Стратегическа цел на адвокатска кантора Тодор Мангъров е защита на правата на човека, планиране и осигуряване на представителство при подготовката  на жалби пред ЕСПЧ в г. Страсбург. Адвокат Тодор Мангъров предоставя висококвалифицирани устни и писмени консултации и съвети на държавни органи и правозащитни институции, така също преценка на критериите и перспективите  за допустимост на бъдещи жалби с адресат Европейския съд по правата на човека в град г. Страсбург.

Съществуват ли формални изисквания към жалбите за правата на човека до ЕСПЧ?

Важно е да се знае, че Европейската конвенция и практиката на Европейският съд в г. Страсбург предвиждат строги и формални изисквания и критерии за допустимост на жалбите. Оплакване до ЕСПЧ се подава на специална бланка, в писмена форма и може да бъде подадено не само от адвокат, но и от самия пострадал. Съгласно ЕКЗПЧОС, жалба до Съда може да бъде подадена  до изтичане на четири месеца от постановяване на окончателното съдебно решение по националния закон.

Отличава ли се жалбата за правата на човека в сравнение с обикновена искова молба?

Подготовката на жалба до Европейския съд в г. Страсбург съществено се различава от обикновената искова молба, поради което е препоръчително съдействието на добър адвокат, специалист в представителството пред Европейския съд по правата на човека в г. Страсбург.  Неспазването на изискванията по подготовка на жалбите винаги води до нарушение на критериите по допустимост, а това е равносилно на недопускане до разглеждане.

Какви са условията за допустимост?

Необходимо е да се знае, че изискването за изчерпване на всички вътрешни средства за защита е относимо само при оплакване за нарушение на правото на справедлив съдебен процес – чл. 6 от ЕКЗПЧОС. Ако се пледира нарушение на друго човешко право, жалба може да бъде подадена директно до Съда в г. Страсбург и без да са изчерпани вътрешните средства за защита.

Кой следва да подпише жалбата за правата на човека?

Жалбата следва да бъде подписана както от лицето, което твърди нарушение на защитено от Конвенцията право, така и от упълномощения адвокат. Ако жалбата е подписана само от адвокат, а не и от фактическия жалбоподател, или е ползвана нестандартна бланка, изтеглена не от сайта на ЕСПЧ в Страсбург, това води до автоматично отхвърляне на жалбата, без да бъде разглеждана по същество.

Задължително ли е участието на адвокат по правата на човека?

Подготовката на жалба до Европейският съд в Страасбург следва да се извърши от добър адвокат по права на човека. Това е така, защого е необходимо задълбочено познаване както на практиката на Съда, така и на редица международни и европейски инструменти за регулиране на обществените отношения по правата на човека, които са закрепени в международни конвенции.

Кои са най-важните международни документи?

Освен Европейската конвенция за правата на човека, ключови международни документи  са Всеобщата декларация за правата на човека и Международният пакт за гражданските и политически права. Важен документ е и Международният пакт за икономически, социални и културни права и Конвенцията за правата на детето. Закрила предоставят и Международната конвенция за елиминиране на расовата дискриминация, Конвенцията за елиминиране на всички форми на дискриминация срещу жени, Конвенцията срещу тормоз и други форми на жестокост, нечовешко или деградиращо отношение. Не толкова често се цитират и Конвенцията за защита на мигранти, работници и членове на техните семейства, Конвенцията за правата на лицата с увреждания и др.

Понятие за основните права и свободи на човека

За основополагащи човешки права се считат правото на равенство пред закона, правото на живот, свобода и лична сигурност, свободата от намеса в личното пространство, семейството, дома и кореспонденцията. Съществено място заемат и опазването на правото на собственост, правото човек  да се счита за невинен до доказване на вина, свободата на вярата и религията и др.

Следва да се има предвид, че при определени обстоятелства е възможно правата на човека да бъдат ограничавани  със закон. Това се практикува, когато е необходимо да се защитят интереси от по-висш порядък, например за поддържането на обществения ред в случаи на бедствия, както и в името на общото благоденствие, разглеждано като по-висше благо спрямо правата на отделната личност.  Във всеки конкретен случай, когато има съмнение за нарушаване на човешки право е необходимо добър адвокат да разгледа казуса. Ако  действително се касае за неправомерно нарушаване на основните и ненакърними човешки права, жалба може и следва да бъде подадена.

адвокат права на човека

Инструментариум за защита на правата на човека

Всеобщата декларация за правата на човека урежда основни човешки права като равенство, защита от дискриминация, защита на правото на живот, право на достъп до съд, право на убежище, право на гражданство, право на социална сигурност, право на труд, права, свързани с жизненото равнище и др.

Въпреки че декларацията не е юридически задължителна, тя създава база за развитие, от която са изведени два основни, вече ангажиращи държавите актове по отношение на правата на човека. Такива са споменатите Международен пакт за граждански и политически права и Международен пакт за икономически, социални и културни права на гражданите, както и протоколите към тях.

Предвидена е и правна възможност за междудържавни спорове и жалби, както и процедура по индивидуални жалби на граждани срещу отделна държава.

Важни за страната ни са и регионалните инструменти, в рамките на ЕС, тъй като предоставят по-пряка закрила и по-бърз механизъм за пораждане на последиците, най-често свързани с обезщетяване на засегнатите граждани.Основополагащо значение има Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС), която е в сила за България от 1992 г. Контролът за спазване и зачитане на закрепените в Конвенцията права на човека се осъществява от Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ).

Защита на правата на човека пред Европейския съд в г. Страсбург

Правата и свободите, които са гарантирани от ЕКЗПЧОС са граждански, политически и лични, в това число основополагащи такива като правото на живот, забраната на изтезанията и право на свобода и сигурност. Тук спадат също и правото на справедлив съдебен процес, съвестта и религията и свобода на словото. Защитими са правото на ефикасни средства на защита, зачитането на личния и семейния живот, свободата на мисълта др. С допълнителните протоколи към ЕКЗПЧОС се осигурява и защита на водещото  право на собственост, правото на образование, правото на свободни избори и свободата на движение, ката се отменя смъртното наказание.

Има ли срок за подаване на жалба до ЕСПЧ в г. Страсбург?

Следва да се подчертае,  че през 2022 г. срокът за подаване на жалба бе намален от 6 на 4 месеца, които започват да текат от окончателното решение на последната национална инстанция, когато оплакването е нарушение на правота на справедлив съдебен процес.

Какъв е процентът на допустимост на жалбите?

ЕСПЧ не толерира нарушението на основните права и свободи на човека и често инициираните производства завършват с осъдителни решения за заплащане на обезщетение от съответната държава, допуснала нарушение на базовите свободи и принципи за защита на правата на човека.

Адвокатска кантора Тодор Мангъров и лично адвокат Тодор Мангъров –  водещ адвокат в областта на защитата на човешките права пред ЕСПЧ, г. Страсбург Ви насърчават да не се колебаете да ни потърсите, ако имате нужда от защитата, която ЕКЗПЧОС предоставя.

Връзка с Нас

Повече информация за правата на човека