Защита от бързи кредити

Адвокат Мангъров, София е сред водещите адвокати бързи кредити в страната. В случай на проблем, изпратете запитване до адвокатска кантора Мангъров и в най-кратък срок добър адвокат бързи кредити ще ви даде безплатен съвет относно възможността за съдебна защита срещу фирми за бързи кредити. В повечето случаи договорите за кредит, подготвяни от компаниите за бързи кредити са незаконни, тъй като включват неравноправни клаузи.

В Определение по дело С- 74/2015 г. на Съда на Европейския съюз е направено задължително тълкуване на Директива 93/13/ЕИО, относно неравноправните клаузи в потребителските договори за бързи кредити. Съдът е сезиран с въпрос дали от физическо лице, което е предоставило поръчителство при договор кредит, получен от търговско дружество може да се позове на неравноправни клаузи в договоа за кредит, имайки предвид, че търговците са изрично изключени от тази защита.

Съдът е приел, че когато физическото лице е обезпечило кредита, без да има връзка или зависимост с кредитора - без да е съдружник, управител, директор, акционер или притежател на дялове и без да действа по занятие, то може да се позовава на неравноправността на клаузите в кредитния договор. Определението е задължително за всички съдилища в държавите - членки на ЕС и следва да се съблюдава както от фирмите, коит отускат бързи кредити, така и от всеки практикуващ адвокат бързи кредити.
Определението накратко.
Преюдициалното запитване по дело C 74/15, отправено от Апелативен съд, Орадя, Румъния от 5 февруари 2015 г., в рамките на производство по дело
Dumitru Tarcău, Ileana Tarcău срещу Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA и др., които са представлявани от надлежно упълномощен адвокат.

1 Запитването касае тълкуването на член 1, параграф 1 и член 2 от Директива 93/13/ЕИО на Съвета относно неравноправните клаузи в потребителските договори, включително за бързи кредити.
Направено е в рамките на съдебен спор между г н Tarcău и г жа Tarcău, надлежно представлявани от адвокат  и Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA и др. във връзка с договор за обезпечение върху недвижим имот.

2 Съгласно девето и десето съображение от Директива 93/13:
" лицата, придобиващи стоки и ползващи услуги, следва да са защитени от злоупотреба от страна на продавача или предоставящото услуги лице, специално срещу едностранно установени договори и общи условия и изключване на основни права от договори;
Ефективна защита на потребителите може да се осъществи чрез еднакви правила относно неравноправните клаузи, които следва да се прилагат за всички договори, сключени между продавачи и потребители, с изключение на трудови договори, договорите за наследствени права, договори в областта на семейноправни отношения и дружествени договори.
3 Член 1, параграф 1 от тази директива гласи, че същата има за цел да сближи законовите, и административните разпоредби на държавите членки относно неравноправни клаузи в договори, сключвани между продавач и потребител".
5 Член 2 от посочената директива определя понятията "потребител" и "продавач", както следва:
б) "потребител" е всяко физическо лице, което като страна по договори, предмет на настоящата директива участва поради интереси, които са извън неговата търговска дейност;
в) "продавач " ое всяко физическо или юридическо лице, което като страна по договорите, предмет на тази директива, участва поради интереси, които са свързани с дейността или професията му, независимо дали в публичен или частен контекст".

6 Закон № 193/2000 относно неравноправните клаузи в договорите, сключвани между търговците и потребителите, който е наричан по- "Закон № 193/2000"), има за цел транспонирането на Директива 93/13 във вътрешното право.
4 Член 1от този закон предвижда:
"Всеки договор, сключван между търговец и потребител за продажба на стоки или услуги, включва ясни и недвусмислени клаузи, за разбирането на които не са необходими специални познания".
5 Член 2, параграф 1 уточнява:
"Потребител" е всяко физическо лице или група физически лица, обединени в сдружения, които въз основа на договор, попадащ в обхвата на този закон, действат за цели, които са извън рамките на тяхната търговска, промишлена или производствена, занаятчийска дейност или свободна практика".

Спорове и преюдициални въпроси
6 На 24 октомври 2008 г. между Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA Sanpaolo (наричана по-нататък "Sanpaolo"), в качеството ѝ на кредитодател и SC Crisco SRL, търговско дружество - кредитополучател, е сключен договор за кредит.
7 По молба на г н Cristian Tarcău и нейния адвокат, на 7 август 2009 г. г н Dumitru Tarcău и г жа Ileana Tarcău са подписали споразумение към договора за кредит. То възпроизвежда в цялост основните клаузи на първоначалния договор за кредит и допълва учредените при сключването му обезпечения с две нови такива, предоставени от г н и г жа Tarcău.
8 Съгласието на г н и г жа Tarcău е дадено под формата на договор за обезпечение върху недвижим имот от 7 август 2009 г., с който се учредяват ипотека върху апартамент в полза на Sanpaolo и договор за поръчителство, по силата на който те стават гаранти за плащането на сумите, дължими от дружеството Crisco при изпълнението на договора за кредит.
9 Според твърденията на г жа Tarcău и упълномощения адвокат, те са се съгласили да станат поръчители на кредита, отпуснат на SC Crisco SR само поради обстоятелството че синът им Tarcău Cristian е единствен съдружник в това търговско дружество.
10 Имайки предвид, че те са действали в качеството си на потребители и че разпоредбите на Закон № 193/2000 са приложими в техния случай, г н и г жа Tarcău, действайки чрез адвокат сезират Окръжният съд на Сату Маре с искане за отмяна на д споразумение от 7 август 2009 г., както и на договорите за обезпечение върху недвижимия имот и за поръчителство, или на някои от клаузите на тези договори, които те считат за неравноправни.
11 С решение от 8 май 2014 г. съдът отхвърля това искане, с мотива че параграф 1 от Закон № 193/2000 се прилага само към договори с предмет продажбата на стока или услуги за потребители, което не е изпълнено в спора в главното производство, щом като бенефициер по договора за кредит е дружеството Crisco.
12 Чрез своя адвокат бързи кредити г жа Tarcău подава въззивна жалба срещу това съдебно решение пред запитващата юрисдикция.
16 Апелативен съд Орадя решава да спре производството и да повдигне следните преюдициални въпроси:
"1. Следва ли член 2 от Директива 93/13 да се тълкува в смисъл, че включва и физическите лица, които подписват в качеството си на лица, предоставили обезпечение, допълнителни споразумения и допълнителни договори за поръчителство, обезпечение върху недвижим имот към договор за кредит, сключен с търговец, в случаите, в които тези физически лица нямат връзка с дейността на търговското дружество и са действали за цели, които са извън дейността му по занятие?
13. Необходимо ли е член l, параграф l от Директива 93/13 да се тълкува в смисъл, че в обхвата и попадат само договорите, сключени между търговци и потребители с предмет продажбата на стоки и услуги, или в нейния обхват попадат и акцесорните договори към договор за кредит с търговско дружество, сключени от физически лица, които нямат връзка с дейността му?

