Адвокат Мангъров, София e водещ адвокат застраховки и откази за за изплащане на обезщетения по всички видове застрахователни договори пред всички съдилища в страната.

Адвокат Мангъров разполага с дългогодишен практически опит по застрахователни дела по застраховки ,,Гражданска отговорност“ на водачите на МПС, застраховки тип ,,Каско“, застраховка ,,Имущество“, застраховки ,Живот“, ,,Трудова злополука“, ,,Карго“ и ,,Помощ при пътуване“, ,,Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ и др.

Случаите на откази за изплащане на обезщетения не са рядкост, поради което е препоръчително да се обърнете към добър адвокат. Естествен е стремежът на застрахователя да си спести разходите по поправяне на вредите при възникнало застрахователно събитие, особено, когато сумите по застраховката са значителни и точно тук консултацията с опитен адвокат застраховки може да бъде от съществена полза. От друга страна, застрахованите лица не винаги разполагат с възможност да ангажират добър адвокат за работа по случая, което се използва от застрахователя, който разполага с необходимите ресурси и може да разчита на подготвен юрист и адвокат застраховки, които работят против интересите на клиентите.

Понякога застрахователните обезщетения се редуцират, без да има основания за това, или доброволно се изплащат недостатъчни обезщетения. Разчита се, че в крайна сметка клиентът да приеме нарушението на правата си, още повече ако не е в състояние да разчита на добър адвокат застрахователно право, но ако размерът на застраховката е значителен, препоръчителна е консултация с добър адвокат, който ще разгледа възможностите за съдебен иск.

Срокът за изплащане на застраховката не може да бъде по-дълъг от 15 дни от предоставяне на всички документи във връзка със събитието. Започва да тече от уведомяването на застрахователя, а плащане може да бъде отказано само при при доказана със съдебно решение измама или съществено неизпълнение на клаузи по застрахователния договор, което може да бъде преценено от добър адвокат. Неплащане на вноски по застраховката не е основание за отказ. Образуването на производство пред застрахователя за изплащане на щетите е необходимо условие за съдебно оспорване на отказа на застрахователя.

Не е в интерес на застрахования да подпише споразумение за отказ от бъдещите искове, а преди сключване на споразумение за частично обезщетение е препоръчителна консултация с добър адвокат застрахователно право.

Адвокат застрахователно право от адвокатска кантора Тодор Мангъров ще ви помогне с консултации преди сключване на различни видове застраховки, съвети за действията, които е необходимо да бъдат предприети за получаване на застрахователно обезщетение, процесуално представителство и правна защита пред всички съдилища в страната при откази за изплащане за застрахователни обезщетения, изготвяне на молби за получаване на обезщетение от застрахователя, подготовка на възражения при откази за изплащане на обезщетения или корекции при ексцес и др.

Адвокат Мангъров, София е сред най-добрите адвокати в София и разполага със солиден опит във воденето на застрахователни дела по всички видове застрахователни договори.

Връзка с Нас

Нуждаете се от застрахователно обезщетение?