Адресът при регистрация на фирма

Подадено е заявление за регистрация на фирма, което е отказано от длъжностното лице по вписванията по причина, че адресът на управление на дружеството не е индивидуализиран в необходимата степен.

Агенция по вписванията е достигнала до извода, че в случая е от значение изясняване на понятието ,,адрес".  Под  адрес на управление се разбира определено населено място, следователно при определяне на адреса на юридическото лице следва да намери приложение Закона за гражданската регистрация, където е дефинирано понятието ,,адрес", освен това същият е регламентиран и в ЗКИР, където се разглежда института ,,административен адрес", който включва областта, общината,улицата, квартала, номера, входа, етажа и обекта в сградата. В заявлението за вписване на това основание трябва да се изпишат държавата, името на областта, общината и населеното място, съответната улица или булевард, жилищен комплекс, вход, етаж и обект в сграда.  Адресът на управление се вписва в Търговския регистър и индивидуализира търговеца, като при непълнота на заявените сведения целта на закона не може да бъде изпълнена, на което основание се отказва вписването. адвокат софия

Защитата на молителя, представлявана от правоспособен адвокат излага аргументи за назаконосъобразност на отказа.

Съдът не споделя заключението на длъжностното лице по вписванията.

Посочва се, че безспорно административният адрес индивидуализира юридическото лице, но но непопълването на всички графи от заявлението за регистрация на фирмата не могат да попречат на функцията по индивидуализация на компанията.Фактът, че адресът е вписан единствено като град...., зона ...... не пречи търговецът да бъде индивидуализиран, защото това би означавало много ог селата в България, където липсва административно деление да не могат да бъдат индивидуализирани.

След това се указва, че лицето по регистрацията разполага единствено с правото  да удостовери налица ли са изискванията на чл.21 от Закона за търговския регистър. Липсва изискване за прилагане на документи, детайлно индивидуализиращи съответният административен адрес, не е регламентирана и възможност за контролиране и изискване на документи по във връзка с допълнителна индивидуализация на адреса на управление. удостоверяващи съществуването и индивидуализацията на посочения от търговеца адрес на управление при първоначалната регистрация на търговеца, респ. при промяна адреса му на управление, нито установява възможност и механизъм за контрол и проверка по отношение на адреса на управление.

вление на дружеството.

 Предвид гореизложеното съдът намира, че обжалваният отказ следва да бъде отменен.