Отмяна по чл. 239, т. 6 АПК по решение на ЕСПЧ


Производството е по реда на чл. 237 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по искане на адвокат права на човека, като представител на "====== ";ЕООД гр. София за отмяна на основание чл. 239, т.6 от АПК на влязло в сила Решение № 275 от 08.12.2005 г. на Софийски градски съд постановено по адм.д. № =====/2005 г. и на Решение № ===== от 27.10.2006.г постановено от Върховния административен съд, по адм. дело № ====/2006 г. Искането се позовава на решение на Европейския съд за защита правата на човека в Страсбург по делото ";Булвес"; АД срещу Република България. В писмените бележки се излагат доводи, че е налице решение на Европейския съд за защита правата на човека в което е установено нарушение на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи - установено е нарушение на държавата на чл. 1 от Протокол № 1. Наетият адвокат Страсбург подробно е изложил доводи, че принципните аргументи на Европейския съд за недопустимо засягане на патримониума на ";Булвес"; АД поради твърдени нарушения на негови доставчици са изцяло относими към конкретния случай - както към доставките,при които данъчния кредит на ";Елиат -2003"; ЕООД не е признат поради ";неначисляване"; на ДДС от доставчиците, така и за доставките, които не са признати за ";реални";. Счита се, че правозащитния стандарт възприет от ЕСПЧ по делото ";Булвест"; на което се позовават, като правозищитен стандарт може и в конкретния случай да послужи, като основание за отмяна на влезлите в сила решение на СГС и ВАС. Ответната страна директор на Дирекция ";Обжалване и управление на изпълнението при ЦУ на НАП - София, чрез адвокат права на човека поддържа становище за неоснователност на искането за отмяна.
Върховният административен съд, I колегия-петчленен състав, като прецени допустимостта на искането за отмяна и изложеното в нея отменително основание, приема следното:
Искането за отмяна е допустимо - подадено е в срока по чл. 240, ал. 1 АПК, тъй като Решението на Европейския съд по правата на човека, на което се позовава искателя е от 22.01.2009 г., от страна по делото, за която съдебният акт е неблагоприятен - чл. 238, ал.1 АПК. Разгледано по същество искането е неоснователно.
Основанието за отмяна по чл. 239, т. 6 АПК изисква с решение на Европейския съд за защита правата на човека да е установено нарушение на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи. Текстът изисква с решението на Европейския съд да е установено, че в атакуваното решение е допуснато нарушение на Конвенцията. Това решение трябва да е постановено по конкретно дело и установеното нарушение на Конвенцията да е по отношение на страната, която иска отмяната на това основание. Решението на Европейския съд не важи спрямо всички, а само между страните по конкретното дело.Неговата задължителност не се разпростира върху останалите адресати на коментираните в решението материалноправни норми за които е установено, че в конкретния казус са приложени неправилно. В случая искателят се позовава на Решение № 22.01.2009 г. на Европейския съд за правата на човека в Страсбург, съгласно което е установено нарушение на чл. 1 на Протокол № 1 към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи. Решението е по делото ";Булвес"; АД срещу Република България и според него ненавременното изпълнение на задълженията за отчитане на ДДС от страна на предходните доставчици е неотносимо към възникването на правото на данъчен кредит за получателя на доставката. Това решение няма действие по отношение на искателя в настоящото производство и не може да бъде основание за отмяна по чл. 239, т. 6 АПК на влязлото в сила решение на Връховния административен съд. Както се посочи съобразно по силата на чл. 239, т. 6 от АПК, на която се позовава искателя,влезлият в сила съдебен акт се отменя, когато с решение на Европейския съд по правата на човека е установено нарушение на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи. Смисълът на цитирания текст е еднозначно изяснен в правната теория и съдебната практика на Върховния административен съд по прилагането на АПК - на отмяна ще подлежи този съдебен акт, за който с решение на ЕСПЧ е установено, че противоречи на Конвенцията т. е. основанието за отмяна на порочно съдебно решение по този ред ще е наличието на решение на ЕСПЧ по същия казус между същите страни и на същото материално основание. Такова тълкуване на тази законова разпоредба е дадено и в Коментар на АПК (СИЕЛА изд. 2006 г.). Това е така тъй като отмяната е изключение от стабилитета на акта и основанията за това не могат да се прилагат разширително. Ето защо доводите на искателя, че принципните аргументи на Европейския съд за недопустимо засягане на патримониума на ";Булвес"; АД са изцяло относими към настоящия случай са неотносими по спора.
По тези съображения настоящият петчленен състав на Върховния административен съд намира искането за неоснователно, поради което следва да бъде отхвърлено, като бъдат заплатени дължмите разноски за адвокат защита правата на човека.
<a href="/http://www.topsaitove.com/">Каталог Топ Сайтове</a>

 

Развод по исков ред

Развод по исков ред поради разстройство на брака.Процедура и легална база - Чл. 52 - 59 от Семейния кодекс, Чл. 318 - чл. 329 ГПК. Чл. 15 от Закона за закрила на детето.

