Open/Close Menu Адвокатска кантора в София
предбрачен договор

Предбрачен договор е един от трите режима за уреждане на имуществените отношения между съпрузите. Той може да се сключи като предбрачен договор, т.е. преди да е настъпил гражданския брак, но може да бъде сключен и по време на вече заварен брак (след неговото сключване). Затова може да срещнете и определението „следбрачен договор“.

Един брачен договор улеснява съществено уреждането на имуществените отношения между съпрузите, тъй като предоставя именно на тях правото да преценят как е най-добре да се разпредели имуществото. Договорната свобода обаче не е абсолютизирана и е необходимо клаузите в брачния договор да са в съответствие с императивните изисквания на закона и добрите нрави. В Семейния кодекс (СК) са предвидени и конкретни случаи на нищожност на такива клаузи.

Какво би съдържал един примерен предбрачен договор?

Кои са най-често срещаните клаузи в брачния договор? Адвокат Мангъров дава своите отговори.

  • Клауза относно придобитите в брака от един от съпрузите вещи и пари

Съгласно СК в брачния договор може да се уредят и правата на съпрузите по отношение на имуществото, което ще бъде придобито по време на брака. Това е всъщност една от най-важните точки, които страните обичайно желаят да включат в своите съпружески договори, защото тук е същественото уреждане на имуществените отношения между тях.

С договора може да уговорите, че движимите вещи, придобити по време на брака на името на един от съпрузите остават негова лична собственост. Честа практика е да се предвиди клауза, според която вещите, придобити от една от страните, достигащи до определена сума (например 2000 лв) са в режим на разделност, т.е. се считат за притежание на лицето, на чието име са придобити.

Може да се предвиди и обща собственост на придобитите по време на брака вещи и пари, като са възможни и много други алтернативи.

Клауза относно недвижимите имоти, придобити по време на брака

Предбрачен договор се сключва обичайно от високо имуществено осигурени семейства. Един от най-големите въпроси в този случай е именно какво ще се случи с недвижимите имоти, които се придобиват по време на брака. Почти няма клиент, който да не желае да включи именно такава клауза в брачния договор.

Клауза относно придобитото преди брака имущество във вашия предбрачен договор

Когато става въпрос за лично имущество на един от съпрузите, законовият режим на общност и на разделност всъщност не предвиждат неговото разместване от патримониума на собственика. Причината законът да позволява това да се случи чрез клауза в предбрачния договор е, че той може да съдържа прехвърлителни клаузи с основание дарение, продажба и прочие.

Това означава, че ако желаете да прехвърлите част от своето имущество, което сте придобили преди брака на своя съпруг или своята съпруга, имате възможност да направите това именно чрез предбрачния договор. Може и да уредите изрично, че това имущество остава ваше.

Уреждане на участието на съпрузите в семейните разходи и задължения

Често съпрузите желаят да внесат такава яснота в своите семейни отношения. Следва да имате предвид, че тук става въпрос само за имуществени права и задължения, тъй като с брачния договор не могат да се уреждат неимуществени отношения, например да се предвиди задължение за вярност.

Уреждане на имуществените отношения след развода

Какво ще се случи със семейното жилище при евентуален развод? Каква следва да бъде издръжката на съпруга или издръжката на децата? Всички тези въпроси могат да се уредят с предбрачния договор и по този начин да се избегне уреждането на тези отношения пред съда, по време на производството за разтрогване на брака.

Интересувате се от сключването на предбрачен договор и цената за адвокатско съдействие в процеса? Свържете се с нас за повече подробности!

Добавяне на коментар:

*

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

call us icon