Право на потребителите

През 2005 г. влезе в сила Законът за защита на потребителите, който очерта структурната рамка на защита на правата  на потребителите в търговския оборот. Независимо от  невинаги високия материален интерес, защитата на правата на потребителите е  задача, която изисква специфични познания и опит.

Адвокат Тодор Мангъров, София защищава правата и интересите на потребителите във взаимоотношения и контактите им с производителите и разпространителите в търговската мрежа.

Освен най-масовите оплаквания за нарушени и неприети гаранции или неприети възражения за разваляне или отказ от договори, на разположение сме за разрешаване на спорове при покупката на стоки или услуги, откази за замяна или поправка на некачествена стока или непредоставяне на изискуемата по закон информация или гаранция и др. 

Съгласно Закона за защита на потребителите всяка неравноправна клауза, включително заобиклящите допустимия ГПР съгласно Закона за потребителския кредит е незаконна. Нарушено е в случая изискването за добросъвестност при договарянето, а това до неравнопоставеност между правата и задълженията на търговеца и потребителя. Неравноправните клаузи  са нищожни и нямат правно действие.

Комисията за защита на потребителите е оторизирана да разглежда оплакванията и жалбите, свързани с нарушенията на правата купувачите на стоки и услуги. В случай на нарушение трябва да бъде сезирана с жалба, която трябва да съдържа определени реквизити, сред които наименованието на институцията, до която е адресирана, име и адрес на жалбоподателя, фирма и адрес на извършилия нарушението търговец, описание на нарушението и копия на документите, удостоверяващи продажбата.

Комисията разполага с правомощия да упражнява контролира и санкционира нелоялните търговски практики, тя може да издава задължителни предписания и да предявява съдебни искове за прекратяване на действия в нарушение на интересите на потребителите.

Оправомощена и задължена е да контролира безопасността на стоките, да издава задължителни предписания за корекция на неравноправни клаузи в търговски и потребителски договори, да забранява използването на определени клаузи, да води преговори със сдружения на търговците във връзка с усъвършенствуване на законодателната рамка и др.

Комисrята за защита на потребителите контролира върху етикетирането на генно модифицирани продукти, следи за наличието на валидни сертификати за съответствие и др.

Адвокат Тодор Мангъров, София е на разположение за подготовка на жалби и оплаквания и жалби до КЗП и съда,  изготвяне на общи условия по търговски договори, предоставяне на мнение и съвети във връзка с наличието на неравноправни клаузи по търговски договори и договори, сключени при общи условия и др.