Наказателноправна защита

Адвокат Тодор Мангъров, София предоставя правна помощ, защита и процесуално представителство по наказателноправни казуси и дела в съдебната и досъдебната фаза на наказателния процес.  Работим с обвиняеми, подсъдими и пострадали от престъпления и оказваме съдействие в производствата по налагане и изменение на мерки за неотклонение и процесуална принуда „задържане под стража", ,,домашен арест" и др., както и в производствата по отмяна и изменение в случаите, когато това е необходимо.

Кантората работи в тясно сътрудничество с изтъкнати практици и специалисти в областта на наказателното съдопроизводство и предлага висококвалифицирани консултации и мнения по наказателни дела. Подготвяме оплаквания и жалби до прокуратурата, полицията,  съдилищата в Р. България.

На разположение сме за  проучване, планиране и подготовка на жалби до Европейския съд по правата на човека в гр. Страсбург по разнообразни казуси по наказателни дела.

Адвокат Мангъров осигурява помощ при привличане на обвиняеми в досъдебното производство и подсъдими в наказателни производства, предявяване на частни жалби и тъжби при престъпления от частен характер, съдействие на органите на прокуратурата при престъпления от общ характер, предявяване на граждански искове за обезщетение на вредите от престъплението в наказателния процес, изготвяне на молби за помилване, предсрочно освобождаване и съдебна реабилитация, домашен отпуск, жалби срещу лоши условия в центровете за задържане и затворите и др.

Кантората обжалва по съдебен ред незаконосъобразните  актове съдилищата и прокуратурата и  защищава правата и интересите на клиентите си съобразно действащата Конституция и законите на страната.