Чл. 222 ЗЛПХМ не касае регистрация на фирма и жалба от адвокат е неоснователна

Производството е по чл. 25, ал. 4 от ЗТР.
Постъпила е въззивна жалба от Д. Т. П., с ЕГН ...., с адрес за контакти гр. Г. О., против Отказ № .... от .... г. на Агенцията по вписванията, с който е отказано регистрация на фирма с наименование "................, гр. Г. О. адвокат
В жалбата е направено оплакване за постановяване на отказа в противоречие със закона. Изложени са съображения, че при прилагането на закона длъжностното лице по регистрацията при Агенцията по вписванията неправилно е приел, че изискването на чл. 222, ал. 1 от Закона за лекарствените средства е изискване за вписване на дружеството със заявения предмет на дейност, вместо като предпоставка за откриване на търговски обект - аптека. Освен това, жалбоподателката твърди, че като едноличен собственик на капитала на заявеното за вписване дружество е дипломиран магистър-фармацевт и прилага към жалбата си диплома за завършена степен на висше образование по фармацевтика магистър-фармацевт. Моли да се отмени отказът и се постанови вписването на дружеството. адвокат
Жалбата е процесуално допустима и като подадена в срока по чл. 25, ал. 1 от Закона за търговския регистър, следва да се разгледа по същество.

В. Т. окръжен съд, като съобрази направените в жалбата фактически твърдения и доводи и взе предвид приложените към молбата доказателства, намира за установено следното: адвокат
В Агенцията по вписвания е подадено заявление образец А4 от........................., с ЕГН .... от гр. Д. О., за вписване на Еднолично дружество с ограничена отговорност "..................." ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. .................., с основен предмет на дейност - търговия на дребно с фармацевтични стоки. Към заявлението са представени: банков документ за внесен капитал на дружеството, документ за внесена държавна такса, учредителен акт на "................." ЕООД, нотариално заверено съгласие, образец от подписа на управителя на дружеството и декларация по чл. 142 от ТЗ.
Заявлението за вписване е разгледано от съответното длъжностно лице по регистрацията при Агенцията по вписванията. Постановен е обжалваният отказ.
Въз основа на приложените към заявлението писмени доказателства и доказателствата, представени с жалбата, и като съобрази действието на законите, съдът намира жалбата за основателна. адвокат
Постановеният отказ за вписване на дружеството е неправилен. 
Същият е постановен в противоречие със закона. Неправилно длъжностното лице по регистрацията е приело, че едноличната собственица на капитала на заявеното за вписване дружество не отговоря на съществуващото при първоначалната редакция на чл. 222, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) изискване за извършване на търговия на дребно с лекарствени продукти и че това изискване е законово изискване за вписване на дружеството.  адвокат
Тази разпоредба на закона е обявена за противоконституционна с Решение № .../.. г. на Конституционния съд на Р. Б., което е в сила от 26.07.2008 г. и към момента на разглеждане на делото такова изискване не съществува, а от представената към жалбата диплома за завършено висше образование е видно, че и към момента на действието на тази разпоредба заявителката е отговаряла на това изискване. адвокат
Освен това, според упълномощения адвокат, изискването на чл. 222, ал. 1 от ЗЛПХМ не е изискване за регистрацията на дружеството и вписването му в търговския регистър, а е законово условие за издаване на разрешение за откриване на търговски обект за продажба на дребно на лекарствени средства - аптека. При разглеждането на заявлението за вписване длъжностното лице по регистрацията е излязло извън предмета на проверката по чл. 21 от ЗТР и е постановило незаконосъобразен акт - отказ, който, като такъв, следва да се отмени и вместо него да се постанови да се извърши вписването на заявеното дружество. адвокат
Водим от горното, съдът,
РЕШИ:
Отменя Отказ № .... от .... г. на Агенцията по вписванията, с който е отказано вписване в Търговския регистър на ".................." ЕООД, гр. Г. О., със седалище и адрес на управление гр. Г. О., като вместо това постановява:
Да се впише в Търговския регистър исканата регистрация на фирма.

адвокат регистрация на фирма, да се уведоми адвокат....

 адвокат Виваком, адвокат преварителен договор

През последните дни на м. юли адвокат Тодор Мангъров спечели три знакови трудови дела срещу ...

MORE: