Адвокат Тодор Мангъров, София е сред водещите адвокати по правата на човека в България. Главен акцент в дейността на Адвокатска кантора Тодор Мангъров е процесуално представителство пред Европейският съд по правата на човека в гр. Страсбург по дела за обезщетения при нарушения на правото на Общността. Професионален приоритет са обществено значими дела пред национални и международни съдилища, разработване на анализи и становища във връзка със системни пороци на законодателството за различни клиенти и постоянно обогатяване на експертния потенциал на кантората.

Предоставяме правна помощ и съвети от добър адвокат във връзка със защитата на правата на човека, гарантирани от Конвенцията за защита на правата на човека, която се изразява в подготовка на жалби до Европейската комисия, преюдициални запитвания и оплаквания до Съда на Европейския съюз в Люксембург, Съда на публичната служба на ЕС, Комитета па правата на човека към ООН и др.

В качеството си на адвокат права на човека, адвокат Мангъров, София разполага с богат професионален опит във воденето на дела срещу държавата по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) и подготовката на жалби пред Европейският съд по правата на човека в гр. Страсбург.

Инициирането на производството пред ЕСПЧ Съда в гр. Страсбург се осъществява посредством жалба, написана на български или английски език от добър адвокат по правата на човека, който познава практиката на ЕСПЧ в Страсбург. Оплакването може да бъде свързано с накърняване на основните права, на първо място правото на живот, случаи на грубо или унизително отношение по време на следствието, забавяния при разглеждане на делата, нарушения на правото на собственоста и справедлив съдебен процес, липса на ефективни средства на защита и др.

Жалбата следва да третира нарушение, извършено от орган на държавна власт, национален съд съд или публична администрация и може да бъде подадена в шестмесечен срок от влизане в сила на решението на последната съдебна инстанция в страната.

Представителството чрез добър адвокат защита правата на човека не е задължително, но е препоръчително с оглед необходимостта от позоваване на богатата практика на Съда, която до момента наброява над 20 000 решения по разнообразни казуси.

При разглеждане на жалбата съдът най-напред указва на страните възможността за сключване на споразумение, като ако такова не бъде постигнато се присъжда финансова компенсация. Ако не бъде установено нарушение, жалбоподателят не дължи съдебни разходи или разноски за адвокат. Продължителността на делото е различна и зависи от сложността и обществения интерес на казуса. Съобщения се връчват само чрез адреса на упълномощения адвокат.

Всяко производство пред международните съдилища допринася за синхронизиране и хуманизация на съдебната и управленска практика в страната, което е нашето призвание и това ни отличава след колегите ни адвокати в София.

Изпратете запитване онлайн и добър адвокат по правата на човека от Адвокатска кантора Тодор Мангъров ще ви консултира безплатно и ще оцени шансовете за подготовка на жалба до ЕСПЧ в Страсбург.

Връзка с Нас

Повече информация за правата на човека