Застрахователни обезщетения

Адвокат Мангъров, София e водещ адвокат застраховки и откази за за изплащане на обезщетения по всички видове застрахователни договори пред всички съдилища в страната.

Адвокат Мангъров разполага с дългогодишен практически опит по застрахователни дела по застраховки ,,Гражданска отговорност" на водачите на МПС, застраховки тип ,,Каско", застраховка ,,Имущество", застраховки ,Живот", ,,Трудова злополука", ,,Карго" и ,,Помощ при пътуване", ,,Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и др.

Случаите на откази за изплащане на обезщетения не са рядкост. Естествен е стремежът на застрахователя да си спести разходите по поправяне на вредите при възникнало застрахователно събитие, особено, когато сумите по застраховката са значителни и точно тук консултацията с добър адвокат застраховки може да бъде от съществена полза. От друга страна, застрахованите лица не винаги разполагат с възможност да ангажират добър адвокат за работа по случая, което се използва от застрахователя, който разполага с необходимите ресурси и може да разчита на подготвен юрист и адвокат застраховки, които работят против интересите на клиентите. 

Понякога застрахователните обезщетения се редуцират, без да има основания за това, или доброволно се изплащат недостатъчни обезщетения. Разчита се, че в крайна сметка клиентът ще преглътне нарушението на правата си, още повече ако не е в състояние да разчита на добър адвокат застрахователно право, но ако размерът на застраховката е значителен, препоръчителна е консултация с адвокат, който ще разгледа възможностите за съдебен иск.

Срокът за изплащане на застраховката не може да бъде по-дълъг от 15 дни от предоставяне на всички документи във връзка със събитието. Започва да тече от уведомяването на застрахователя, а плащане може да бъде отказано само при при доказана със съдебно решение измама или съществено неизпълнение на клаузи по застрахователния договор. Неплащане на вноски по застраховката не е основание за отказ. Образуването на производство пред застрахователя за изплащане на щетите е необходимо условие за съдебно оспорване на отказа на застрахователя. 

Не е в интерес на застрахования да подпише споразумение за  отказ от бъдещите искове, а преди сключване на споразумение за частично обезщетение е препоръчителна консултация с добър адвокат застрахователно право.

Адвокат застрахователно право от адвокатска кантора Тодор Мангъров ще ви помогне с консултации преди сключване на различни видове застраховки, съвети за действията, които е необходимо да бъдат предприети за получаване на застрахователно обезщетение, процесуално представителство и правна защита пред всички съдилища в страната при откази за изплащане за застрахователни обезщетения, изготвяне на молби за получаване на обезщетение от застрахователя, подготовка на възражения при откази за изплащане на обезщетения или корекции при ексцес и др.