Инициира се съдебно производство за прекратяване на брака по исков ред поради непоправимо разстройство на брака. Необходимо е присъствието на бракоразводен адвокат.

Право на иск има всеки от съпрузите. Не е задължително процесуално представителство от бракоразводен адвокат, но е препоръчително. 3. Юридически предпоставки 1. Твърдо и непоколебимо решение на съпрузите за прекратяване на брака поради дълбоко и непоправимо разстройство. 2. Ако е налице взаимно съгласие за прекратяване на брака, то основанието за прекратяване е чл. 50 от СК.Брачното производство може да се спре искане на съпругата, ако тя е бременна, до навършване на 12-месечна възраст на роденото дете. 3. Непоправимо разстройство на брака – няма законово определение. Съглано съдебната практика на ВКС, дълбоко е разстройство на брака е състояние, което е довело до практическо прекратяване на семейната общност, а връзката е само юридическа.Разстройството на брака се съобразяват основа на база факти, които подлежат на доказване, които фаакти съдът преценява по съвест. При развод по исков ред са необходими усугите на добър бракоразводен адвокат.Съдът се произнася по следните въпроси:Ползването на семейното жилище; Фамилното име на съпругата след развода; Имуществените въпроси, ако е налице искане от страните; Отражения на въпроса за вината върху бракоразводния процес. Проблемът за разноските. Същите подлежат на връщане от загубилата делото страна, включително направените за заплащане услугите на бракоразваден адвокат. Чл. 52 от СК дава възможност за продължаване на делото за развод от наследниците, на съпруга умре, ако същият е починал преди завършване на делото. Последици от разрешаване на въпроса за вината при развод.

Единствено невиновният съпруг има право на издръжка. Вината афектира и върху ползването на семейното жилище, родителските права, отмяна на даренията между съпрузите и др. Процедура по развода. Искът се предявява по реда на чл. 318 - чл. 329 от Гражданския процесуален кодекс чрез бракоразводен адвокат. Исковата молба се подава в районния съд по местожителството на ответника. Непълнолетните съпрузи имат право сами да предявяват брачни искове и да вземат участие по тях.

Молбата се подава в 2 екземпляра - за съда и за съпруга, а ако има непълнолетни деца - един екземпляр за дирекция ,,Социално подпомагане". Исковата молба следва да съдържа: 1. Изписване на на районния съд, до когото е адресирана; 2. Името, ЕГН и адрес на ответника; 3. Правно основание на исковата молба, изложение на фактите, на които се основава иска; 4. Обяснение в какво се състои искането.

5. Приложения;

6. В молбата ищецът е следва да посочи всички доказателства и писмените доказателства, на които се основава иска.

5. Привременни мерки по отношение на децата и семейното жилище. По молба на страните съдът, определя привременни мерки относно издръжката на децата, семейното жилище и ползването на брачното имущество. По тази молба съдът се произнася в първото заседание по делото.

6.Определението не може да се обжалва, но може да бъде променяно от същия съд. Мерките действат до постановяване на съдебното решение. 6. Заседания; 6.1. Задължително напътствие към медиация. 7.Ако страните постигнат съгласие за медиация, делото се спира.

Всяка от страните има право да поиска възобновяване на делото в 6-месечен срок, след което делото се прекратява.

7.1. Съдебно заседание
Постановява се решение решение за развод при задължително произнасяне по въпроса за вината.
8. Обжалване. Провежда се пред окръжния съд.Отново не е задължително представителство от адвокат развод, но е препоръчително.

В случай не необходимост изпратете запитване до адвокатска кантора Мангъров и добър бракоразводен адвокат ще ви осигури спешна помощ за разрешаване на възникналия проблем.

