Здравейте, моля ви да ми отговорите на следните въпроси: През 1940 г. Иван Димитров купи…

Регистрация на ООД е най-новият вид търговско дружество, което е създадено с главна цел минимизиране…

Направено е искане до ОСГК на ВКС за издаване на тълкувателно решение по противоречиви становища…

С Постановление за отказ № ……………….. г. длъжностното лице по регистрация при Агенцията по вписвания…

Производството е по чл. 25 от Закона за търговския регистър – заявление за регистрация. Постъпила…

Производството е по реда на чл. 25, ал. 4, изр. 2-ро от Закона за търговския…

Противоречивата съдебна практика се свежда до две основни становища: съдът дължи произнасяне по гражданския иск,…

Права върху търговска марка С решение № ………………… г., постановено по т.д. № …/… г.,…

Съдът отмени Наредбата за платено паркиране на живеещите в центъра на София, като обаче до…

В качеството си на водещ адвокат недвижими имоти в страната, адвокат Мангъров, София разполага с…

Адвокат Мангъров, София е сред водещите адвокати бързи кредити в страната. В случай на проблем,…

При произнасянето ОСГК на Гражданска и Търговска колегия е отчело, че по въпроса съществува противоречива…