Open/Close Menu Адвокатска кантора в София

Съдът отмени Наредбата за платено паркиране на живеещите в центъра на София, като обаче до произнасянето на Върховния административен съд настоящата правна уредба остава. Вижте мотивите на Решение № 1321 от 25.02.2013 г. на АдмС – София по адм. д. № 5765/2012 г. накратко.

За да отмени я изцяло изцяло в частта й относно чл. 44, ал. 10, чл. 50а, чл. 50б, чл. 54, ал. 4, чл. 55, ал. 2 и § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби,съдът е приел, че в доклада, с който е предложен проекта за изменение на Наредбата липсват мотиви и основания за взетото нормативно решение. На следващо място, не са били посочени основанията, на които се въвежда посоченото ограничение от един автомобил на жилище, нито е налице обосноваване на ограничение на правата на адресатите на нормата, като  цитираната разпоредба е приета в нарушение на чл. 9, чл. 26, ал. 1 и чл. 28, ал. 2 от ЗНА.

Платено паркиране

На следващо място, с разпоредбата се определя троен размер на дължимата от субектите такса за всеки следващ автомобил, отново без да са посочени основанията и обстоятелства, които налагат това решение. Неизяснен е въпросът каква е разликата между първи, втори и следващ автомобил на жилище, както и методът на определяне на размера на таксата за следващ автомобил.

Допълнително за платено паркиране

На трето място, с правната норма не е определен начинът по-който следва да се определи кой автомобил на собствениците и/или наемателите на жилището е “първи” и съответно кой от собствениците следва да заплати таксата за първи автомобил и кой – таксата в троен размер. Така се създава  неравнопоставеност между субектите, на които би следвало да бъдат предоставени идентични по обхват права. Съдът посочва, че гореизброените условия са елементи от сложен фактически състав и следва да се съдържат в диспозицията на разпоредбата, с която се въвеждат съответните задължения. Налице е нарушение и на основни принципи на административния процес – предвидимост на действията на администрацията, съгласно който еднаквите случаи се решават по еднакъв или сходен начин; на съразмерност – административните органи упражняват правомощията си по разумен начин, добросъвестно и справедливо. Дава се пример с решение № 15599 от 17.12.2009 г. на ВАС по адм. д. № 6988/2009 г., където ВАС е приел, че решението преференциалното паркиране да се прилага само за един автомобил на жилище противоречи на целта на закона, тъй като не създава равни права на живеещите в едно жилище да се ползват от това право.

Добавяне на коментар:

*

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

call us icon