 

Връчване книжа на офшорна фирма

 
Чл. 10 ГПКЧл. 129, ал. 3 ГПК
ПРЕДСЕДАТЕЛ: .............Като разгледа докладваното от съдия ....... гражданско дело № ......... по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:Производството е по реда на глава "Тринадесета" от ГПК.Образувано е въз основа на искова молба с вх. № 3/02.01.2018 г., подадена от В.В.Д., чрез процесуалния му представител - адвокат........, срещу "" С.А.С разпореждания № 317/03.01.2018г. и № 1784/12.01.2018г. производството по делото е оставено без движение, като на ищеца са дадени конкретни указания за отстраняване на нередовностите в депозираната от него искова молба в едноседмичен срок от получаване на съобщението. Едно от дадените указания на адвокат.......... е да представи доказателства за правосубектността на ответната офшорна фирма съобразно съответното национално право, включително и данни за лицата, които го представляват. Указано е и, че при неизпълнение в цялост и в срок на указанията производството по делото ще бъде прекратено.В срока за отстраняване на нередовностите е постъпила уточняваща молба от упълномощеният от ищеца адвокат от 11.01.2018г., чрез процесуалния му представител, в която посочва, че ответникът ".............." С.А. е офшорна компания, учредена съгласно законите на Република Либерия на 30.12.2011 г. Към молбата е приложена декларация за данните по международния кодекс за управление на безопасността, в която твърди, че са посочени всички данни относно ответната фирма - регистрация, юридически и търговски адрес, лице представляващо фирмата и други. Представена е официална справка от ДП "Пристанищна инфраструктура", СП Дирекция "Ръководство на корабния трафик - Черно море", в която е посочено, че м/к ".........." се намира на кей в ".............." АД - Варна, където е влязъл на 13.05.2017г. Видно от тази справка, корабопритежател на офшорната фирма  са следните три дружества: .............Предвид неотстраняваното на указаните нередовности, с разпореждане № ......../23.01.2018г. производството по делото е оставено без движение, като ищецът е задължен да посочи името и адреса на законния представител на ответника "............" адвокат........ и представи удостоверение за актуално състояние от съответния регистър на държавата, извършила вписването на дружеството, с дата на издаването му не по-стара от 6 м., удостоверяващо представителната власт на посоченото лице, съгласно изискването на чл. 127, ал. 1, т. 2 ГПК, като съобрази, че представената с молбата от 11.01.2018 г. декларация за данните по международния кодекс за управление на безопасността не представлява удостоверение за актуално състояние, като съответно същата е и с дата 28.03.2017 г.Постъпила е уточняваща молба от адвокат ................. 31.01.2018г., в която ищецът, чрез процесуалния му представител, заявява, че "очевидно" фирмата е офшорна - регистрирана в Република Либерия на 30.12.2011г. Вписаният в Либерия представител е "номинален" и няма отношения към работата на фирмата. Твърди, че фирмата се управлява чрез "реалните собственици" в Република Гърция.С разпореждане № ........./02.02.2018г. производството по делото отново е оставено без движение, като е дадена последна възможност на адвокат ............., представляващ ищеца в едноседмичен срок от получаване на съобщението да представи доказателства за процесуалната легитимация на ответната офшорна фирма - удостоверение за актуално състояние от съответния регистър на държавата, в която е регистриран ответникът, с посочване на името и адреса на представляващия ответника "........................", с дата на издаването му не по-стара от 6 м., с оглед преценка за допустимостта на производството, съответно за редовността на последващи извършени процесуални действия - напр. дали евентуално депозирания от ответника писмен отговор е подаден от лице с представителна власт. Указани са и последиците от неизпълнение на дадените указания, а именно - прекратяване на производството по делото, на основание чл. 129, ал. 3 ГПК.Съдът е изложил конкретни мотиви в разпореждането си, препис от което е редовно връчен на адвокат ............ 08.02.2018г. Отбелязано е, че правото не познава понятия като "очевидна офшорна фирма", "номинален собственик", "реален собственик". Това са само недоказани твърдения на страната. В случая именно ищецът е този, който следва да насочи иска си към субект на правото, който действително съществува и който не е прекратен. Самият процесуален представител посочва, че ответното дружество е регистрирано в Република Либерия на 30.12.2011г. В производството обаче не са представени каквито и да е доказателства, удостоверяващи обстоятелството, че към настоящия момент това дружество продължава да съществува, че е годен субект на правото, съответно, че може да бъде процесуално легитимирано да отговаря по предявения иск. Доколкото ответникът е офшорна фирма, съдът е възпрепятстван да направи служебна проверка за неговата правосубектност. Именно задължение на ищеца е да представи надлежни доказателства за актуалното състояние на ответното дружество, с оглед предоставяне на възможност на съда да направи преценка за допустимостта на производството, съответно за преценка редовността на последващи извършени процесуални действия - напр. дали евентуално депозирания от ответника писмен отговор е подаден от адвокат с представителна власт.