14 Според чл. 99 от правилника, когато отговорът на преюдициален въпрос не оставя място за разумно съмнение, Съдът може да се произнесе с мотивирано определение по предложение на съдията докладчик и след изслушване на генералния адвокат.

С въпросите си, запитващата юрисдикция иска да се установи дали член 1, параграф 1 и член 2, буква б) от Директива 93/13 следва да се тълкуват в смисъл, че тази директива може да се прилага и към договор за обезпечение върху недвижим имот или за поръчителство, сключен между физическо лице и кредитна институция с цел да се гарантират задълженията, които дружеството е поело по силата на договор за кредит с тази институция, когато физическото лице няма връзка от професионално естество с дейността на цитираното дружество.

15 Както гласи десето съображение от Директива 93/13, еднаквите правила относно неравноправните клаузи следва да се прилагат за всички договори, сключени между продавачи и лица, предоставящи услуги и потребители, така както са дефинирани в член 2, букви б) и в) от посочената директива.
16 Извън изключенията, по десето съображение на Директива 93/13, предметът на договора е ирелевантен за определяне на приложното поле на тази директива.
17 Директива 93/13 регламентира договорите, към които се прилага, с оглед на качеството на страните по договора - в зависимост от обстоятелството дали те действат, или не действат в рамките на осъществяваната от тях търговска или професионална дейност.
18 Този критерий съответства на идеята, на която се основава установената с тази директива система на защита, а именно че потребителят е в положението на по-слаба страна спрямо продавача или доставчика от гледна точка както на преговорните си възможности, така и на степента си на информираност, като това го принуждава да приема предварително установените от продавача или доставчика условия, без да повлияе на съдържанието им.

19 По въпроса дали физическо лице, което гарантира задължения на търговско дружество за договор за кредит може да бъде третирано като потребител съгласно член 2, буква б) от Директива 93/13 се посочва, че такъв договор за обезпечение, ако може да бъде представен като акцесорен от гледна точка на предмета му по отношение на главния договор, от гледна точка на страните се явява различен договор, след като е сключен между страни, различни от страните по главния договор. Качеството, в което са действали се преценява от гледна точка на страните по главния договор за обезпечение.
20 Когато е сезиран със спор по договор, който би могъл да попада в приложното поле на тази директива, националният съд следва да се произнесе, съобразявайки всики обстоятелства по делото и всички доказателства и следва да провери дали съответната страна може да бъде квалифицирана като "потребител" по смисъла на горната директива.
24 В случаите, когато физическо лице е приело да бъде гарант на търговец, националния съд следва да установи дали това лице действа в рамките на осъществяваната от него дейност по занятие, или във връзка от функционално естество с дружеството, например с управлението или капитала, или е действало с цели от частно естество.
21 При тези условия се приема, че член 1, параграф 1 и член 2, буква б) от Директива 93/13 следва да се тълкуват в смисъл, че тя може да се прилага и към договор за обезпечение върху недвижим имот или за поръчителство, сключен между физическо лице и кредитна институция с цел да се гарантират задълженията, които има търговско дружество по силата на договор за кредит към тази институция в рамките на договор за кредит.
По изложените съображения Съдът, изслушвайки съображенията на наетия адвокат бързи кредити е решил, че:
Член 1, параграф 1 и член 2, буква б) от Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори трябва да се тълкуват в смисъл, че тази директива може да се прилага към договор за обезпечение върху недвижим имот или за поръчителство, сключен между физическо лице и кредитна институция за гарантиране на задълженията, които има търговско дружество към тази институция по силата на договор за кредит, когато това физическо лице е действало за цели, които не попадат в рамките на упражняваната от него дейност по занятие, и то няма връзка от функционално естество с посоченото дружество.

Съдът е разпоредил да бъдат покрити разноските на ангажирания адвокат.

В качеството си на опитен адвокат бързи кредити адвокат Мангъров ще ви помогне с конкретни съвети и процесуално представителство по дела срещу фирми за бързи кредити в цяла България.

