Защита срещу Топлофикация

Адвокат Мангъров е водещите адвокати срещу Топлофикация в страната. Проблемът с Топлофикация придоби обществена значимост през последните години. Потребителите  масово отказват да заплащат дължимите сметки, не само заради размера на сумите, който често е значителен и не съответства на качеството на услугата и стандарта на живот в страната, но и заради командно - административната система на общуване с клиентите и злоупотребите с монополното положение на дружеството.

Безспорно е, че доставката на топлоенергия, както и всяка друга ползвана услуга трябва да бъде заплатена. След като обаче потребителят избира да ползва услугите на Топлофикация, той също така трябва да може свободно да се откаже от тях, а в случай на отказ, да не дължи заплащане на доставена противно на волята му топлинна енергия, при това без да ползва услугите на адвокат Топлофикация.

Правото на отказ е изрично гарантирано от законодателството на Европейския съюз, което е задължително за България и българските съдилища. Така с параграф 27 от Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите са създадени нови разпоредби, които възпроизвеждат чл.27 от Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Смисълът на горните документи е, че клиентът има право да избира дали да сключи личен, индивидуален договор с Топлофикация за ползване на топлинна енергия, а в случай на несключване - да не бъде принуждаван да заплаща доставена против волята му услуга.

В изпълнение на горните директиви е създаден чл. 62 от Закона за защита на потребителите, който изрично регламентира, че заплащане на доставена топлоенергия се дължи само при сключен личен, индивидуален и потребителски договор с дружеството. Това е ясно на всички, но не и на българските съдилища, които упорито продължават да разглеждат делата съгласно остарелия и мълчаливо отменен Закон за енергетиката. Съдиите не изпитват смущение, че ЗЕ е създаван при друга обществено-икономическа обстановка и условия и към момента не само вече не е акуален житейски, но следва да се счита за  отменен юридически от по-новия и третиращ същата материя ЗЗП.   

Разликата между двата закона е, че съгласно ЗЕ потребителят дължи заплащане на услугата и при изрично заявено нежелание да я ползва, докато ЗЗП предоставя право на избор. От съществено значение при разглеждането на делата е потребителите да бъдат защищавани от добър адвокат Топлофикация София, който да обясни на съда разликата между задължителна и доброволна услуга и да защити законовото право на отказ от услугите на Топлофикация.  

Въпреки всичко, случай на спор  с Топлофикация или други монополисти, довел до запориране на банкови сметки и заплаха за разпродажба на имущество, положението не винаги е безнадеждно. В голяма част от случаите претендираните задължения са погасени по давност. Топлофикация разчита на непознаване на закона или на невъзможност за осигуряване услугите на добър адвокат Топлофикация. Дори и да сте осъдени за цялата сума, включително за вече погасената по давност част, възможно е възобновяване на производството по делото и отписване на задълженията посредством особена процедура, където чрез добър адвокат Топлофикация се установява ненадлежно връчване на съобщението за образуване на заповедно производство, на което основание чрез добър адвокат Топлофикация София делото може да бъде възобновено.  

Относно погасителната давност трябва да се знае, че тя не се прилага служебно, а при възражение, направено най-късно в първото заседение по делото. Ако не възразите навреме и не посочите основанията за това, или не ангажирате адвокат защита срещу Топлофикация, вие ще бъдете осъдени да заплатите дълга въпреки, че давността вече е изтекла. В случай на неплатени задължения, които вече са погасени по давност препоръчително е да не се изчаква дружествата да заведат съдебен иск, а самите потребители да поемат инициативата чрез адвокат Топлофикация, защото в такъв случай могат да избегнат риска на ненадлежното призоваване и осъждане без изобщо да разберат, че се води дело.

Честа практика е Топлофикация е да опита да се сдобие изпълнителен лист само на база на фактурираните суми, без исков  процес. В такъв случай, след като получите заповед за изпълнение, необходимо е незабавно да потърсите адвокат Топлофикация, защото чрез възражение изпълнението и може да бъде блокирано, като междувременно се направят необходимите изчисления каква част от претендираните задължения е правилно калкулирана, каква е недължима на основание чл. 62 от ЗЗП и каква – погасена по давност.

Друг похват е офериране на споразумение за разсрочване на задълженията. Подписвайки подобно споразумение, вие доброволно признавате задълженията си, като ги подновявате и по този начин се отказвате от погасителната давност, изтекла във ваша полза. Ако получите предложение за подписване на подобно споразумение, отново потърсете адвокат Топлофикация, за да бъде изяснено дали същото изгодно, защото веднъж подписано, споразумението вече не може да бъде отменено.

Адвокат Тодор Мангъров, София е на разположение за процесуално представителство при необходимост от адвокати за дела дела срещу Топлофикация и други монополисти. Ще направим проучване дали предявените претенции и задължения са погасени по давност или неправилно изчислени. Ще ви дадем съвет как да постъпите при вече издадена заповед за изпълнение и изпълнителен лист и какво трябва да бъде направено за спиране на изпълнението.