С молба от 12.02.2018 г., процесуалният представител на ищеца адвокат ...............посочва, че вече е представено становище относно изискването на съда за представяне на актуално състояние. Твърди, че срещу ответника са заведени множество дела и на тях е даден ход, като други състави на ВРС, ВОС и ВАпС не са изискали актуално състояние и са приели наличните в българските администрации данни относно пасивната легитимация на ответното дружество. Заявява, че не е в състояние да се снабди с исканото удостоверение за актуално състояние от Либерия. Счита, че при преценка на съда на основание чл. 10 ГПК, следва да разпореди набавянето му по служебен път.Въз основа на гореизложената фактическа обстановка и изричното посочване от адвокат.............., че няма да изпълни указанията на съда да представи надлежни доказателства за процесуалната легитимация на ответното дружество, съдът приема, че производството по делото следва да бъде прекратено, на основание чл. 129, ал. 3 ГПК.Производството по делото е оставяно многократно без движение, с ясни и конкретни указания до ищеца да представи доказателства за правосубектността на ответното дружество съобразно съответното национално право, в което същото е регистрирано, както и да посочи ясно лицата, които го представляват.В тази връзка е представена декларация за данните по международния кодекс за управление на безопасността с дата 28.03.2017 г. /с давност повече от 9 месеца преди депозиране на настоящата искова молба/, с превод на български език. Тази декларация обаче не е подписана, не е ясно кой е декларирал описаните в нея данни, изхожда от Република Кипър, която не е държавата по регистрация на ответното дружество, доколкото сам ищецът посочва, че същото е регистрирано в Либерия.Представената справка от ДП "Пристанищна инфраструктура" от 09.01.2018г. удостоверява обстоятелството, че към настоящия момент кораб ".........." се намира в пристанище Варна на кей в корабостроителен завод "............" АД - Варна, където е влязъл на 13.05.2017г. Същата обаче не установява обстоятелства относно процесуалната легитимация на ответника. ДП "Пристанищна инфраструктура" не е орган, който може да удостоверява такива обстоятелства въз основа на съответния регистър воден в държавата, където е учредено дружеството. В посоченото предприятие са подадени данни, че корабопритежател на м/к ".........." са три дружества, като е посочен адрес за едното от тях, но не е ясно дали това е официално регистрирания адрес на ответното дружество /още повече, че този адрес е различен от посочения от ищеца адрес в исковата молба, тоест не е ясно на кой адрес следва да бъдат връчвани съобщения на ответника/. Не е възможно и да се установи въз основа на какви официални документи, държавното предприятие е приело, че именно тези дружества са собственици.В тази връзка, съдът в последното разпореждане, с което производството по делото е оставено без движение, е указал на адвокат.........., че следва да насочи иска си към субект на правото, който действително съществува и който не е прекратен, съответно да представи доказателства за това с оглед преценката на съда за допустимост на производството, съответно за преценка редовността на последващи извършени процесуални действия - изпращане на препис от исковата молба, получаването му от лице, което има право да го получи, съответно дали подадения отговор на исковата молба изхожда от представител на ответника и т. н.Още повече, че в уточняващата си молба адвокат....... посочва, че на борда на кораба той е нает от посредническа фирма в град ........., ......., като е нямал и няма пряк контакт с работодателя ".............." С.А.Всеки съдебен състав дължи да направи самостоятелна преценка за редовността и допустимостта на предявения иск, въз основа на представените пред него доказателства и не е обвързан от евентуално направена такава преценка от други състави във Варненския апелативен район, въз основа материалите по образуваните пред тях дела.Следва да се отбележи, че именно на основание чл. 10 ГПК - принципът за установяване на истината, съдът трикратно е указал на ищеца, че следва да установи факт, който е от значение за решаване на делото - да представи надлежни актуални доказателства за процесуалната правосубектност на ответното дружество и на представляващия го адвокат. За съда не съществува задължение по служебен път да събира по делото данни.В заключение следва да се посочи, че след като на три пъти делото е оставяно без движение и в последната си молба ищецът изрично посочва, че не е в състояние да се снабди с удостоверение за актуално състояние на ответника от Либерия, оставянето на делото без движение за четвърти пореден път, с даване на същите указания, би било в нарушение на принципите за равнопоставеност, диспозитивно начало и процесуална икономия. Предвид отказа на страната да съдейства за установяване на пасивната процесуална легитимация на ответника, производството по делото следва да бъде прекратено.Мотивиран от горното, ВРСО П Р Е Д Е Л И:ВРЪЩА на основание чл. 129 ал.3 от ГПК молба с вх. № 3/02.01.2018 г., на ВРС подадена от В.В.Д., въз основа на която е образувано гр.д. № ........ по описа на ..... за 2018 г., като ПРЕКРАТЯВА производството по делото.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред .......... окръжен съд, в едноседмичен срок от съобщаването на ищеца.

