Понятие за търговски арбитраж

Арбитражният процес е алтернативен способ за водене и разрешаване на спорове между физически и юридически лица, с изключение на такива за права върху недвижими имоти. Предимство на арбитражното производство е бързината на разглеждане на делото, като при това  арбитражното решение притежава същите стабилитет и непререшаемост, както решенията, издадени от държавните съдилища.

Задължително основание и абсолютна процесуална предпоставка за разглеждане на делото от арбитражен съд е наличието на арбитражна клауза. По време на процеса се прилагат правила, сходни на регламентираните в обикновения граждански процес. Определящ е стремежа за осигуряване на бързина на производството, поради което неявяването на страните не е пречка за разглеждане на делото. Дори и при липса на арбитражна клауза, неподаването на възражение с отговора на исковата молба или неосигуряването на процесуално представителство се третира като съгласие делото да бъде разгледано от арбитражен съд.

Случаите на отмяна на арбитражно решение от ВКС са рядкост. Оплаквания за неправилност и необоснованост или липсата на упълномощен адвокат не са основания за оспорване. Такива биха могли да бъдат съществени нарушения при водене на делото или противоречие с действащия обществен ред в страната, но и в тези случаи отменените арбитражни решения са единици на фона на разглежданите арбитражни дела. 

Особеност на арбитражното производство е, че арбитражният съд не е орган на държавна власт и поради това не са задължен да се придържа към практиката на обикновените съдилища и ВКС. Страните по делото нямат друга защита освен компетенцията и морала на арбитрите, поради което въвеждането на арбитражни клаузи в договорите  трябва да се обмисля грижливо.  Това е така още повече защото решенията на обикновените съдилища могат да се обжалват на три инстанции, докато арбитражните са едноинстанционни, а в резултат грешките в стратегията и тактиката на водене на делото трудно могат да бъдат поправени.

Голяма част от арбитражните съдилища открито обслужват кредиторите и преди всичко едрия бизнес, което е видно от почти нулевия брой отхвърлящи исковете решения. С изключение на Арбитражния съд при Българската търговско - промишлена палата, единици са арбитражните съдилища, които разполагат с необходимия потенциал от подготвени арбитри, в състояние да осигурят компетентна и справедлива процедура на разглеждане на делата. Вярно е, че арбитражният процес би могъл значително да съкрати и улесни събираемостта на вземанията в сравнение с обикновения граждански процес, но предвид незабавната изпълняемост на арбитражното решение и липсата на ясни законови правила за учредяване на арбитражните съдилища, изборът на арбитражен вместо обикновен съд крие рискове, които следва да се съобразяват и оценяват грижливо.

Адвокат Тодор Мангъров, София предоставя комплексна защита на физически и юридически лица по арбитражни дела пред всички съдилища в страната. Адвокатската кантора осигурява процесуално представителство и консултации по всички въпроси, свързани с арбитражния процес и производство, така също по въпроси относно предварителната арбитрируемост на търговски спорове, избор на арбитражни съдилища и арбитри, проучване на перспективите за обжалване на арбитражни решения пред ВКС и др.