Права върху търговска марка. Регистрация от адвокат

С решение № ..................... г., постановено по т.д. № .../... г., ..., ..., ..... състав е признал за установен по иска с правно основание чл. 76, ал.1, т. 1 вр. чл. 73, ал.1 вр. чл. 13, ал.2, т.1 и т.2 от ЗМГО, предявен от [фирма], ЕИК:[ЕИК], против [фирма], ЕИК:[ЕИК], фактът на нарушение на правото на [фирма] върху словна търговска марка "О.", рег. № ....., регистрирана от Патентното ведомство за стоки класове ......................, със срок на защита - ........................ г., което нарушение е осъществено в периода ................ г./............. г., чрез поставянето на знак "О.", идентичен на марка "О." рег. № .......... върху стоки, идентични на стоките, за които е регистрирана марката- луканков салам, предлагането за продажба и продажбата на така означените стоки без съгласието на правопритежателя, осъдил е [фирма],[ЕИК], на основание чл. 76, ал.1, т.2 ЗМГО, да преустанови нарушението на правото на [фирма] върху словна търговска марка "О." с рег. № ............регистрирана от Патентното ведомство за стоки класове .............................., със срок на защита 05.05.2016 г. чрез поставянето на знак "О." идентичен на марка "О." рег. № ......................... върху стоки, идентични на стоките, за които е регистрирана марката- луканков салам, предлагането за продажба и продажбата на така означените стоки, постановил е на основание чл. 76, ал. 2, т. 3 от ЗМГО публикуване на настоящото решение в два всекидневника "............ и ".................." и разгласяване в часови пояс на телевизионна организация с национално покритие- "Б.", за сметка на [фирма], [ЕИК] и е осъдил [фирма],[ЕИК], на основание чл. 78, ал.1 ГПК, да плати на [фирма] направените по делото съдебни разноски в размер на ............... лв.
В законноустановения срок по делото е постъпила въззивна жалба от ответникът [фирма], с която се обжалва първоинстанционно решение като неправилно, като постановено в нарушение на материалния закон, по съображения подробно изложени в жалбата. Иска се съдът да отмени обжалваното решение и вместо него постанови друго, с което да отхвърли като "недопустими и неоснователни" предявените иска.
В срока по чл. 263, ал.1 ГПК по делото е постъпил отговор на въззивната жалба от [фирма], с който оспорва въззивната жалба, по съображения подборно изложени в отговора, с искане обжалваното решение да бъде оставено в сила, с присъждане на разноски.
САС, ТО, 6 състав, намира за установено, следното:
Жалбата е допустима, подадена е в срока по чл. 259 ГПК от легитимирано лице с правен интерес срещу подлежащ на обжалване валиден и допустим съдебен акт.
Предявени са обективно съединени иска с правно основание чл. 76, ал.1, т.1, т. 2 от ЗМГО и чл. 76, ал.2, т. 3 от ЗМГО във вр. чл. 73, ал.1 и чл. 13, ал.1 от ЗМГО.
В исковата молба на [фирма] се излага, че е притежател на търговска марка "О.", рег. № ..........., с приоритет от ............. г., регистрирана за стоки клас 29: "месо, птици, дивеч, месни екстракти". Твърди, че ответното дружество [фирма] произвеждал продукт от месо- "колбас" с наименование "О.", който се предлагал за продажба на пазара, с което си действие нарушавало гарантираното му в чл. 13 от ЗМГО право да използва марката и да забрани на трети лица да използват без съгласието му знак, който е идентичен на марката за стоки, идентични за тези, за които е регистрирана марката, тъй като наименованието "О." било идентично с притежаваната от [фирма] търговска марка. [фирма] произвеждал, съхранявал и предлагал за продажба продукт, идентичен на стоките, за които се използва регистрираната от него търговска марка, като периодът, в който [фирма] осъществявал производството и разпространението на продукта бил ..............г.-............ г.- датата на завеждане на исковата молба. Въз основа на изложените твърдения поддържа, че е налице използване по смисъла на чл. 13 ЗМГО на знак без съгласието на притежателя. Неоснователно било възражението на [фирма], че е налице хипотезата на чл. 14 ЗМГО, тъй като означението "О." не би могло да се приеме за указание за географски произход, тъй като то не давало информация на потребителя относно географския произход на конкретния продукт. Поддържа и че поведението на ответното дружество не било в съгласие с "добрите търговски практики" по смисъла на чл. 14 ЗМГО, тъй като многократно било уведомявано от притежателя на марката за преустановяване на използването на процесния знак. По отношение на възражението на ответника, че използва своя марка "Б." за означение на продуктите, които произвежда заявява, че използването на една марка не преклудирало възможността да се използва и друга марка на същия етикет. Отделно от това марката "Б." не била притежание на [фирма] и то нямало правно основание да използва тази марка. Въз основа на изложеното моли съда да постанови решение, с което да установи факта на извършеното нарушение от [фирма] по отношение на регистрираната марка "О.", да разпореди преустановяване на нарушението, извършвано от ответника и разгласяване на решението в два национални всекидневника и една телевизия с национално покритие.
В законноустановеният срок по делото е постъпил писмен отговор от ответникът [фирма], чрез процесуалния си представител адв. Д., заявява, че оспорва предявените искове като неоснователни и моли съда да ги отхвърли. Твърди, че дружеството произвежда и продава продуктите си с търговски марки "Б.", а именно: комбинирана марка peг. № .............. с приоритет до ............. г., с класове по Ницката конвенция № 1..................; комбинирана търговска марка peг. №............. с приоритет до......г. за класове по Ницката конвенция № ..................; комбинирана търговска марка peг. № ............. с приоритет до ...................... за класове по Ницката конвенция № .................... Марката "Б." била ясно поставена върху продуктите на [фирма]. Възразява срещу твърдението, че [фирма] произвежда продукти със самостоятелна марка "О.", а само луканков салам, в чийто етикет е посочено географско наименование "О.". Такива продукти Месокомбинатът произвеждал повече от 10 години, поради което [фирма] не можело да му забрани да използва в търговската си дейност словната марка "О.". Позовава на разпоредбата на чл. 14, т.2 ЗМГО, като твърди, че използваното от него означение "О." било използване на топоним- р.О. и съставлявало указание за географски произход. Използването на този топоним от [фирма] не противоречало на добросъвестната търговска практика, т.е. не увреждало интересите на конкурентите в отношенията помежду им и в отношенията им с потребителите. Твърди, че [фирма] е произвеждало луканков салам О. много преди [фирма] да заяви своята марка. Иска се съдът да отхвърли предявените искове като неоснователни, с присъждане на разноски.
С обжалваното решение, ............., .......... състав е приел, че [фирма] е притежател на правото върху словна търговска марка "О.", регистрирана за стоки и услуги от клас 29: "м.........................р.", със срок на защита до .............г. Изложил е че не се споряло по делото, че [фирма] произвежда, съхранява, предлага за продажба и продава продукт- луканков салам, върху чиито етикет е поставен знак "О.", в периода от 2003 г. и до настоящия момент. Видно от приетото по делото заключение на съдебно- марковата експертиза, ползваният от [фирма] знак "О.", поставен върху етикета на продукта му- луканков салам "О.", е идентичен с притежаваната от [фирма] словна марка "О.", рег. № ...................., като е налице визуално, фонетично и смислово сходство. Използваният знак е топоним, което съставлява факт, допълващ възможността за сместване, асоцииране и заблуждаване на потребителя относно източника, произхода и характеристиките на стоките, носещи знака. Изложеното обуславяло извода за наличие на всички юридически факти, който законът поставян в хипотезиса на чл. 73, ал.1 ЗМГО вр. с чл. 13, ал.2, т.1 и 2 вр. с чл. 13, ал.1, т.1 и 2 от ЗМГО. Приел е за неоснователно направеното от ответното дружество възражение за липсата на нарушение с оглед приложението на чл. 1 4 ЗМЖГО, тъй като след като търговската марка на ищеца е регистрирана /чл. 11, ал.1, т. 4 от ЗМГО/, то идентичният на нея знак, използван от ответника, не съставлявал указание за географски произход. Освен това поставянето на знак "О." върху произвеждания от [фирма] луканков салам, не съставлявало указание за географския произход на стоката по см. на чл. 14 от ЗМГО, тъй като [фирма], находящ се в [населено място], не се намира в близост до р. О., поради което и не можело да се приеме, че с поставянето на знак "О." ответникът е искал да укаже на потребителя от кой географски регион произхожда предлаганата от него стока. Не се установявало и че използването на марката не противоречи на добросъвестната търговска практика, тъй като въпреки, че е бил уведомен, [фирма] продължил да ползва знак, идентичен марката. Ирелевантно за спора било обстоятелството и че трето за спора лице- [фирма] произвеждало повече от 10 г. продукт със знак "О.", като обсъждането на възражението на ответника за недопустимост на регистрацията и използването на търговска марка, идентична или сходна с чужда добре известна марка, макар и нерегистрирана, би могло да бъде предмет само на производство пред ПВ по реда на чл. 26, ал. 3 от ЗМГО. Не съществувала и пречка върху един етикет да се постави повече от един знак, като за установяване факта на нарушението било достатъчно само констатиране на обстоятелството на използване на знак, идентичен или сходен на марката на ищеца. По делото било установено, че нарушението продължава и до настоящият момент, поради което и съдът е приел, че предявеният и на основание чл. 76, ал.1, т. 2 от ЗМГО е основателен. С оглед изхода на спора, основателно било и искането на ищеца с правно основание чл. 76, ал.1, т. 3 от ЗМГО.

САС, ТО, 6 състав, като разгледа жалбата и провери съдебния акт с оглед посочените в жалбата пороци на обжалваното решение и съгласно изискванията на чл. 269 ГПК, намира за установено следното:
Не се спори по делото, че [фирма] е заявило за регистрация в Патентно ведомство на Р. България словна марка ".........." /.............../, за стоки и услуги от класовете ..................В клас ............. са включени стоки като ..........................., която на 20.02.2008 г. е регистрирана под рег. №................ Публикувана е в официалния бюлетин на ПВ като заявка на ............... и като регистрирана марка на .....................
Видно от представената от [фирма] справка, [фирма] за периода ................. г.- ................. г. е осъществило производство и продажба на луканков салам "О." в обем .................. килограма, като видно от приетото от първоинстанционният съд заключение на съдебно- счетоводната експертиза, изготвена от вещото лице инж. С., производството на този салам от [фирма] датира от 2003 г., като продължава и към настоящия момент, като продукцията се реализирана на територията на Р. България. Адвокат.
Видно от представените по делото писмени доказателства: свидетелства за регистрация на марка, дружеството [фирма] е регистрирало и притежава следните марки: комбинирана марка peг. № 00057957 с приоритет до 15.02.2015 г., с класове по Ницката конвенция №............................; комбинирана търговска марка peг. № ........... с приоритет до ............. година за класове по Ницката конвенция № ........................; комбинирана търговска марка peг. № 0057882 с приоритет до ........... г. за класове по Ницката конвенция № .....................
Видно от приетото от първоинстанционният съд и неоспорено от страните заключение на съдебно- марковата експертиза, изготвена от вещото лице инж. В. П., след извършен анализ за визуално сходство на регистрираната от [фирма] търговска марка и знака, използван от [фирма], е налице сходство на регистрираната марка О. с рег. № ........и използвания от [фирма] етикет. Сходството се обуславяло от словния елемент О., който води до визуални представи, които в случая създават сходно впечатление. На етикета на [фирма] е поставен знак, представляващ комбинирана марка "Б." и указание за производител- [фирма]. Вещото лице е приело, че е налице и фонетично сходство, основаващо се на еднаквото звучене на марката и знака, определено от дължината на думата, броя на буквите, броя на сричките, броя на съвпадащите звуци, взаимно разположение на еднакви или близки звуци или звукосъчетания, характерни особености на еднакви части на думата, като се отчита начало на думата, типични окончания и типични звукосъчетания в средата на думата. В случая думата О. е идентична за марката и знака. Затова и фонетичното им звучене е идентично. Налице е и смислово сходство, основаващо се на смисловото значение на знака О.- име на река в С. България. Съобразно извършените анализи за визуално, фонетично и смислово сходство, съдебният експерт е стигнал до извода, че използваното означение "О." на продуктите на [фирма] е идентично на марката, притежавана от [фирма] "О." словна марка с рег. № 63462. В заключението е посочено, че сравняването на две марки за сходство се извършва на база общия вид на марките, тъй като е важен общия ефект от възприемането на марките. Сходството при словна и комбинирани марки се определя от визуалния ефект, смисловото значение на словните елементи и фонетиката на словната част. Преценява се винаги сходството, а не различието между марките, тъй като за потребителя не прави педантично сравнение на марката и знаците. Според вещото лице знакът, изобразен върху етикета на "луканковия салам", е идентичен на комбинираната търговска марка "Б." рег.№ .......... и сходен на комбинираните търговски марки "Б." рег. № ...........и № .................. Знаците, използвани от [фирма] са върху етикети, съдържащи думата О.. Съдебният експерт посочва, че наименованието ОСЪМ е топоним, защото е име на река в С. България и представлява макротопоним, тъй като О. е име на голяма река в С. България с национално значение - дълга е 314 км., извира от подножието на връх Л. в Стара планина, прекосява на ширина цяла С. България и се влива в река Д.Адвокат.
Пред настоящата инстанция не са ангажирани нови доказателства.
При така установеното от фактическа страна съдът приема следните правни изводи:
ОТНОСНО доводът на жалбоподателят за неправилност на обжалваното решение, тъй като първоинстанционният съд не е взел предвид, че процесния продукт се разпространява под друга търговска марка, а именно "Б.", която била ясно видима и заемала по-голяма част от етикета на продукта: Както правилно е отбелязал първоинстанционният съд, не съществува пречка върху един етикет да се постави повече от един отличителен знак, като от представените по делото доказателства се установява, че при търговската реализация на процесния продукт винаги се използвана търговската марка "О." /за разлика от твърдяната марка "Б.", която не винаги се използва винаги при идентификацията на продукта/, като върху етикетите на произвежданите, рекламираните и предлаганите на пазара продукти, наименованието "луканков салам О." е подчертано с уголемен шрифт в средата на етикета. Отбелязването "Б." върху етикета на продукта- предмет на спора, дава по скоро информация относно търговската принадлежност на производителя, като за пълнота следва да се отбележи и че по делото липсват ангажирани от [фирма] доказателства за принадлежността на Месокомбината към [фирма]. С оглед на изложеното настоящият съдебен състав счита, че не е налице твърдяната неправилност на обжалваното решение. Адвокат.
ОТНОСНО доводът на жалбоподателят за неправилност на обжалваното решение, тъй като първоинстанционният съд е нарушил разпоредбата на чл. 14 от ЗМГО, като не е взел предвид, че думата "О." е топоним: За да се приложи разпоредбата на чл. 14 от ЗМГО следва да се докаже от ползващото я лице, че използването не противоречи на добросъвестната търговска практика, тъй като представлява указание за географски произход на стоката. В конкретния случай, съдът счита, че използването на марката "О." по никакъв начин не би могло да изпълнява функцията на указание за географски произход на стоката, тъй като общоизвестно е, че О. е наименование на река в С. България, която извира от подножието на връх Л. в Стара планина и прокосявайки на ширина цяла С. България се влива в р. Д., а производителят [фирма]- в Ю. България, поради което и не може да се приеме, че с поставянето на знак "О." върху процесния продукт [фирма] е целял да укаже на потребителя географския регион, от който произхожда предлаганата от него стока. Относно ограничаването на правото върху марката по см. на чл. 14 от ЗМГО, настоящият съдебен състав изцяло споделя мотивите на първоинстанционният съд, изложени в обжалваното решение и към които на основание чл. 272 от ГПК препраща. С оглед на изложеното и САС, ТО, 6 състав счита, че не е налице твърдяната неправилност на обжалваното решение.
ОТНОСНО доводът на жалбоподателят за неправилност на обжалваното решение, тъй като първоинстанционният съд е нарушил разпоредбата на чл. 13 от ЗМГО, приемайки че ползването на знака от [фирма] създава възможност за объркване на потребителя относно произхода на стоката: Видно от приетото от първоинстанционният съд и неоспорено от страните, заключение на съдебно- марковата експертиза, е налице визуално, фонетично и смислово сходство, като използваното върху продукта означение "О." е идентично на притежаваната от [фирма] марка "О."- словна, с рег. № 63462. Както бе отбелязано и по-горе, на етикета на продукта означението "О." е поставено в средата с уголемен шрифт, който е най- големия върху етикета, създаващ вероятност за объркване на потребителя относно произхода на стоката. С оглед на изложеното и правилно първоинстанционният съд е стигнал до извода за визуално, фонетично и смислово сходство, обусловено както от еднаквия звуков и смисов състав на думата, така и от наличието на сходна визуална представа, като използването на топоним съставлява факт, допълващ възможността за сместване, асоцииране и заблуждаване на потребителя относно източника, произхода и характеристиките на стоките, носещи този знак.
ОТНОСНО доводът на жалбоподателят за неправилност на обжалваното решение, тъй като първоинстанционният съд не е отчел, че е недопустима регистрацията и използване на търговска марка, която е идентична или сходна с чужда добре известна марка: Както правилно е отбелязал първоинстанционният съд, обсъждането на този въпрос би могло да бъде предмет на друго производство- по чл. 26, ал. 3, т. 4 от ЗГО, като по делото липсват ангажирани от [фирма] доказателства за установена вече по съдебен ред недобросъвестност на [фирма] при подаване на заявката за регистрация на словната марка "О." по смисъла на чл. 26, ал.3, т.4 от ЗМГО. За пълнота следва да се отбележи и противоречивостта на становището на [фирма], чиито процесуален представител твърди, от една страна, че продуктът се продавал под друга марка- "Б.", а от друга- че [фирма] произвежда луканков салам "О." много преди регистрацията на марката "О." от [фирма].
Други доводи срещу обжалваният акт не са изложени. Адвокат.
Съгласно чл. 9, ал.1 от ЗМГО, марката е знак, способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други, който може да бъде представен графично. Правото върху търговска марка съгласно чл. 13, ал.1 ЗМГО включва правото на притежателят й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трето лице без негово съгласие да използва в търговската си дейност знак, който има признаците, посочени в т.1, 2 или 3 на чл. 13, ал.1 ЗМГО. Нарушение на правото на марка съгласно чл. 73, ал.1 ЗМГО е използването в търговската дейност на знак по смисъла на чл. 13 ЗМГО без съгласието на притежателя й, като конкретните форми на "използване" на марката по смисъла на чл. 13, ал.1 ЗМГО са изчерпателно изброени в ал.2 на тази разпоредба. Всяко използване по смисъла на чл. 13, ал.2 от ЗМГО на знак с характеристиките по чл. 13, ал.1 от ЗМГО, без съгласието на притежателя на търговската марка, е нарушение на изключителното право върху марката - чл. 73, ал.1 от ЗМГО, което дава право на притежателя й на иск за защита по реда на чл. 75 във вр. с чл. 76 от ЗМГО.

