Нелоялна конкуренция

Свободната конкуренция е решаващо условие за съществуването и функционирането на всяка пазарна икономика. Основните норми на конкурентното право се съдържат в закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) и се основават на първичното и вторичното право на ЕС.  Първичното право се базира върху Договора за образуване на европейска икономическа общност - сега ДЕО. Вторично право – това са са регламентите и директивите на ЕС. Въпреки липсата на легална дефиниция на понятието "конкуренция", същото се дефинира като борба на доставчиците за стоки и услуги с оглед разширяване на влиянието в съответния пазарен сегмент.

Адвокатска кантора Тодор Мангъров притежава задълбочени познания в областта на конкурентното и антимонополно законодателство. Основен приоритет е представителството във връзка с нелоялни търговски практики, но във връзка с разширяване на обема на работата се акцентира и върху сливания, картелни споразумения и злоупотреба с господстващо положение от страна на големите монополисти. Най-често срещани случаи на нелоялни конкурентни практики и действия са следните:

Увреждане на доброто търговско име на конкурентите и на предлаганите стоки чрез разпространяване на неверни сведения за дейността на производителя на стоките или услугите;

Рекламиране на несъществуващи качества на стоки чрез сравнениесъс стоките или услугите на конкурентите, приписване на недостатъци на стокитена конкурентите;

Прикриването на недостатъци или опасни характеристики на предлаганите стоки;
Имитация на опаковка, фирма, надписи или маркировка, които въвеждат в заблуждение относно, производителя, произхода или други качества на стоките;
Некоректно привличане на клиенти чрез сравнителна реклама, при което се възпрепятства изпълнението на сключени договори с конкуренти;
Разгласяване на търговски тайни в противоречие с добросъвестните търговски практики и др. Кантората е представлявала редица търговски дружества, включително чуждестранни такива във връзка с подготовка на концентрации и предварителни анализи за злоупотреба с господстващо положение, заблуждаваща и сравнителна реклама, нарушение на франчайз праваи др.

Бихме могли да Ви съдействаме със следното:

Проучване на незаконосъобразни концентрации и картелни споразумения;

Консултиране и проучване на разнообразни форми на злоупотреба с монополно положение;

Нелоялна конкуренция и дискриминационни практики, включително относно злоупотреба с франчайз права;

Дискриминационно поведение, свързано със сравнителна и заблуждаваща реклама, фиксирани цени, неравноправни договорни условия, вертикални споразумения и др.;

Юридически съвети компетентен адвокат относно сливания и придобивания, подготовка на изискуемата документация, предварителна информация и уведомления до компетентните органи;

Изготвяне на споразумения за защита на потребителите и поверителност;

Искове за нелоялна конкуренция и нелоялни търговски практики пред КЗК и ВАС;

Консултации във връзка с търговската дейност на клиента за намаляване на риска от стартиране на производство относно нелоялна конкуренция, представителство пред КЗК и ВАС;

Юридически съвети при подготовка рекламни кампании във връзка със съответствие с критериите за защита на конкуренцията и др.