по вписвания по заявления № ……………. за първоначална регистрация на “Т. -х”ООД, със седалище: гр. Д.

call us icon