Не се спори по делото, а и от приложените по него доказателства се установява, че [фирма] е притежател на регистрирана в Патентното ведомство на Р. България търговска марка "О.", рег. № ..............., с приоритет от ..........год, за стоки и клас 29. На 27.04.07 г. марката е публикувана в специалния бюлетин на Патентното ведомство и като регистрирана марка- на .............г. Не се спори между страните, а и от приложените по делото доказателства се установява, че за периода ...............год до датата на завеждане на исковата молба в съда- .............. г., [фирма] произвежда и предлага на пазара местен продукт- луканков салам "О.", който продукт влиза в обхвата на закрила на марката "О.", рег.№........, клас..........., притежание на [фирма]. Видно от приетото по делото и неоспорено от страните, заключение на съдебно- марковата експертиза, използвания от [фирма] знак "О." е идентичен на регистрираната от [фирма] търговска марка, което създава вероятност за объркване на потребителя относно произхода на стоката, свързвайки я с притежателя на марката, която знакът имитира. С оглед на изложеното, настоящият съдебен състав счита, че са налице предпоставките на чл. 76, ал.1, т.1 от ЗМГО във връзка с чл. 13, ал.2, т.1, 2 и 4 от ЗМГО, поради което и следва да се приеме за установено по отношение на [фирма] факта на нарушение на изключителното право на [фирма] върху търговската марка О.- словна, рег. № ............, както и предпоставките на чл. 76, ал.1, т.2 ЗМГО за осъждането на [фирма] да преустанови продължаващото нарушение на процесната търговска марка чрез използването и в търговската му дейност без съгласието на притежателя им, като на основание чл. 76, ал.1, т. 3 от ЗМГО решението бъде разгласено по съответния ред.
При съвпадане изводи на настоящата съдебна инстанция с тези на първоинстанционният съд, обжалваното решение следва да бъде потвърдено.
ПО СЪДЕБНИТЕ РАЗНОСКИ: С оглед изхода на спора [фирма] следва да бъде осъдено да заплати на [фирма] направените и пред настоящата инстанция разноски в размер на ............лв.
Водим от изложеното,........., .............. състав,
Р Е Ш И:
ПОТВЪРЖДАВА решение № .............. от ............. г. на ..........., .........., ............състав, постановено по т.д. № ............ г.

 

Проблеми на гражданския иск в наказателния процес

                                 

Противоречивата съдебна практика се свежда до две основни становища: съдът дължи произнасяне по гражданския иск, независимо от настъпилите основания за погасяване на наказателното преследване срещу подсъдимия и второто - след прекратяване на наказателното производство поради настъпване на някое от тези основания, съдът не може да продължи разглеждането на гражданския иск.

Съгласно чл. 45 - чл. 54 ЗЗД, определящи границите на деликтната отговорност, всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму. Когато вредата е престъпление по смисъла на чл. 9, ал. 1 НК, то винаги е и деликт. Поради това качество на престъплението, то е източник и на облигационно правоотношение и пострадалият еса процесуално легитимиран да предяви в съдебната фаза на наказателното производство граждански иск за обезщетение на вредите от престъплението и да бъдат конституирани като граждански ищци.

 От факта на деянието, което обективира престъплението възниква материално наказателно правоотношение между държавата и дееца, по което държавата следва  да реализира неговата наказателна отговорност чрез наказателно преследване. Едновременно с това същият юридически факт създава деликтно правоотношение, по което увреденото лице - пострадалият от престъплението, което е и деликт, е носител на субективното право на обезвреда от причинителя на вредата, спрямо когото е повдигнато и внесено обвинение в съда за извършеното

В съдебната практика, е прието, че основанието на граждански иск в наказателния процес е деянието, предмет на обвинението. Деянието е общо правно основание за възникване на две материалноправни отношения, предпоставка за възникването на наказателна и гражданска отговорност. Тя се установява чрез наказателния процес.

Налице е  общ предмет на доказване в наказателното производство на двата вида отговорности - наказателната отговорност за престъплението и отговорноста за поправяне на виновно причинените вреди.

Логично е, че когато е приет за разглеждане граждански иск в наказателния процес, редът, съгласно които се осъществява защитата на правото на гражданите за обезщетяване на вредите от престъплението не следва да бъдат ограничавани от процедурата по НК. Защитата на материалното право по двете правоотношения има самостоятелен характер, макар и да се реализира в едно производство.

В качеството си на граждански ищец, пострадалият става субект и в съдебната фаза на наказателния процес и придобива самостоятелна възможност да брани интересите си.

Предвидената в закона петгодишна давност, която на основание чл.115 ЗЗД спира докато трае съдебният процес относно вземането е по-кратка от давността за наказателно преследване. При прекалено дълго продължаващ наказателен процес в предходната процесуална фаза е налице опасност този срок да изтече преди възможността за предявяване на иска по общия ред пред граждански съд.

Гражданския иск в наказателния процес е институт на НПК, като на ГПК се прилага в случаите, когато няма изрични указания по НПК.

При положение, че гражданският ищец встъпва в наказателния процес, той трябва да спазва разпоредбите на НПК и да използва доказателствените средства на същия закон.

