Незаконосъобразен отказ за регистрация на фирма се обжалва от адвокат

Производството е по чл. 25 и сл. ЗТР.
Образувано е по повод жалба на Ц. Т. С. от гр. Н. против Отказ № ... за извършване на първоначална регистрация на фирма .... ООД, постановен на ................ г. от длъжностно лице по регистрацията при Агенция по вписванията.адвокат 
В жалбата се твърди, че отказът е незаконосъобразен. Той бил постановен, поради неизпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 4 от Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър, което неизпълнение не било налице. Иска се отмяна на отказа и даване на задължителни указания за извършване на вписването. Приложени са изискуемите по закон документи: отказ, заявление и приложения към него.

Б. окръжен съд, след като прецени приложените доказателства и съобрази законовите разпоредби, приема за установено следното:
На ................. жалбоподателят ............ депозирал пред АВ заявление образец А4 за първоначална регистрация на дружество за ограничена отговорност с фирма ..... ООД, със седалище гр. ........... адвокат
Към него, наред с другите документи, адвокат приложил в оригинал вносна бележка № ......................г. за платена такса за вписване на ООД в размер на 160 лв., вносна бележка от.................... г. за внесен капитал от съдружника Ц. С. и вносна бележка от ................. г. за внесен капитал от съдружника Б. Б.адвокат
Приложен е към преписката обжалваният отказ № 2..., с който неидентифицирано длъжностно лице по регистрацията приело, че "за документите за внесен в банка капитал и документа за внесена държавна такса не са изпълнени изискванията на чл. 7, ал. 4 от Наредба № 1..., съгласно който заявителят прилага документите в оригинал, нотариално удостоверен препис или в заверено от него копие". Отказът е подписан от друго неидентифицирано лице, поставило запетайка пред подписа си.адвокат
Отказът е незаконосъобразен, поради следното:
На първо място, отказът не съдържа данни за длъжностното лице, което го е постановило - не са посочени имената му, а и подписът е положен от друго лице.адвокат
По същество - не е налице нарушение на чл. 7, ал. 4 от Наредба № 1.... - оригиналната преписка, изискана от съда и изпратена от АВ, се намират оригинални платежни банкови документи, както за платена държавна такса, така и внесен капитал. При това положение, не са били налице пречки за извършване на вписването. Обжалваният отказ следва да бъде отменен, а на АВ следва да се укаже да извърши исканото вписване.

адвокат ЧЕЗ, адвокат Виваком, адвокат,  адвокат незаконно уволнение.

През последните дни на м. юли адвокат Тодор Мангъров спечели три знакови трудови дела срещу ...

MORE: