Home

Незаконосъобразен отказ за регистрация на фирма

Производството е по чл. 25 и сл. ЗТР.
Образувано е по повод жалба на Ц. Т. С. от гр. Н. против Отказ № ... за извършване на първоначална регистрация на фирма .... ООД, постановен на ................ г. от длъжностно лице по регистрацията при Агенция по вписванията.адвокат 
В жалбата се твърди, че отказът е незаконосъобразен. Той бил постановен, поради неизпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 4 от Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър, което неизпълнение не било налице. Иска се отмяна на отказа и даване на задължителни указания за извършване на вписването. Приложени са изискуемите по закон документи: отказ, заявление и приложения към него.

Б. окръжен съд, след като прецени приложените доказателства и съобрази законовите разпоредби, приема за установено следното:
На ................. жалбоподателят ............ депозирал пред АВ заявление образец А4 за първоначална регистрация на дружество за ограничена отговорност с фирма ..... ООД, със седалище гр. ........... адвокат
Към него, наред с другите документи, адвокат приложил в оригинал вносна бележка № ......................г. за платена такса за вписване на ООД в размер на 160 лв., вносна бележка от.................... г. за внесен капитал от съдружника Ц. С. и вносна бележка от ................. г. за внесен капитал от съдружника Б. Б.адвокат
Приложен е към преписката обжалваният отказ № 2..., с който неидентифицирано длъжностно лице по регистрацията приело, че "за документите за внесен в банка капитал и документа за внесена държавна такса не са изпълнени изискванията на чл. 7, ал. 4 от Наредба № 1..., съгласно който заявителят прилага документите в оригинал, нотариално удостоверен препис или в заверено от него копие". Отказът е подписан от друго неидентифицирано лице, поставило запетайка пред подписа си.адвокат
Отказът е незаконосъобразен, поради следното:
На първо място, отказът не съдържа данни за длъжностното лице, което го е постановило - не са посочени имената му, а и подписът е положен от друго лице.адвокат
По същество - не е налице нарушение на чл. 7, ал. 4 от Наредба № 1.... - оригиналната преписка, изискана от съда и изпратена от АВ, се намират оригинални платежни банкови документи, както за платена държавна такса, така и внесен капитал. При това положение, не са били налице пречки за извършване на вписването. Обжалваният отказ следва да бъде отменен, а на АВ следва да се укаже да извърши исканото вписване.

адвокат ЧЕЗ, адвокат Виваком, адвокат,  адвокат незаконно уволнение.