Начинът на доказване – предмет и тежест е уреден в НПК и не се прилагат правилата на гражданското съдопроизводство.

Невъзможно е заявяване на искания, небазирани на наказателния процес /предварително изпълнение на присъдата по отношение на гражданския иск, спиране на, позоваване на презумпции предявяване на насрещен иск и т.н.

Тази особеност на гражданския иск обосновава неговия акцесорен характер и сочи на адхезионност на наказателния процес.

Гражданска отговорност в наказателния процес може да бъде потърсена и без да е установена наказателна отговорност на дееца, например при освобождаване от наказателна отговорност. Налице е задължение на наказателния съд да се произнесе по гражданския иск, не само при осъдителни, но и при оправдателни присъди, при положение, че е налице деликт.

Съдебните инстанции се произнасят отделно по гражданския иск, а проблем на всеки адвокат - процесуален представител е неяснотата в съдебната практика дали виновността на дееца презумира настъпването на вреди, или те трябва да се доказват по същия начин, както в гражданския процес.

Дължи ли се произнасяне по приетия за съвместно разглеждане в наказателния процес граждански иск от пострадалите, когато в хода на първоинстанционното разглеждане на делото и преди постановяване на присъдата, съдът прекрати наказателното производство, поради настъпване основанията по чл. 79, ал. 1 НК.

Съгласно чл. 79, ал. 1 от НК, намираща се в Глава IХ "Погасяване на наказателното преследване и на наложеното наказание", наказателното преследване се изключва при смърт на дееца, изтичане на предвидената в закона давност или когато е последвала амнистия.

При смърт на дееца липсва наказателноотговорно лице по материалното правоотношение с държавата. При давността е изтекъл определеният от законодателя срок, след който той приема, че поради твърде закъснялото във времето наказателно преследване, се губи смисълът на неговото предупредително и възпитателно въздействие върху дееца и върху останалите граждани. При амнистията се заличават или престъпния характер на деянието или последиците от осъждането. В трите хипотези се заличават само наказателноправните последици от извършеното деяние, докато гражданскоправните остават, тъй като деликтът съществува в правния мир и въпросът за отговорността за обезщетяване на причинените с него вреди трябва да бъде решен, при положение, че давността за вземането не е изтекла.

Давността в гражданското право, респективно тази за непозволеното увреждане по чл. 114, ал. 3, вр. чл. 110 ЗЗД, не познава абсолютен срок за погасяване на правото на иск за обезщетение. Когато гражданският иск е приет за съвместно разглеждане в наказателния процес на основание чл. 88, ал. 1 НПК, поради отсъствие на специални правила, действа гражданско-правната уредба за давността спрямо вземането. Съгласно нормата на чл. 115, б. "ж" ЗЗД и дадените указания в ТР № 5 от 05.04.2006 г. на ОСГК и ОСТК по т. д. № 5/2005 г., давността спира при предявяване на гражданския иск и докато трае съдебният процес, а според предписаното в чл. 116, б. "б" ЗЗД, давността се смята за прекъсната, с предявяване на граждански иск, на възражение или искане за започване на помирително производство, но при условие, че същите бъдат уважени.

Следователно ако се приеме, че при прекратяване на наказателното производство по реда на чл. 289, ал. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. т. 2 - 4 НПК, вр. чл. 79, ал. 1 НК, първоинстанционният съд прекрати и производството по предявения и приет за съвместно разглеждане в процеса граждански иск, то конституираният граждански ищец може да се ползва само от спиращото действие на давността по чл. 115, б. "ж" ЗЗД, но не и от предвидените в чл. 116, б."б" ЗЗД правни последици. Това поставя пострадалия от престъпление пред обективната невъзможност да организира и упражни правото на иск за обезщетение, по общия ред пред граждански съд, в оставащия период от време на предвидената в закона петгодишна давност, в случаите на прекомерно забавяне на разглеждането на делото в досъдебното производство, спрямо което са неприложими разпоредбите на чл. 115, б. "ж" и чл. 116, б. "б" ЗЗД.

Гражданският иск подлежи на разглеждане отделно от наказателната отговорност на подсъдимия и самостоятелността му в наказателния процес е обусловена и гарантирана от действащите правни норми в НПК, чието съдържание не създава повод за различна интерпретация при правоприлагането.

Следва да се приеме, че приет за съвместно разглеждане в наказателния процес, искът трябвада се разгледа, освен ако производството не бъде прекратено, като в този случай гражданският иск може да се предяви пред гражданския съд. От тълкуването на цитирания текст с нормите, предвиждащи основанията за прекратяване на съдебното производство се извежда, че правилото обхваща само хипотезите по чл. 249 НПК и чл. 288 НПК. Разпоредбата на чл. 249 НПК е относима за етап на съдебното производство, предхождащ приемането на гражданския иск - подготвителни действия за разглеждане на делото в съдебно заседание и сочи на допуснати отстраними съществени процесуални нарушения в досъдебната фаза, ограничили правата на обвиняемия, на неговия защитник, на пострадалия или на неговите наследници, предпоставящи прекратяване на съдебното производство и връщане делото на прокурора. Предвидените в чл. 288 НПК основания касаят правомощия на първоинстанционния съд за прекратяване на съдебното производство и връщане на делото на съответния прокурор, при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, накърняващи правата на обвиняемия или на неговия защитник, или при установяване, че престъплението подлежи на разглеждане от друг родово компетентен съд.

Тези основания са извън обсега на визираните в чл. 79, ал. 1 НК, погасяващи наказателната отговорност.

Ето защо ОСГК приема, че когато съдът прекрати наказателното производство поради настъпване основанията по чл. 79, ал. 1 НК, той дължи произнасяне по гражданския иск.

В Глава XXI - "Въззивно производство", както и в Глава XXIII - "Касационно производство" на НПК липсва изрична разпоредба, уреждаща компетентността на съда при възникнали основания по чл. 79, ал. 1 НК, в случаите на направено от подсъдимия волеизявление за прекратяване на наказателното производство, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 2 и т. 3 НПК.