Намаление на капитала офшорна фирма

Производството е по реда начл. 530 във вр. Гл. 21 отГПК;чл. 25 ал. 4ЗТР, образувано по жалба, подадена от адвокат. Ж.К., в качеството му на пълномощник на офшорна фирма ,,Интенешънъл Юнайтед Кепитъл" срещу отказ надлъжностното лице по регистрацията при Агенция по вписванията, Търговски регистър, по заявление за обявяване на акт - решение за намаляване на капитала на фирмата. В жалбата се твърди, че обжалваният отказ е незаконосъобразен предвид неправилността на дадените указания за представяне на документи, установяващи представителната власт на лицето, представлявало съдружника на общо събрание на офшорната фирма, с които длъжностното лице по регистрацията към ТР при АВп е излязло извън обхвата на дължимата проверка по заявлението за обявяване на акт. Отделно от това се сочи, че приложените от адвокат....... документи към заявления Обр. Г 1 и Обр. Ж 1 установяват изпълнение на изисквания на закона относно приемането на подлежащия на обявяване акт. Петитумът на жалбата е за отмяна на отказа, с указания за извършване на исканото обявяване.Жалбата е представена в заверено копие, придружено с копия от приложените документи към заявления Обр. Г 1 и Обр. Ж 1, подадени по електронен път, както и копия от указания от 08.11.2013г. и от обжалвания отказ, съгласно изискванията на чл. 25 ал. Жалбата е подадена в срока по чл. 25 ал. 1ЗТР, от легитимирано лице - адвокат с изрично пълномощно, заявител по отказаното вписване, и е процесуално допустима. Представени са доказателства за внасяне на дължимата държавна такса по сметка на ВОС.Варненският окръжен съд, с оглед наведените оплаквания и представените при регистрацията на заявлението доказателства, и въз основа на справка чрез публичния достъп до данните на електронния сайт на Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, приема за установено от фактическа и правна страна следното:Регистърното производство е образувано по заявление Обр. Г 1, подадено по електронен път от адвокат Ж.К. в качеството му на пълномощник на „ Велина" ООД със седалище гр. Варна, представлявано от адвокат Михайлов, за обявяване на акт по чл. 61, ал. 2, т. от Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър, а именно решение на общо събрание на съдружниците за намаляване на капитала на дружеството.Обжалваният отказ е мотивиран с констатациите на длъжностното лице, че към заявлението не са приложени документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, упълномощило адвокат Г. А. да представлява на общо събрание съдружника „ Велина" ООД, както и че пълномощно за представителство на съдружник, с нотариална заверка на подписите от длъжностно лице от администрацията на гр. Никозия, Кипър, придружени с превод на български език, не отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 3 от Наредба № 1, тъй като липсва удостоверяване на подписа на преводача от МВнР, Дирекция „Консулски отношения", Сектор „Легализации и заверки". За да се произнесе по основателността на жалбата, съдът намира за необходимо да посочи на първо място, че не приема за основателен основния довод на жалбоподателя досежно обхвата на дължимата от ДЛР проверка по заявление за обявяване на актове по чл. 61 от Наредба № 1.Съгласно разпоредбата на чл. 62 от Наредбата към заявлението за обявяване на актове се прилагат, освен подлежащият на обявяване акт в оригинал, нотариално удостоверен препис или в заверен от заявителя препис, с препис от акта, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени; и документи, които доказват изпълнение на изисквания относно приемането на подлежащия на обявяване акт, ако такива са установени със закон, както и други документи съгласно изискванията на закона. В правомощията на длъжностното лице по регистрацията, съгласно чл. 21, ЗТР, във вр. чл. чл. 62 от Наредбата е да провери дали към заявлението са приложени всички изискуеми документи, в т. ч. доказателства за редовното свикване и провеждане на общото събрание и дали подлежащият на обявяване акт отговаря по външните си белези на изискванията на закона. В тази връзка дадените от ДЛР указания за представяне на документи, доказващи изпълнение на изисквания относно приемането на подлежащия на обявяване акт, а именно за установяване представителната власт на лицето, упълномощило Г. А. за участие и гласуване в общо събрание като представител на съдружника не са такива за установяване на факти извън обхвата на проверката. Разпоредбата на чл. 137 от ТЗ предвижда изискване за изрично писмено упълномощаване в случаите, при които юридическото лице - съдружник участва и гласува в общо събрание чрез лице, което не е негов законен представител. В конкретния случай обаче представителната власт на лицето, което е упълномощило Г. А., не може да бъде установена от изискания от ДЛР документ - удостоверение за актуално състояние на чуждестранното юридическо лице / извлечение от съответния регистър/. Съдружникът „САКРИМА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛИМИТЕД" е офшорна фирма, регистрирана от адвокат офшорна фирма на Британски Вирджински острови. Режимът на търговска регистрация в тази зона е максимално либерализиран, при спазване на принципи на конфиденциалност и анонимност. Предвиденият в националния закон официален документ за удостоверяване на търговска регистрация съдържа данни за номер на регистрация, регистрационен адрес и регистрационен агент, но не и такива относно размер на капитал, съдружници, дялове, законни представители. При тази специфика на търговската регистрация на съдружника- чуждестранно юридическо лице, преценката на ДРЛ за законна представителна власт следва да се направи въз основа на други документи, приложени от заявителя. Съдът приема, че в случая представеният от заявителя частен писмен документ към заявление обр. Ж 1, обективиращ решение на Съвета на директорите от 19.09.2013г. за упълномощаване на Г. С. А. от директора Е. М., и приложената към заявление обр. Г 1 декларация почл. 13, ал. 4 ЗТР, са достатъчна да обоснован извод, за целите на регистърното производство, за представителна власт на лицето, упълномощило наетия адвокат Г. С. А.