Адвокат Мангъров, София разполага с дългогодишен практически опит в предоставяне на юридически консултации и подготовка на документи за придобиване, възстановяване и освобождаване от българско гражданство.

Гражданството на едно лице е политико – правна връзка на лицето с държавата, възприемана като публична власт над население и определена територия. Поради правната природа на гражданството установяването на политико-правната връзка зависи от условията, предвидени във вътрешното законодателство на страната. Съгласно чл. 8 и чл. 10 от Закона за българското гражданство за български гражданин се смята физическо лице, което е български гражданин по произход, т.е., поне единият родител е български гражданин, или е български гражданин по месторождение (роден на територията на България, независимо, че родителите му не са български граждани по произход).

Кандидатстването за българско гражданство е отговорно и понякога сложно начинание, което изисква ползване на услугите на добър адвокат българско гражданство.

Съгласно чл. 12 от Закона за българското гражданство и практиката на адвокатите в София, лице, което не е български гражданин може да придобие българско гражданство по натурализация, ако към датата на подаване на молбата отговаря на следните изисквания:

Навършило е пълнолетие;

Преди не по-малко от 5 години е получило разрешение за постоянно пребиваване в Република България;

Не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер от български съд и срещу него няма образувано наказателно производство за такова престъпление, освен ако е реабилитирано, за което трябва да се направи справка от добър адвокат;

Има доход или занятие, което му дава възможност да се издържа в Република България;

Владее български език, което се установява по ред, определен с наредба на министъра на образованието, младежта и науката;

Освободено е от досегашното си гражданство или ще бъде освободено от него към момента на придобиване на българското гражданство.Изискването не важи за натурализация на основание инвестиция в държавни или общински ценни книжа.

Посочените изисквания са дадени кумулативно, което означава, че, за да бъде придобито гражданство по този ред, необходимо е лицето, кандидатстващо за българско гражданство е да направи консултация с добър адвокат, за да установи дали отговаря на всяко от изискванията, посочени изчерпателно в нормата на чл. 12, т. 1-6 ЗБГ.

Възможно е българско гражданство да бъде придобито и след по-кратък период, а именно след 3 години, ако освен посочените по-горе условия, кандидатът е сключил брак с български гражданин преди най-малко поне 3 години, кандидатът е роден на територията на България или разрешението за постоянно или дългосрочно пребиваване, подготвено от адвокат е получено преди да навърши пълнолетие.

Може да се придобие българско гражданство след правилно попълнени документи от добър адвокат и без да е налице сключен законен брак с български гражданин, ако чужденецът е от български произход, осиновен е от български гражданин при условията на пълно осиновяване, единият му родител е български гражданин или е починал като български гражданин. В това производство към молбата е необхоимо да се представи удостоверение за български произход, издадено от Държавната агенция за българите в чужбина, като в подготвен от адвокат документ задължително трябва да се посочат данните, въз основа на които е установен българският произход.

Нормативната уредба и практиката на адвокатите в България, регулираща материята на гражданството изключва основание придобиване на гражданство наличие на притежание в недвижима собственост, намираща се на българска територия. Чужденец, който не е гражданин на държава-членка на Европейския съюз или гражданин на държава-страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), може да придобива право на собственост върху земя, само при условията на международен договор, ратифициран по реда на чл. 22, ал. 2 от Конституцията, обнародван и влязъл в сила. Липсата на международноправен акт, уреждащ субективното право на придобиване на право на собственост върху земя от чужденец или чуждестранно юридическо лице води до невъзможност за придобиване на такава собственост. Може обаче по силата на чл. 29, ал. 4 от Закона за собствеността (ЗС) чужденци или чуждестранни юридически лица да придобият право на собственост върху сгради и ограничени вещни права върху недвижими имоти, освен ако със закон е установено друго. Конкретно в тази хипотеза отново са препоръчителни услугите на добър адвокат българско гражданство.

Друг способ за придобиване на българско гражданство е посочен в разпоредбата на чл. 16 ЗБГ. Според тази норма чужденец може да придобие българско гражданство, ако това е в интерес на страната или лицето има особени заслуги към Република България в обществената и икономическата сфера, в областта на науката, технологията, културата или спорта. Предложението за придобиване на гражданство за особени заслуги прави адвокат с молба до министъра, отговарящ за съответната област, като чужденецът следва да е дал предварително съгласие за това. Съветът по гражданство дава мнение по молбата след писмено становище на МВР и ДАНС. Въз основа на мнението министърът на правосъдието отговаря на адвоката и отправя предложение до президента на България за издаване на указ, който влиза в сила в деня на издаването му. Решенията на съвета по гражднаството по принцип не се обжалват, но съществуват случаи, когато на базата на международното законодателство и най-вече практиката на ЕСПЧ добър адвокат българско гражданство е възможно да противодейства на постановен отказ.

За това, дали са изпълнени на условията по чл. 16 ЗБГ за особени заслуги към страната в областта на икономическата сфера е необходима преценка на добър адвокат София. Може да се приеме, че при наличието на чуждестранни инвестиции в страната, които са спомогнали за развитие на икономиката и са повишили заетостта на трудовия пазар е налице особена заслуга по смисъла на чл. 16 ЗБГ.

Според адвокати в София, по реда на чл. 12 от Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) се насърчават чуждестранни инвестиции в дълготрайни материални и нематериални инвестиции и свързаните с тях нови работни места, осъществявани на територията на България, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 800/2008 г. Чуждестранната инвестиция се доказва с документация, подготвена от добър адвокат и трябва да отговаря на следните условия:

Ако са свързани със създаването на ново предприятие, с разширяването на съществуващо предприятие и/или дейност, с разнообразяване на производството на предприятието/дейността с нови продукти или със съществена промяна в цялостния производствен процес на съществуващо предприятие/дейност;

Ако се осъществяват в специфични икономически дейности, изчерпателно посочени в ППЗНИ и доразвити практиката на адвокатите в София, като дейност в индустриалния сектор според адвокатите в София се приемат преработващата промишленост, от сектора на услугите – дейност в областта на информационните технологии, научноизследователска и развойна дейност, образование, хуманно здравеопазване и медико-социални грижи с настаняване складирането на товари и спомагателните дейности в транспорта, както и всички приоритетни инвестиционни проекти по чл. 22е от ЗНИ.Преценката не е лесна и затова са необходими съветите на добър адвокат. Според адвокати в София, за приоритетни инвестиционни проекти се смятат тези по Регламент 800/2008, като например инвестиционни проекти, свързани с научноизследователска и развойна дейност, с опазване на околната среда, помощ за работници в неравностойно положение или работници с увреждания;

Приходите от инвестиционния проект следва да бъдат минимум 80% от общите приходи на предприятието и това се доказва със справка, поготвена от счетоводител и добър адвокат;

Срокът за изпълнение на инвестицията да е до 3 години от датата за започване на работата по проекта, подготвени от адвокатите на кандидата до завършването му;

В един обект да не са под минималния размер, установен с ППЗНИ – минималния размер на инвестициите варират от 2 млн.лв. до 20 млн. лв., в зависимост от вида на инвестицията, документирана по надлежния ред от добър адвокат;

Най-малко 40% от разходите да се финансират от собствени ресурси;

Да създават и поддържат трудова заетост, пряко ангажирана с инвестиционния проект;

Инвестициите да се поддържат минимум 5 години, а за малки и средни предприятия – поне 3 години;

Придобитите дълготрайни материални и нематериални активи да са нови.

Не се допуска инвестиция на лице, което е осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано и докаже това с документация, подготвена от добър адвокат; обявено в несъстоятелност или в открито производство по несъстоятелност; е в производство по ликвидация; е с парични задължения към българската държава или общини. Не се насърчават инвестиции и на лице, за което са налице някое от посочените обстоятелства съгласно националното му законодателство, поради което е необходима предварителна консултация от добър адвокат от съответната държава.
На лице, отговарящо на изискванията на закона се издава сертификат, въз основа на който то може да придобива право на собственост или ограничени вещни права върху имоти – изрично чл. 15, ал. 1, т. 3 ЗНИ.

Изгодна и често ползвана възможност да придобиване на българско гражданство от чужденци е чрез инвестиция в ценни книги, закупени по реда, предвиден в българското законодателство и практиката на адвокатите в София. Първоначално кандидатът по съвет от опитен адвокат е необходимо да придобие български ценни книжа за минимум един милион лева, като в двумесечен срок след закупуването получава балгапско гражданство. След изтичане на дванадесет месеца от покупката кандидатът има право да инвестира допълнителни 1 000 000 лв. в ДЦК, след което получава българско гражданство в неколкомесечен срок. Инвестиционната процедура за придобиване на българско гражданство съгласно българския закон и практиката на водещите адвокати и адвокатски кантори е най-изгодната сред всички страни – членки на Европейския съюз и само за 2018 г. над 600 лица са се възползвали от предоставената възможност.

В случай на необходимост, добър адвокат София, специалист по българско гражданство от Адвокатска кантора Мангъров ще ви даде правен съвет коя от възможностите, които предоставя закона е подходяща за конкретната ситуация.

Връзка с Нас

Придобиване на българско гражданство