Оставена е без уважение жалбата на  адвокат З. срещу постановен отказ на Търговски регистър към Агенция по вписванията за  регистрация на ферма – еднолично дружество с ограничена отговорност – ,,К. – индивидуална практика за първична медицинска помощ“. адвокат

Налице е подадено оплакване с твърдения за незаконосъобразност и неправилност, с петитум за отмяна поради нарушение на материалния закон и задължаване на длъжностното лице по регистрацията да извърши вписването.адвокат

Съдът приема жалбата за жалбата за допустима като подадена в срок и от упълномощено лице, което има качеството на страна, но неоснователна. адвокат

Решение е правилно и не е постановене в нарушение на процесуалния и материалния закон. адвокат

За да постанови обжалвания отказ, служителят по регистрацията е констатирал,  че на основание Закона за лечебните заведения, практика за медицинска помощ се може да бъде регистриране от лица с установена специалност по медицина,включително и по дентална медицина. ВКъм документацията за вписване липсва диплома, документираща, че молителят притежава необходимото образование. За да бъде удовлетворено искането за вписване, лицето по регистрацията е необходимо да се увери, че са налице условията на чл. 21 от ЗТР. Проверява се наличието на съответното заявено обстоятелство, както и съответствието му със закона. За да може да бъде удовлетворено искането за вписване,  към документацията трябва да бъдат приложени доказателства, съответната практика се представлява и ръководи от лекар, притежаващ специалност по медицина. Доказателства в подкрепа на гореизложеното обстоятелство не се приложени заедно със заявлението, а чак впоследствие с изготвената частна жалба, ето защо те не могат да поправятне могат да санират пропуска, послужил за основание да постановяване на отказ, защото регистърното производство по вписване е строго формално и заявени впоследствие, тези доказателства не могат да бъдат взети предвид. адвокат

call us icon