Видно от приложените документи по електронното досие на партидата „на офшорната фирма, адвокат Василев се легитимира като представител по пълномощие на офшорна фирма от 2006г., от момента, в който чуждестранното дружество е вписано като съдружник. В актуалния дружествен договор адвокат Василев е вписан като изрично упълномощено лице по смисъла на ТЗ, което упражнява правата на адвокат Петров, представител на чуждестранния съдружник. Същият е приеман като такъв до момента от органите на дружеството. По аргумент от разпоредбите на чл. 137, ал. 4 ТЗ, общото упълномощаване на адвакат Василев за упражняване правата на чуждестранния съдружник, въпреки целта на упълномощителя това лице да бъде приравнено на законен представител в отношенията между представлявания съдружник и дружеството, не е достатъчно за валидно участие и гласуване в ОСС. За установяване спазването на изискванията на ТЗ по конкретното заявление, както и по предходни заявление за вписване на промени и обявяване на актове пред регистърните органи / регистърен съд и АВп/, са представени изрични пълномощни за специална представителна власт на адвокат Петров, въпреки общото упълномощаване по чл. 65, ал. 1 ТЗ, което не е оттегляно.Съдът приема, че приложеното към заявление Обр. Г 1 пълномощно от 19.09.2013г., с която се дава изрична представителна власт на адвокат Василев за участие ОС на офшорна фирма ООД в качеството на представител на съдружника - чуждестранно юридическо лице, се ползва с доказателствена сила за обстоятелствата по чл. 137, ал. 4ТЗ, чието установяване се цели от заявителя, по следните съображения:Според чл. 7, ал. 2 от Наредба № 1/14.02.2007г. документите на чужд език се представят заедно със заверен превод на български език, изготвен съгласно чл. 2 а, ал. 2 от Правилника за регализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Посоченият подзаконов нормативен акт, към който препраща Наредбата обаче, не предвижда легализация или заверка на частни писмени документи, в които няма удостоверяване на подпис, дата или съдържание от чуждестранен държавен орган или нотариус - по аргумент за обратното от чл. 19 от Правилника. Преводите на публични документите и другите книжа, подлежащи на легализация или заверка, се извършват от Министерството на външните работи, а в чужбина - от дипломатическите и консулските представителства на Република България. Министерството на външните работи, респективно отдел "Консулски", може да възлага с договор преводите да се извършват от държавни, обществени, кооперативни и частни фирми.Преводът на приложеното към заявлението пълномощно е направен от „Димана" ЕООД, което дружество е в списъка на лицата, на които е възложено по договор извършване на официални преводи на публични документите и другите книжа, подлежащи на легализация или заверка, публикуван на интернет страницата на Министерство на външните работи. Пълномощното е с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, придружено с апостил. Подписът на преводача на документите, извършил превода по възлагане на МВнР, по силата на сключен договор по чл. 2 а, ал. 2 от Правилника, не е последващо заверен от МВнР, Дирекция „Административно обслужване на български и чуждестранни гражздани", Сектор „ Легализации и заверки". В резултат на това не е завършен фактическият състав за заверката, заместваща легализацията на направеното от чуждестранния нотариус удостоверяване на подписа на адвокат Василев. Без последващата заверка на подписа на преводача, завършваща заместващата легализацията процедура по отношение на нотариалното удостоверяване, документът се приравнява на такъв, на чиято форма отговаря - частен писмен документ, без нотариална заверка, придружен с официален превод на лице по чл. 2 а, ал. 2 от Правилника. В това си качество и форма документът не е лишен от доказателствена сила и е годен да удостовери пред регистърния орган представителна власт за участие в ОСС, тъй като разпоредбите на чл. 137, ал. 4 ТЗ предвиждат обикновена писмена форма на упълномощаване за участие в общо събрание на съдружници в ООД, без изисквания за удостоверяване на подпис, дата или съдържание. По същите съображения с доказателствена сила се ползва и представеният от заявителя частен писмен документ към заявление обр. Ж 1, обективиращ решение на Съвета на директорите на офшорна фирма „" от 19.09.2013г. за упълномощаване на адвокат Ленков от директора Е. М., придружен с официален превод.Изложеното обосновава крайния извод на съда, че приложените от . документи доказват изпълнение на изисквания на закона относно приемането на подлежащия на обявяване акт по чл. 61, ал. 2, т. 10 от Наредба № 1 от 14.02.2007г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър. Обжалваният отказ на действията на адовокат офшорна фирма Василев е неправилен и следва да бъде отменен, като на Агенцията по вписванията следва да бъдат дадени задължителни указания за извършване на исканото обявяване.

Tender procedures

Tender  procedure as usual refers to the process where the governments or other institutions  invite partcicpants for a large projects, where the project proposals  have to be submitted within a strict deadline. A typical case  of a tender project involves a government  or municipality institution letting a contract to a private sector contractor to buld a infrastructure project. The  government or the municipality  structure is the promoter and usualy it has planned the work, also it is paying for the performance and the fulfilment of the contract. A private sector contractor  is appointed to execute and finish the construction works.

Todor Mangarov Law office can assist you with consultations and preparation  of all paperwork, pertaining to participation in public procurements in Bulgaria.

We can help you with the following:

Legal analysis and specification of the type and procedure further to the thresholds determined in the Bulgarian law;

Legal justification of the type and the scope of bulding works that should be performed as per the public procurement contract;

Filling in of all necesarry documents as per the respective requirements:

Preparation of the required samples of declarations required for the particular procedure;

Preparation of a price offer;

Praparation of power of attorney and participation and guarantee documents and samples;

Negotiation and preparation of the methodology for assesment of the offer – respective to the assessment criteria;

Praparation of the public procurement contract;

Drafting of the package for selection of the contractor with regards of the letter of assignment;

Appealing of Public procurements procedure before the Komission for protection of the competition and the highest court;

Our service also include drafting and negotiation with regards of the correspondence in case of additional questions and issues arrisen;

Legal assistance and preparation of the answers pertaining to possible questions by side of potential applicants in the procedure;

Praparation of the documents with the respect for the work of the Commission assessment of the offers till the conclusion of the final contract contract;

Consultation and legal analysis of selection procedure with regards of the experts;

Notification of the participants in the procedure with regards of the future contractor;

Examination of documents, prepared by third persons;