Наложителността от произнасяне на въззивната /касационна/ инстанция по приетата претенция за обезвреда е обусловена и от наличието на съдебен акт, постановен при реализирана от компетентния орган процесуална и доказателствена дейност - предмет на съдебен контрол, при упражнено право на жалба или протест от адвокат - представител на страна в процеса.

С първоинстанционната присъда и въззивното решение вече е налице произнасяне по въпроса за това извършено ли е деянието от дееца и виновно ли е то, като е ангажирана или не неговата наказателна и гражданска отговорност. С оглед даденото тълкуване в Постановление № 9/1961 г. на Пленума на ВС, че основанието на гражданския иск в наказателния процес е деянието, а не престъплението, то дори съдът да не може да се произнесе по въпроса дали деянието е престъпление, остава задължението му да вземе отношение по въпроса дали не е деликт, от който произтича гражданска отговорност. Това е улеснено предвид наличното вече произнасяне от първоинстанционния, респективно от въззивния съд, които са извършили изискуемите се действия по събиране и проверка на доказателствата, релевантни както досежно наказателната, така и за гражданската отговорност на дееца след граждански иск от адвокат.

Произнасянето по гражданския иск от въззивната и касационна инстанции изключва  опасността от изтичане на давностния срок по чл. 114, вр. чл. 110 ЗЗД, погасяващ правото на иск относно вземането и гарантира на пострадалия, конституиран в качеството на граждански ищец, достъп до съд и разглеждане на претенцията за обезвреда в разумен срок, след жалба на адвокат.

 Принципно, въпросът за изтекла погасителна давност по чл. 110 ЗЗД е такъв по съществото на делото и по основателността на иска. Той е неотносим към предпоставките за упражняване на правото на иск. Давността е институт на материалното право и не засяга субективното право, чиято защита се търси в процеса, а касае само правото на иск. Давността не се прилага служебно /чл. 120 от ЗЗД/, може да бъде прекъсвана или спирана и затова основателността на възражението на длъжника за давност подлежи на установяване в процеса, както и останалите правнорелевантни факти и обстоятелства. При изтичане на погасителната давност се погасява само правото на иск (на принудително изпълнение), не и самото субективно право, чиято защита се търси, поради което носителят му остава активно легитимиран да предяви иска за вземане, погасено по давност. При направено възражение за изтекла погасителна давност, съдът следва да се произнесе със съдебния си акт по съществото на делото, след установяване на фактите във връзка с възражението, изслушване на възражението на другата страна за неизтекъл давностен срок, за неговото спиране или прекъсване и т. н. В тези случаи е незаконосъобразно прекратяването на производството по иска с определение и това се отнася както за първоинстанционното разглеждане на делото, така и за въззивната проверка.Адвокат.

В случаите на погасяване на наказателното преследване на някое от основанията по чл. 79, ал. 1 от НК, съдът може единствено да констатира наличието им и отношението на дееца към настъпилия юридически факт и да прекрати наказателното производство по делото, но има възможност да извърши дължимата проверка във връзка с направеното възражение за давност. Така че, в случаите на решаване на делото по същество и постановяване на присъда (решение), съдът ще може да се произнесе по възражението, като отхвърли иска, ако са налице условията за това.

На основание гореизложените разсъждения, съдът приема, че: 

Съдът се произнася по приетия за съвместно разглеждане в наказателния процес граждански иск, предявен от пострадалия, когато в хода на първоинстанционното разглеждане на делото и преди постановяването на присъдата настъпи някое от основанията по чл. 79, ал. 1 НК, и наказателното производство бъде прекратено.

Въззивната и касационната инстанции се произнасят с решение по приетия за съвместно разглеждане граждански иск, ако някое от основанията по чл. 79, ал. 1 НК настъпи при разглеждането на делото в тези инстанции и наказателното производство бъде прекратено.

Възражението за изтекла погасителна давност по чл. 110 ЗЗД по отношение на приетия в наказателното производство граждански иск, е по съществото на делото и съдът се произнася по него с присъдата/решението, като отхвърля иска на адвоката, ако са налице условията за това.

 

 

Промени в ЗМП

Същите бяха наложени от необходимостта да бъде намерено разрешение на следните въпроси: в действащото законодателство липсва ясна и изчерпателна регламентацияна законовите правила, свързани със строежа на пристанища в акваторията на Черно море и на река Дунав. адвокат

Предостави се възможност на общините да изграждат съоръжения за преработка на риба и рибни продукти и се детайлизира статута на пристанищната акватория и инфраструктура.

 

Разписаха се конкретни процедури за определяне на границите на всяко пристанище и на производствените зони. Създаде се възможност за изграждане на инфраструктурни обекти по морското дъно, за което досега правна уредба липсваше, включително линейни обекти от енергийната инфраструктура, оптични кабели и В и К инсталации и др. адвокат

 

До настоящия момент т.нар. "пристани“ нямаха статут на пристанищни съоръжения независимо, че функционираха като такива. Създаде се възможност същите да бъдат експлоатирани съобразно предназначението им и от транспортни средства за превоз на пътници и от други съдове със специално предназначение – учебни, научни и др.

 

Уреди се правното положение на на зимовниците по река Дунав. Въведоха се засилени изисквения по отношение на сигурността на корабите и пристанищата и др.

адвокат Топлофикация, адвокат Софийска вода, адвокат вик, адвокат ЧЕЗ, адвокат Виваком, адвокат монополисти, адвокат парно, адвокат уволнение, адвокат незаконно уволнение, адвокат защита, адвокат преварителен договор

Закон за енергийната ефективност

Идеята на законодателите е възприемането и транспонирането във вътрешното законодателство на Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики и отоплителните инсталации на сградите. 

През последните дни на м. юли адвокат Тодор Мангъров спечели три знакови трудови дела срещу ...

MORE: