Регистрация на фондация

Регламентацията е в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.  По естеството юридическите лица с нестопанска цел си биват два вида - сдружения и фондации. адвокат

Те нямат за цел и нямат право да извличат стопанска изгода от дейността си. адвокат

Дейносттта на ЮЛНЦ може да бъде в обществена полза или в частна полза, в зависимост от регламентацията в учредителния акт. Всъщност ЗЮЛНЦ могат да извършват и стопанска дейност, но тя следва да бъде допълваща дейността, свързана с основния предмет на дейност, като приходите се ползват за подпомагане на определените в устава цели, като печалба не се разпределя. Адвокат.

 Учредители могат да бъдат български и чуждестранни юридически и физически лица. Дружеството възниква с вписването му в регистъра. Учредителите носят солидарна отговорност за действията си до регистрацията, като след това правата и задълженията, поети от учредителите преминават върху съответното юридическо лице. адвокат

 

Както при регистрация на фирма, името на фондацията трябва да сочи на вида на съответното дружество, да не заблуждава, не накърнява нравите, да бъде уникално и да се изписва на български език, възможно е да има и допълнение на чужд език.  Представляват от управителния сиорган. може да регистрират клонове.Могат да се преобразуват, вливат, сливат и разделят. Прекратяват се с изтичането на срока, за който са учредени, с решение на управителния си орган, си орган и с решение на съда по седалището,  ако са учредени незаконно, развиват дейност,

противоречаща на закона, ред или  нравите или са обявени в несъстоятелност. След прекратяване се извършва и ликвидация. адвокат

 

Сдружение е юридическо лице с корпоративно устройство, предназначено за осъществяване на дейност с нестопанска цел. Учредители могат да бъдат най-малко 3 лица,  а при сдружение, предназначено за общественополезна дейност – най-малко едно физическо или три юридически лица. Уставът следва да включва  наименованието, седалището, целите и средствата за постигането им, обозначени  в чия полза осъществяват дейността си, предмета на дейност, органите на управление и техните правомощия, клоновете, ако има такива, правилата относно възникване и прекратяване на членствените правоотношения, срок, реда за определяне на размера и внасяне на имуществените вноски и начина за разпределяне на останалото имущество след удовлетворяването на кредиторите. адвокат

 

Членът разполага с права да участва в управлението, да получава информация,  да се ползва от  имуществото по реда, предвиден устава. Задълженията включват внасяне на имуществени вноски, отговорността на членовете е до размера на имуществената вноска. адвокат

 

Неимуществените членски права и задължения са непрехвърлими и ненаследими. адвокат

 

Членството може да се прекрати с едностранно волеизявление, при смърт или запрещение. адвокат

 

Органи на управление са общото събрание - то е върховният орган; състои се от всички членове, освен ако в устава е предвидено друго. То изменя и допълва устава, приема други вътрешни актове, избира и освобождава членовете па. управителния съвет, приема и изключва членове, приема бюджета, взема решения за откриване и закриване на клонове, за участие в други организации, за преобразуване и прекратяване на сдружението и др. Адвокат.

 

Свиква се от управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете Поканата съдържа дневния ред, часа и мястото на провеждането на събраниет и по чия инициатива се свиква. Обнародва се най-малко един месец преди насрочения за събранието ден. Кворум  е най-малко половината от членовете. При недостатъчен кворум събранието се  се отлага за с час по-късно и е законно, освен ако уставътпредвижда друго. Адвокат.

 

Всеки член има право на един глас. Няма право на глас, когато се решават въпроси, отнасящи се до него или определени в закона свързани лица. Едно лице може да представлява максимум трима членове на ОС въз основа на писмено пълномощно. Адвокат.

 

Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство, но за изменение на устава, за преобразуване и прекратяване на сдружението - мнозинство 2/3 от присъстващите. адвокат

 

По въпроси, които не са били вписани в обявения в поканата дневен ред, не могат да се вземат решения. Управителния съвет се състои се най-малко от три лица, членове на сдружението и се избира най-много за пет години. Избира председател. По решение на ОС функциите на У С могат да се изпълняват и от едно лице - управител.Правомощия:представлява сдружението и определя представителната власт на отделни негови членове, осигурява изпълнението на решенията на ОС, разпорежда се с имуществото съгласно устава, организира дейността и др. Кворум - над 1/2 от членовете. За присъстващо се смята и лице, което има двустранна телефонна или друга връзка. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а когато извършва ликвидация, разпореждане с имущество и организиране на дейността - с мнозинство от всички членове. Решения могат да се вземат и неприсъствено, ако протоколът се подпише от всички членове. Адвокат.

 

Фондацията е персонифицирано имущество, посветено с едностранна сделка за определена от учредителя цел. Учредява се с учредителен акт и се регистрира.Учредителният акт е едностранна сделка, с която безвъзмездно се предоставя имущество за постигане на нестопанска цел. Може с дарение или по случай на смърт завещание. Актът за учредяване приживе трябва да е с нотариално заверени подписи. Когато се прехвърлят вещни права върху недвижими имоти, актът се вписва в РС по местонахождението на имота. адвокат

 

Учредителният акт трябва да съдържа: наименованието, седалището, целите; вида на дейност - в обществена или частна полза, предоставеното имущество, органите и правомощията им, клоновете, начина на представляване, срока. Актът е действителен и когато са посочени само наименованието, целите и имуществото. Органи - едноличен или колективен управителен орган. Когато има повече от един орган, прилагат се правилата за сдружението. Органите могат да решават попълване на състава си, ако не могат - окръжният съд. Съдът извършва и други действия, когато не могат да се извършат от друг - напр. изменение на учредителния акт, определяне на органи и др. 

 

ЮЛНЦ за общественополезна дейност се създават с цел -        подпомагане на социално слабите, защита на човешките права, подпомагане на социалната интеграция и личностната интеграция, защита на околната среда и др.    Подпомагането на лица се извършва съобразно обявените правила. За предоставяне на помощ на свързани лица се изисква решение на върховния орган с мнозинство 2/3 от членовете. адвокат

 

ЮЛНЦ за общественополезна дейност не може да се преобразува з такова за дейност в частна полза.При ликвидация имущество не може да се прехвърля на свързани лица. Ако остане такова след удовлетворяването на кредиторите, съдът го предоставя на ЮЛНЦ с близка цел или на общината. ЮЛНЦ за общественополезна дейност се вписват в специален регистър при Министерството на правосъдието, който издава месечен бюлетин. Те могат да ползват данъчни и други облекчения. Подлежат на ежегоден и текущ контрол от МП. Вписването се заличава по искане на прокурора или органите на ДФК, служебно от МП, когато ЮЛНЦ системно не предоставя информация, извършва незаконосъобразна дейност, системно не внася в срок публични вземания, или е останало с членове под законовия минимум повече от 6 месеца. адвокат

Адвокат предварителен договор. адвокат

 

 

През последните дни на м. юли адвокат Тодор Мангъров спечели три знакови трудови дела срещу ...

MORE: