За какво може да се подаде жалба Европейският съд по правата на човека в гр. Страсбург

Адвокат Тодор Мангъров, София е сред водещите адвокати по правата на човека в България. Главен акцент в дейността на кантората  е процесуалното представителство пред Европейският съд по правата на човека в гр. Страсбург по дела за обезщетения при нарушения на правото на Общността. Професионален приоритет са обществено значими дела пред национални и международни съдилища, разработване на анализи и становища във връзка със системни пороци на законодателството и постоянно обогатяване на експертния потенциал на контората.

Предоставяме правна помощ във връзка със защитата на правата на човека, гарантирани от Конвенцията за защита на правата на човека, която се изразява в подготовка на жалби до Европейската комисия, преюдициални запитвания и оплаквания до Съда на Европейския съюз в Люксембург, Съда на публичната служба на ЕС, Комитета па правата на човека към ООН и др.   

В качеството си на адвокат права на човека, адвокат Мангъров разполага с богат професионален опит във воденето на дела срещу държавата по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) и подготовката на жалби пред Европейският съд по правата на човека в гр. Страсбург.

Инициирането на производството пред ЕСПЧ Съда в гр. Страсбург се осъществява посредством жалба, написана на български или английски език от добър адвокат по правата на човека Страсбург. Оплакването може да бъде свързано с накърняване на основните права, на първо място правото на живот, случаи на грубо или унизително отношение по време на следствието, забавяния при разглеждане на делата, нарушения на правото на собственоста и справедлив съдебен процес, липса на ефективни средства на защита и др.

Жалбата следва да третира нарушение, извършено от орган на държавна власт, национален съд съд или публична администрация и може да бъде подадена в шестмесечен срок от влизане в сила на решението на последната съдебна инстанция в страната. 

Представителството чрез адвокат защита правата на човека не е задължително, но е препоръчително с оглед необходимостта от позоваване на богатата практика на Съда, която до момента наброява над 20 000 решения по разнообразни казуси. 

При разглеждане на жалбата съдът най-напред указва на страните възможността за сключване на  споразумение, като ако такова не бъде постигнато се присъжда финансова компенсация. Ако не бъде установено нарушение, жалбоподателят не дължи съдебни разходи. Продължителността на делото е различна и зависи от сложността и обществения интерес на казуса.

Всяко производство пред международните съдилища допринася за синхронизиране и хуманизация на съдебната и управленска практика в страната, което е нашето призвание.

Изпратете запитване онлайн и добър адвокат права на човека от кантората ще ви консултира безплатно и ще оцени шансовете за подготовка на жалба до ЕСПЧ Страсбург.