Бракоразводни дела и бързи разводи

Адвокат Мангъров е сред водещите бракоразводни адвокати в София. Семейноправните отношения са сложни и зависят от много фактори, но случай, че запазване на брака е невъзможно, прекратяването на брака може да стане чрез развод по взаимно съгласие или по исков ред. При развод по взаимно съгласие добър адвокат бързи разводи би ви посъветвал прекратяването на брака да се случи в малък съд около София, което би спестило значително време. 

При развод по взаимно съгласие е необходимо е да бъде подадена молба за развод, където да бъде  изразено твърдо намерение си за прекратяване на брака. Изготвя се споразумение, което урежда имуществените последици от развода. Съдът не се произнася по въпроса за вината. Споразумението се изготвя от добър бракоразводен адвокат и разрешава въпроса за родителските права, личните отношения и издръжка и ползването на семейното жилище и фамилно име след развода.

Могат да бъдат засегнати и имуществени въпроси, като в този случай съдът събира отделна държавна такса. Издръжката може да бъде изменяна при промяна в обстоятелствата.

При развод по исков ред вината трябва да се докаже и тук услугите на добър адвокат развод са от съществено значение. Вината при развода е значение за родителските права, семейното жилище и разноските по делото. Ако няма деца, въпросът за семейното жилище се разрешава, като се  вземат предвид материалното и здравословно състояние на съпрузите.

При проблемно развитие на брачните отношения добър бракоразводен адвокат от кантората ще осигури процесуално представителство  при прекратяване на брака чрез развод по исков ред и взаимно съгласие, включително:

Прекратяване на брака между съпрузи с различно гражданство. Валидизация;

Помощ при спорове за определяне  на по-голям дял от  семейното имущество;

Консултации относно издръжката и принудителното и събиране, увеличаване на размера и упражняването на родителските права;

Определяне на режим на лични отношения между родители и деца;

Заместване съгласието на родителя със съдебно решение  при извеждане на дете извън границите на страната;

Пълно и непълно осиновяване;

Консултации и процесуално представителство от добър бракоразводен адвокат при искове за оспорване на произход от дете, оспорване на бащинство и припознаване и осиновяване;

Изготвяне, заверка и регистрация на брачни договори и консултации във връзка с избора на режим на правото на лична собственост по време на брака и след прекратяването му и др.

В случай на необходимост добър адвокат за развод от Адвокатска кантора Тодор Мангъров ще ви консултира безплатно и ще ви предложи конкретни решения на възникналата ситуация.

Дори при бърз развод по взаимно съгласие не е препоръчително процедурата да се води без присъствието на бракоразводен адвокат.